Een jaar van de Stichting Het Ariëns-Comité (in het vervolg genoemd het Ariëns Comité) omvat normaal gesproken naast een vaste structuur van activiteiten en vergaderingen, een diversiteit aan andere gebeurtenissen. In dit door het Covid-19 virus geplaagde jaar 2020 lag dat allemaal wat anders.

Van de beide halfjaarlijkse bestuursvergaderingen van het landelijk Ariëns Comité in Apeldoorn kon alleen de najaarsvergadering op 17 september doorgang vinden.
Daarnaast vindt elk jaar in januari het overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van het Ariëns Comité en Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop en vicaris-generaal van het Aartsbisdom

Utrecht. Dit kon op 17 januari gewoon doorgaan, omdat het coronavirus Nederland toen nog niet had bereikt. Besproken werden in het bijzonder het jaarverslag van het Ariëns-Comité en zaken die te maken hebben met de voortgang in het zaligverklaringsproces van de Dienaar Gods Alphons Ariëns.

Het bestuur werd in 2020 uitgebreid met twee nieuwe leden. In de Najaarsvergadering konden we dhr. Chris Dols begroeten als nieuw bestuurslid. Dr. C. Dols is werkzaam aan de Radboud Universiteit als Conservator Radboud Erfgoed bij het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Dit najaar leidden hernieuwde contacten met de FNV tot het toetreden tot ons bestuur van dhr. Gerben van der Meulen, lid van het algemeen bestuur van de FNV. Daarmee is na een aantal jaren de FNV weer vertegenwoordigd in het bestuur van het Ariëns Comité.

Van de vaste jaarlijkse activiteiten kon de Ariëns herdenking in Maarssen, op de laatste zondag van augustus, ook plaatsvinden, zij het met honderd mensen. De landelijke Ariëns gedachtenisviering op de derde zondag van november in Enschede daarentegen ging door als een eenvoudige viering met 30 aanwezigen, en de Ariëns-lezing moest dit jaar helemaal afgelast worden. Ook in de geloofsgemeenschap van de H. Willibrord te Steenderen (die deel uitmaakt van de parochie HH. Twaalf Apostelen) wordt elk jaar aandacht geschonken aan Alphons Ariëns.

Een aantal andere vaste activiteiten waren gelukkig minder vatbaar voor de ontregelende invloed van het virus, zoals de zorg voor de devotiekapel in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede, de voortgang in het proces voor de zaligverklaring van de Dienaar Gods Alphons Ariëns en het bijhouden van de website www.arienscomite.nl.

De Ariëns gedachtenisviering in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede op zondag 15 november moest het dit keer doen zonder een bisschop als celebrant en zonder medewerking van het Ariëns Koor en de Koninklijke Enschedese Leo Harmonie. Omdat pastoor P.F. Daggenvoorde quarantaine moest houden, is pastoraal werkster mevr. C. Berbée voorgegaan in een Woord- en

Communieviering met 30 aanwezigen. Tijdens de viering werden herdacht oud-voorzitter van het Ariëns Comité, Adrianus Kardinaal Simonis, en de in Enschede geboren missiebisschop Mgr. H. Kronenberg sm, vorig jaar nog concelebrant in deze viering, die in 2020 zijn overleden. Eveneens is dit jaar overleden pastoor Th. (Theo) Lamers o.carm., oud-pastoor van Maarssen, van 1977 tot 1990. Gedurende deze jaren was hij ook bestuurslid van het Ariëns Comité.

Vanwege covid-19 hebben we in 2020 weinig kunnen doen met het jaarthema ‘Ariëns en de Eucharistie’. In de vieringen te Maarssen en Enschede kon het als thema gebruikt worden.

De jaarlijkse Ariëns herdenking in Maarssen vond plaats op zondag 30 augustus. Zoals altijd was er eerst een stille bedevaart van de Heilig Hartkerk in Maarssen naar de begraafplaats Beresteijn, waar een gebedsviering bij het graf van Alphons Ariëns werd gehouden met Mgr. H.W. Woorts als agens. Deze was ook de hoofdcelebrant in de daarop volgende Eucharistieviering in de Heilig Hartkerk. Rector P. Kuipers van het Ariënsinstituut concelebreerde. Aanwezig waren traditiegetrouw de docenten en seminaristen (en hun naaste familie) van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut. Voor hen vormt de Ariënsdag in Maarssen de start van het nieuwe studiejaar. Vanwege de corona richtlijnen waren honderd mensen aanwezig.

De Ariëns-lezing 2020 was in eerste instantie al verplaatst naar het najaar, maar kon ook toen niet plaatsvinden. Het hele programma is doorgeschoven naar 2021. De teksten van alle voorgaande Ariëns-lezingen (2001 tot en met 2019) staan integraal op de website www.arienscomite.nl.

De organisatie rond de Maria-Ariëns kapel is in handen van de parochie St. Jacobus de Meerdere, i.c. de gelijknamige locatie, te Enschede. Mw. Slaghuis-Almari en mw. Kortman-Huizinga houden de kapel netjes. Ook de interieurgroep draagt hier haar steentje aan bij. Het Ariëns Comité is hen daar zeer dankbaar voor. Omdat de Maria-Ariënskapel uit voorzorg gedurende bepaalde perioden gesloten moest worden, waren in dit corona-jaar de bezoekersaantallen aan fluctuaties onderhevig. Door de bank genomen zijn er dit jaar minder bezoekers geweest dan in voorgaande jaren.

Er zijn ook dit jaar weer vorderingen gemaakt in het zaligverklaringsproces van de Dienaar Gods Alphons Ariëns.
- Het Ariëns-Comité werkt sinds 2015 aan een nieuwe Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Alphonsis Ariëns, in te dienen bij de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen in Rome. Vijf onderdelen hiervan zijn inmiddels klaar en aan het zesde wordt gewerkt. Alle teksten van hoofdstukken en brondocumenten zijn in het Italiaans vertaald door dhr. R. Valk. Onderdeel één is het Summarium testimonium (samenvatting van de getuigenissen uit de twee diocesane processen van 1958-1965 en 2005). Onderdeel twee is de Biographia ex documentis van pastoor H.W.M. ten Have. Alle noten uit de biografie zijn in aparte documenten beschreven, in een context geplaatst, volledig uitgeschreven en benoemd met de vindplaats. Onderdeel drie is het hernieuwde hoofdstuk De Virtutibus (over de deugden) van Alphons Ariëns. Onderdeel vier is de Fama Signorum (de Faam van de Tekenen). Er zijn voor dit hoofdstuk van elke tien jaar schriftelijke getuigenissen, gebedsverhoringen en dankadvertenties gevonden met achterliggende documenten. Onderdeel vijf is het Summarium documentorum, de verzameling van alle documenten waar naar verwezen wordt. Het zesde onderdeel is de Fama Sanctitatis (de geschiedenis van de roep van heiligheid en de levende devotie). Hiervoor is in 2015 een nieuw onderzoek gestart met behulp van het gedigitaliseerde nationaal krantenarchief om de historie van de devotie in kaart te brengen van 1928 tot heden. De (samenvattende) tekst voor dit zesde onderdeel is einde 2020 gevorderd van 1928 tot

en met 1945. Voor elke vermelding is een achterliggend brondocument aanwezig.
In de afgelopen vijf jaar is over elk onderdeel contact geweest met relator pater Kijas van de Congregatie voor de Heiligverklaringen in Rome, die in november 2019 de teksten van de eerste vijf onderdelen als geheel heeft goedgekeurd, alsmede in februari 2020 de werkwijze voor het zesde hoofdstuk.
- Het Ariëns Comité blijft oproepen tot nieuwe getuigenissen van gebedsverhoring op voorspraak van Ariëns.

Andere activiteiten rond zaligverklaring en devotie
- Er heeft in Rome een wisseling van relator plaatsgevonden. Pater Z. Kijas is medio 2020 naar Polen teruggekeerd en zijn werk is overgenomen door de Poolse pater Sczczepan (Stefan) Praskiewicz. Mgr. Th.C.M. Hoogenboom heeft op 14 september met hem gesproken. De nieuwe relator vertelde o.a. dat zijn voorganger Kijas tevreden was over de voortgang bij het werk aan de nieuwe Positio van de causa Ariëns.
- na een vertaling in het Italiaans volgt nu ook een Engelse vertaling van het bidprentje en de gebedsfolder uit 2018. De verwachting is dat dit werk in 2021 voltooid kan worden.
- In 2020 bereikten ons maar liefst tien relikwieaanvragen, grotendeels uit de Filippijnen en Brazilië, maar ook uit Argentinië, Colombia en Portugal. In één geval ging het om een verzoek om de Ariëns relikwie te kunnen gebruiken bij ziekenbezoek. We antwoordden met het terugmailen van een korte Engelstalige biografie van Ariëns.
- Tijdens de wekelijkse eucharistieviering op maandagavond in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede wordt elke keer tijdens de voorbeden gebeden voor de zaligverklaring van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. Dit gebeurt ook tijdens de Eucharistische Aanbidding in dezelfde Jacobuskerk op maandag- en dinsdagavond.
- In het in de jaren ’40 verschenen tijdschrift ‘De vriend van Ariëns’ werden o.a. ook gebedsverhoringen gepubliceerd. Dit is iets om verder uit te zoeken. Dit zal niet gemakkelijk worden omdat een groot aantal nummers ontbreekt, zowel in ons eigen archief als in dat van het KDC. Dit blad was een initiatief van pastoor Geertman uit Enschede en drukker Roosenboom uit Heerlen. Het verscheen bij de Ariëns-Uitgeverij, dat we kennen met zowel Enschede als Heerlen als plaats van vestiging.

De website www.arienscomite.nl functioneert goed, zowel qua structuur als wat betreft de beveiliging. Ook wordt er voldoende kopij aangeleverd. Het aantal hits op de site loopt gestaag op. Door alle onduidelijkheden als gevolg van het coronavirus is er geen digitale Nieuwsbrief verschenen. Intussen wordt onze website door de Koninklijke Bibliotheek nog altijd gearchiveerd en duurzaam opgeslagen. “Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet”.
Per 1-1-2020 is bij de KB een andere regeling ingegaan wat betreft de uitgaven van het Ariëns Comité in boek- of brochurevorm. Omdat wij geen officiële uitgeverij zijn, kunnen wij onze nieuwe (papieren) uitgaven enkel nog digitaal aanleveren aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Dat zullen wij dan voortaan ook doen.

Het Ariëns-Comité onderhoudt contacten met verschillende organisaties, die een band hebben met Alphons Ariëns.
- De contacten met de Franciscaanse familie lopen vooral via ons bestuurslid diaken T.H.M. Reuling ofs van de Orde van Franciscaanse Seculieren.

- De band met vakcentrale FNV is dit jaar hernieuwd door de overhandiging van het Ariënsbeeld (serie Ingen Housz) bij te wonen (zie ook onder Bijlagen) en door de toetreding van dhr. G. van der Meulen tot het bestuur.
- De band met het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen is dit jaar hernieuwd door de toetreding van dhr. C. Dols tot het bestuur.

- Het Ariëns Comité onderhoudt goede contacten met de RK Studentenvereniging Alfons Ariëns van de Universiteit Twente (officieel genaamd: Stichting Ariëns Katholieke Studenten). Helaas waren die contacten in de praktijk minimaal in dit coronajaar.
- Met het Ariënsinstituut, het seminarie van het Aartsbisdom Utrecht, zijn jaarlijks contacten, die o.a. samenhangen met de Ariëns herdenking in Maarssen eind augustus.

- De Koninklijke Enschedese Leo Harmonie, vaste deelnemer aan de Ariëns gedachtenisviering, fuseerde dit jaar met het Muziekcorps der voormalige Schutterij tot de Stadsharmonie Enschede. Onze betrekkingen met deze harmonie zullen dezelfde blijven.
- Soortgelijke banden zijn er met het Ariënskoor dat in het vierde kwartaal van 2019 zijn negentigste verjaardag heeft gevierd. In ‘Pelgrim’, het parochieblad van de Jacobus de Meerdereparochie te Enschede, stond in januari een artikel ’90-jarig jubileum Ariënskoor 2019. Memoires van een 90- jarige’ met herinneringen van de sopraan Lies Brinkhuis, die meer dan vijftig jaar lid is van het Ariëns Koor van de H. Hartparochie (Ariëns gedachteniskerk).

- Vanwege hun financiële ondersteuning van onze werkzaamheden voor de causa Alphons Ariëns ontvangt de Stichting Sobriëtas elk jaar een rapportage over de voortgang hiervan.

De ontwikkelingen rond het Ariënsplein in Enschede worden door Ariëns Comité-bestuurslid en buurtbewoner dhr. A. Bakker gevolgd via een klankbordgroep. De plannen gaan in de richting van een verfraaiing van het plein. Daarin is voor het standbeeld van Ariëns een prominente plaats ingeruimd. Met de werkzaamheden voor de herinrichting is dit jaar gestart.

De tentoonstelling ‘Ariëns & Eendracht’ in Theeschenkerij Jordaan aan de Scholtenhagenweg 42 te Haaksbergen (nabij de ingang van het Recreatiehof ’t Stien’nboer) bleef ook het gehele jaar 2020 door lopen. Hoe lang de tentoonstelling nog in Haaksbergen zou blijven, hing steeds af van wanneer de theaterproductie over Ariëns in Enschede zou worden opgevoerd. Deze grootschalige theaterproductie zou aanvankelijk in 2019 plaatsvinden, maar werd om allerlei redenen uitgesteld. Omdat het onzeker blijft wanneer de productie nu plaats zal vinden, wordt nu gekeken naar andere oplossingen voor het voortzetten van de tentoonstelling op een andere plaats. Voorafgaande daaraan zijn er nu plannen in samenwerking met Hogeschool Saxion Twente en De Museumfabriek te Enschede om de tentoonstelling digitaal vast te leggen.

Ook in 2020 werden er weer documenten en voorwerpen aan het archief en de collecties van het Ariëns Comité toegevoegd. Ook verschenen er weer publicaties over Ariëns. Voor de resultaten op dit gebied verwijzen we naar de Bijlage bij dit Jaarverslag.

J.N. Hinke, secretaris
m.m.v. van H.J.G.M. Crijns, vice-voorzitter

 

 

Bijlage bij het Jaarverslag 2020 Ariëns-Comité

Het Ariëns Comité heeft een eigen archief- en documentatiecentrum in Haaksbergen bij de Historische Kring Haaksbergen.
- Waar mogelijk zijn aanvragen om materiaal of illustraties gehonoreerd. Waar dat niet kon, volgde verwijzing naar het Ariëns Archief van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen of het gedigitaliseerde Ariëns archief op de site www.ru.nl/kdc.
Het Ariëns Comité verzamelt boeken, voorwerpen en kunstwerken die met Ariëns te maken hebben. De navolgende voorwerpen konden in 2020 aan de collectie worden toegevoegd.
- Vice-voorzitter dhr. H. Crijns verwierf in januari via Marktplaats een 35mm filmstrook / diafilm uit de jaren '50 met als onderwerp MGR. DR. ARIËNS poc 370N. Het betreft een prachtige, gedetailleerde fotoreportage van het leven van Ariëns in ca. 65 foto's en tekeningen (als dia’s) op een strook film. De filmstrook is medio jaren vijftig uitgegeven door de Projectie Onderwijs Centrale om te gebruiken bij educatie over Alphons Ariëns. Het filmpje is verpakt in het origineel kartonnen doosje en verkeert in zeer goede staat. Bekeken wordt hoe de film gedigitaliseerd kan worden.
- Dhr. P. Quik van het Ariëns Comité heeft een ingelijste zeefdruk van de portrettekening van Ariëns door Jan Toorop toegevoegd aan de permanente expositie in de kerk te Maarssen.
- Via mevr. J. Bergervoet is een 15e beeld uit de serie Ariënsbeelden van Bon Ingen-Housz in ons zicht gekomen. Zij was secretaresse van de heer Frans van der Gun, toenmalig secretaris van het NKV, toen hij in april 1971 naar de Tweede Kamer vertrok. Bij zijn vertrek schonk hij het beeld aan mw. Bergervoet, omdat zij uit Twente afkomstig was. Na haar pensionering heeft zij besloten het beeld een plaats te geven in het nieuwe FNV-vakbondshuis te Utrecht. Dhr. Crijns en dhr. Quik waren op 17 september aanwezig bij de overhandiging van het Ariënsbeeld in de Ariënszaal van het nieuwe FNV- vakbondshuis te Utrecht.
De kunstenaar Bon Ingen-Housz (1881-1953) maakte in 1937 een verkleinde weergave van het Ariëns standbeeld van Falise in Enschede. Het landelijk R.K. Werkliedenverbond kocht een serie beelden voor de eigen kantoren. In de loop van de tijd zijn exemplaren van dit beeld terecht gekomen in musea en bij het Ariëns Comité. Van 15 exemplaren weet het Ariëns Comité waar zij zich bevinden: in twee musea en in Utrecht, Enschede, Steenderen, Maarssen en Haaksbergen. Op de website staat alle informatie over deze serie van 15 beelden. In de loop van 2020 werd het het Ariëns-Comité duidelijk dat het landelijk RK Werkliedenverbond in de loop van 1937 naar alle waarschijnlijkheid een serie van 19 beelden heeft besteld. Uit een reactie van dhr. B. Gosen uit Enschede blijkt dat er behalve deze bronzen beelden van Ariëns ook gipsen beelden bestaan. Er staat een nader gesprek met hem op het programma.
- Ook enkele bidprentjes werden ons aangeboden. Vanuit het Rotterdamse een bidprentje uit 1935 en vanuit Hilversum een uit 1961. Dit was voor de heren Crijns en Hinke aanleiding een overzicht op te stellen van alle series Ariëns bidprentjes die in de loop der jaren door het Ariëns Comité en verschillende uitgeverijen zijn uitgegeven.
- De heren H. Crijns en P. Quik van het Ariëns Comité brachten op 30 juli een bezoek aan de heren H. Verbeek en Th. Ariëns in resp. Warnsveld en Gorssel. Bij die gelegenheid ontving het Ariëns-Comité van de familie Verbeek een collectie boeken en brochures over Ariëns en andere catholica.
- Bij herdenkingen en bijeenkomsten zorgt het bestuur van het Ariëns Comité voor een kleine informatie- en boekenstand. De verkoop van boeken over Ariëns ging ook gedurende dit jaar voor zover mogelijk door.

Ariëns en het Ariëns Comité zijn in 2020 een aantal keren in de publiciteit geweest.
- In het maartnummer (jrg. 31, 2020-03, pag.14-16) van het bisdomblad ‘OpTocht’ van het Aartsbisdom Utrecht staat het artikel ‘Alphons Ariëns over caritas en diaconaat’, geschreven door H. Crijns. Het werd ook gepubliceerd in: ‘Diakonie & Parochie’, uitgave van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), ’s-Hertogenbosch, jrg. 33, 2020-1, maart, pag. 6-9. Het artikel werd eveneens geplaatst op de website van het Ariëns-Comité: https://arienscomite.nl/over- ariens/publicaties/393-alfons-ariens-over-caritas-en-diaconaat
- het artikel van H. Crijns ‘Verbinding tussen gezin, werk, vereniging, politiek en geloof – Alphons Ariëns, kapelaan te Enschede’ onderzoekt de pastorale praktijk van Ariëns en de kern van zijn pastorale aanpak. Het artikel werd gepubliceerd in ‘Diakonie & Parochie’, september 2020, en in ‘OpTocht’, oktober 2020.
- Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker, bezocht de winnaars van de Ariëns Prijs 2019 en informeerde hoe het met hen gegaan is een jaar na de uitreiking. Dit artikel ‘De prijswinnaars van de Ariëns Prijs 2019 – Hoe gaat het hen in coronatijd?’ is verschenen in ‘OpTocht’ van oktober 2020.
- Daarnaast kondigde de Persdienst van het Aartsbisdom Utrecht regelmatig activiteiten in verband met Ariëns aan op de website van het aartsbisdom Utrecht en in de digitale nieuwsbrieven.
- In ‘OpTocht’ is in maart en oktober een nieuwe donateursadvertentie geplaatst voor hen, die het Ariëns-Comité met een gift willen ondersteunen. Deze advertentie is sinds april ook gepubliceerd in het parochieblad ‘Pelgrim’ van de parochie St. Jacobus de Meerdere in Enschede.
- In 2020 was het 160 jaar geleden dat Ariëns geboren werd. Vice-postulator pastoor H.W.M. ten Have maakte voor deze gelegenheid een digitale catecheseles rond Alphons Ariëns. De tweede aanleiding was de gesloten samenleving door het coronavirus. De film met de catecheseles over Alphons Ariëns is gepubliceerd op de facebook pagina van de Titus Brandsmaparochie te Wageningen en omgeving: https://www.facebook.com/rkpztb/videos/239365903971568/.
- Dhr. Ronald Valk is behalve bij de causa Ariëns ook betrokken bij die van de Dienares Gods Dora Visser, de andere Nederlandse kandidaat zalige. Hij vertaalde de dossiers van beide processen in het Italiaans. Met hem is een video gemaakt, waarin hij vertelt over de verschillende deugden en eigenschappen van deze twee bijzondere katholieken. De video is op 20 februari 2020 op de website van Katholiek Leven geplaatst en is ook te bekijken via https://youtu.be/OuNFbmzvUFU.
- Ons nieuwe bestuurslid dhr. C. Dols publiceerde op de website van het KDC een artikel: ‘Ariëns herdenken en verbeelden: dossier 454 uit het archief-Aalberse’. Hieruit blijkt dat Minister van Arbeid en toonaangevend katholiek politicus Piet Aalberse (1871-1948) van meet af aan betrokken is geweest bij het herdenken en verbeelden van Alphons Ariëns, of dit nu was bij de katholieke vereniging tegen het alcoholmisbruik, bij het tot stand komen van het Ariëns monument in Enschede of bij het ontstaan van het Ariëns-Comité. Het artikel is te vinden op: https://www.ru.nl/over- ons/overradboud/geschiedenis/radboud-erfgoed/verhalen-erfgoed/verhalen-erfgoed/ariens- herdenken-verbeelden-dossier-454-archief/.
- Op een Helmondse website (www.deweblogvanhelmond.nl/startpagina/alphons-laszlo) verscheen een artikel van de Helmondse stadsarchivaris Giel van Hooff over Ariëns en de drankbestrijding, toegespitst op de plaatselijke Ariënsvereniging, die ooit een briefkaart uitbracht met het portret van Ariëns. Met de verkoop hiervan hoopte men de kas te spekken. Voor dit kunstzinnig uitgevoerde portret tekende in 1927 een jonge kunstenaar van Hongaarse origine, Hernadi, artiestennaam van Ferenc Laszlo Hernady, die enige tijd in Helmond woonde.

- Pas dit jaar ontdekten we dat in de Overijsselse Historische Bijdragen 127e stuk (2012), p. 65-88 een artikel is geplaatst van de van origine Enschedese auteur Wim H. Nijhof, getiteld: Alphons Ariëns en

Herman Schaepman, leerling en leraar, vriend en tegenstander. Het artikel is integraal te lezen op de website van de auteur www.devalkenberg.nl > artikelen > 2012.
- Naar aanleiding hiervan konden nog twee artikelen over dit onderwerp worden getraceerd:
- ‘Schaepman en Ariëns’ door Gerard Brom in het kader van een boekbespreking van de biografie van Van Wely over Schaepman. Dit artikel verscheen in Roeping. Jaargang 29(1953), nr. 9, p. 629-641, digitaal te raadplegen via https://www.dbnl.org/tekst/_roe003195301_01/_roe003195301_01_0085.php.

- De bondsadviseur en Kannunik J.G. van Schaik, Proost van het Metropolitaan Kapittel en Geestelijk adviseur van het R. K. Werkliedenverbond, houdt op 22 juni 1933 een rede over ‘Ariëns en Schaepman’ tijdens het zilveren jubileum van het R. K. Werkliedenverbond en ‘De Tijd: godsdienstig maandblad’ publiceert erover in de edities van 21 juni 1933 (redactioneel bericht), 29 juni 1933 (deel I van de Rede), en 5 juli 1933 (deel II van de Rede). Een en ander is digitaal terug te vinden via www.delpher.nl

- De uitzending van RTV Oost het Oversticht over Ariëns, daterend van 17 februari 2004 resp. 23 maart 2004, is herhaald in de middag van 19 augustus 2020, zoals blijkt uit de website, waar de film gepubliceerd is: https://www.rtvoost.nl/tv/programma/83/Het-Oversticht/aflevering/334126/128.


icon1

  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38