www.aartsbisdom.nl   datum: 30 juni 2005 tijd: 00:00 door: L. Sinselmeijer

Arienskonvikt viert 25 jarig jubileum

Priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen   Op het feest van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus (29 juni) vierde het Ariënskonvikt,   de priesteropleiding van het aartsbisdom, het 25 jarig jubileum. Tezamen met   veel genodigden, oud-studenten, studenten en hun ouders en anderen die met het   Ariënskonvikt verbonden zijn of waren, werd het jubileumprogramma gevolgd.   Belangrijke onderdelen waren de plechtige Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal,   waarin mgr de Korte, hulpbisschop van het aartsbisdom en oud-rector van het   Ariënskonvikt (1987-1999) voorging. 's Middags werd een minisymposium gehouden   met o.a. een lezing van mgr Eijk, een verhaal over Alfons Ariëns door Henri   ten Have, een terugblik op 25 jaar Ariënskonvikt door Caspar Pikkemaat,   een Vesperdienst en een afsluitende barbecue.

  rector drs N.M. Schnell heet alle aanwezigen welkom

Tijdens   het mini-symposium in het auditorium van museum het Catharijneconvent zei rector   drs N.M. Schnell: " Het Ariënskonvikt ziet het nog steeds als zijn   primaire taak: aankomend priesters te laten groeien in de verbondenheid met   Christus, met Hem te zijn, om vanuit deze verbondenheid door Hem uitgezonden   te worden om te prediken en met macht duivels uit te drijven, zoals opgetekend   bij de evangelist Marcus, in zijn Naam heil te bewerken in Woord en Sacrament.   Hoewel de kern van het priesterschap niet verandert is het priesterschap zoals   het zich concreet manifesteert geen statisch iets. Het priesterschap manifesteert   zich altijd in een bepaalde maatschappelijke en kerkelijke context en wordt   daar ook mede door bepaald. In die zin ontwikkelt het priesterschap zich." 

 

even pauze met koffie, thee en ontmoeting

Het Ariënskonvikt

Rector Schnell vervolgt: "Het Ariënskonvikt is als vormingsinstituut   een centrum van theologiebeoefening en van reflectie op het priesterschap, een   centrum waar bijvoorbeeld in het afgelopen jaar hard gestudeerd is op Sapientia   Christiana, een centrum waar continu nagedacht is over priesterlijke identiteit   en priesterlijke spiritualiteit, een centrum waar een grote deskundigheid is   op het gebied van praktische liturgie. Het is deze deskundigheid die we graag   delen met andere verantwoordelijken in het aartsbisdom en daarbuiten. (.........................)   In de afgelopen 25 jaar is het Ariënskonvikt uitgegroeid tot een volwassen   en gedegen opleiding, een opleiding die in het aartsbisdom Utrecht en in de   hele Nederlandse kerkprovincie niet meer weg te denken is, een opleiding ook   die op een grote meelevendheid van vele mensen mag rekenen. Het grote aantal   mensen dat zich voor deze dag heeft aangemeld is daarvan een teken en wat dat   betreft dank ik u allen hartelijk voor uw komst."

Mgr Eijk tijdens zijn lezing

Mgr Eijk, bisschop   van het bisdom Groningen dat participeert in de priesteropleiding, hield een   lezing getiteld: ' Christelijke identiteit in de moderne samenleving'   Mgr Eijk opent met: " De rooms-katholieke kerk in Nederland kende vóór   de Tweede Wereldoorlog een ware bloeiperiode. Echter, al spoedig na de afloop   van de Tweede Wereldoorlog bespeurde de katholieke geestelijkheid in Nederland   een zekere ‘vermoeidheid’ in de zielzorg. (.........) Na de oorlog   manifesteerde zich onder priesters een “zekere moeheid” die deels   te maken had met de kritiek waaraan zij voortdurend blootstonden, maar ook met   de “geruisloze afval.” Trouwens, al in de twintiger en dertiger   jaren werden de eerste tekenen van deze ontwikkeling gesignaleerd."

 

een aandachtig gehoor bij de lezing van bisschop Eijk

Mgr Eijk haalt   ook Alfons Ariëns aan, waarnaar het Ariënskonvikt genoemd is. "   Ook de grote sociale voorman en priester Mgr. Ariëns heeft zich in zijn   laatste jaren - hij stierf in 1928 - veelvuldig met dit vraagstuk beziggehouden.   Hij vreesde dat door het toenemend hedonisme (genotzucht) een generatie zou   opgroeien, “die regelrecht in de armen van het moderne heidendom gedreven   werd.” Hij was er vast van overtuigd dat de navolging van Christus zonder   zelfverloochening, wilskracht en soberheid niet mogelijk was. Maar daar ontbrak   het nu juist aan, zo observeerde hij."   En Eijk citeert de auteurs van Onrust in de zielzorg: “de angstwekkende   en onrustbarende massa die zich, ook in Nederland, van de Kerk aan het vervreemden   is ... Zij vormen het machtige leger dat de enorme geloofsafval van de nabije   toekomst, een traag onopvallend kiemproces, voorbereidt ... Des Zondags gaan   zij nog naar de kerk. Maar het geloof is voor hen niet meer dan een systeem   van waarheden en geboden ... Hun kerkelijkheid staat volledig op losse schroeven   ... zij is niet godsdienstig meer, maar profaan, niet dogmatisch, maar ethisch-moralistisch.”

Kardinaal Ratzinger   Mgr Eijk eindigt zijn lezing, waarin hij de christelijke identiteit nader beschouwt   en de indeling in intrinsieke religieuze identiteit en extrinsieke religieuze   indentiteit toelicht, met een citaat van kardinaal Ratzinger. "Interessant   is het te zien hoe kardinaal Ratzinger, de huidige paus Benedictus XVI, de Kerk   van het jaar 2000 schetste in een boekje dat hij publiceerde in 1971:“Het   lijkt me wel zeker, dat er voor de Kerk zeer zware tijden aanbreken. Haar eigenlijke   crisis is nog amper begonnen. Men dient rekening te houden met enorme schokken.   Ik weet echter ook volkomen zeker, wat er op het eind overblijft: … de   Kerk van het geloof. Wel zal ze nooit meer in die mate de maatschappij beheersen   als tot voor kort het geval was. Maar ze zal opnieuw bloeien en voor de mensen   zichtbaar worden als het huis, dat hun leven geeft en hoop over de dood heen.” Vierendertig jaar later kunnen wij deze ‘profetie’ met betrekking   tot het overleven van een christelijke identiteit in onze samenleving alleen   maar bevestigen.

 

priester Henri ten Have verhaalt over Alfons Ariëns, die   op de achtergrond te zien is

Zaligverklaring Alfons Ariëns   In verband met de zaligverklaring van Alfons Ariëns vertelt de priester   Henri ten Have over het leven van Ariëns. Hij is bezig met een levensbeschrijving   van Ariëns in het kader van de zaligverklaring. Hij ondersteunt zijn verhaal   met diverse foto's van Ariëns zelf en van de omgeving waarin Ariëns   gewerkt heeft. Uiteraard spelen daarbij de oprichting van de vakbonden en de   drankbestrijding een grote rol.

mgr van Luyn, bisschop van Rotterdam, overhandigt de Laurentius-plaquette aan   rector Schnell

Cadeau van bisdom   Rotterdam   Aan het eind van de middag overhandigt mgr van Luyn, bisschop van Rotterdam,   een fraaie plaquette van de heilige Laurentius. Laurentius is de patroonheilige   van het bisdom Rotterdam. Daarbij bedankt mgr van Luyn voor de plezierige samenwerking   met het Ariënskonvikt. En tevens brengt hij de felicitaties over van de   oud-bisschop van Rotterdam, de huidige aartsbisschop kardinaal Simonis, die   vanwege het zaligverklaringsproces van wijlen Paus Johannes Paulus II in Rome   vertoeft.

 

Na een vesperdienst in de Kathedraal en een uitgebreide barbecue kon het jubileumfeest   tot tevredenheid worden afgesloten.

De volledige tekst van de lezing van mgr Eijk is te verkrijgen bij de Dienst   Communicatie van het aartsbisdom Utrecht,   alsmede de openingstekst van rector Schnell. telefoon 030-2338033.