1 Inleiding                                    

2 Strategie
2.1 Kernprincipes van de instelling
- Statutaire doelstelling
- Afwezigheid winstoogmerk
- Bestemming liquidatiesaldo

3 Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting
3.2 Werving en beheer van gelden
3.3 Vermogen van de stichting
3.4 Bestedingsbeleid
3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling

4 Overige
4.1 Beloningsbeleid
4.2 Beschrijving administratieve organisatie
4.3 Publicatie  

 

1 Inleiding

Het doel van de stichting het Ariëns-Comité is “de godsdienstige en maatschappelijke vorming van het katholieke volksdeel op een eigentijdse wijze te bevorderen door belangstelling te wekken voor het leven en de werken van wijlen de priester Alphons Ariëns, als een bij uitstek voor onze tijd in godsdienstig en sociaal opzicht leidinggevende figuur”.

De priester Alphons Ariëns leefde vanuit een geest van soberheid, matigheid en levenseenvoud en dat hangt samen met de christelijke visie en met gezond verstand. Wie het evangelie leest, beseft dat Jezus en zijn beweging van leerlingen ook bewuste matigheid op het oog hadden. Wie rond kijkt in de wereld, weet dat de welvaartsstijl van de rijke landen schril afsteekt tegen zoveel armoede. Wie levenseenvoud serieus neemt, weet dat de zorg voor het milieu en het intomen van de economie tevens in het geding zijn.

In het werken met deze morele waarden zijn personen en groepen van mensen in de samenleving actief, alsmede zijn de structuren van die samenleving erbij betrokken. Er is een verbinding tussen beide te maken:

  • de samenleving en haar structuren beïnvloeden mensen en
  • andersom beïnvloeden mensen met hun gedrag en meningen de samenleving en haar structuren.

In de wisselwerking tussen die twee vormen van beïnvloeden was Alphons Ariëns actief en is ook het Ariëns-Comité actief in haar activiteiten.

2 Strategie

2.1 Kernprincipes van de instelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

De Stichting heeft ten doel de godsdienstige en maatschappelijke vorming van het Katholieke volksdeel op een eigentijdse wijze te bevorderen door belangstelling te wekken voor het leven en de werken van wijlen de priester Alfons Ariëns, als een bij uitstek voor onze tijd in godsdienstig en sociaal opzicht leidinggevende figuur.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikelen 2 en 3 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten te goede laat komen aan haar doelstelling.

Zoals blijkt uit artikel 15 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een zoveel mogelijk met het doel van de stichting overeenstemmend doel.

3 Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting verricht de volgende werkzaamheden:

-       het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten, waarop algemene charitatieve en sociale onderwerpen zullen worden besproken;

-       het uitgeven van geschriften;

-       het coördineren van de werkzaamheden van de bij gemelde stichting aangesloten comité’s;

-       het verzamelen van de geschriften van wijlen de priester Alfons Ariëns, alsmede van getuigenissen van hen, die persoonlijk contact met hem hebben gehad.

Door het streven naar de zaligverklaring van wijlen Alphons Ariëns draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

3.2 Werving en beheer van gelden

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

        -   subsidies en vergoedingen van kerkelijke en wereldlijke overheid;
        -   erfstellingen, legaten en schenkingen, en 
        -   andere inkomsten, zoals giften van donateurs.

Het beheer van de verkregen inkomsten wordt uitgevoerd door het bestuur van de stichting.

In aanvulling hierop staat in artikel 11 van de statuten:

Zowel de jaarlijkse rekening en verantwoording als de begroting behoeven de goedkeuring van de Aartsbisschop van Utrecht.

De stichting streeft ernaar om de beheerskosten minimaal te laten bedragen.

3.3 Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

3.4 Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

-       Herdenkingen

-       Lezingen

-       Geschriften, boeken of studies

-       Bevorderen dat Alphons Ariëns, Dienaar Gods, Zalig verklaard wordt.

3.5       Beschikken over het vermogen van de instelling

Op grond van artikel 9 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

4 Overige

4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 8 van de statuten en vastgelegd in het beloningsbeleid voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris.

De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door de penningmeester en deze wordt gecontroleerd en goedgekeurd door de Dienst Financiën en Vastgoedbeheer van het Aartsbisdom Utrecht, conform artikel 11 van de statuten.

4.3 Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door gebruikmaking van de website www.arienscomite.nl.

icon1

 

  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38