Secretariaat
Drs. J.N. Hinkearienslogozonder klein
Anninksweg 72
7557 AH Hengelo
074-242 96 86
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag 2014 van de Stichting Het Ariëns-Comité

Een jaar van het Ariëns Comité kent enerzijds een vaste structuur van vergaderingen en activiteiten, anderzijds een diversiteit aan actuele en wisselende gebeurtenissen.

Het landelijk comité komt bijeen in een voor- en een najaarsvergadering in Apeldoorn. De Werkgroep Twente vergadert gemiddeld vijf keer per jaar in Enschede. Ook is er aan het begin van elk jaar een overleg tussen het DB van het Ariëns Comité en Mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop en vicaris van het aartsbisdom Utrecht.

De vaste jaarlijkse activiteiten omvatten de Ariëns Lezing in het voorjaar, de Herdenking in Maarssen eind augustus en de landelijke Ariëns gedachtenisviering op de derde zondag van november in Enschede. Ook in de parochie van Steenderen wordt elk jaar aandacht geschonken aan Alphons Ariëns.

Naast deze periodiek voorkomende activiteiten zijn er een aantal bemoeienissen die een meer permanent karakter dragen, zoals de zorg voor de kapel, het stimuleren van het proces voor de zaligverklaring en het bijhouden van de website www.arienscomite.nl.

De Ariëns Lezing 2014 vond plaats op donderdagmiddag 3 april in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Hengelo Overijssel. Drs. Sander W.J.G. Schelberg, burgemeester van Hengelo, sprak in aanwezigheid van 50 mensen over het onderwerp: ‘Participatiesamenleving. Wat zou Ariëns doen?’. Met als leidraad de verhouding rechten en plichten belichtte hij het begrip burgerschap vanaf de Franse revolutie tot heden. Via een aantal correcties daarop, zoals de ideeën van Thorbecke en het katholiek sociaal denken, leidde hij ons aan de hand van Ariëns vanaf de industriële revolutie en via de moderne verzorgingsstaat naar de toekomstige volgens de burgemeester onvermijdelijke participatiemaatschappij. De lezing staat integraal op onze website www.arienscomite.nl naast alle teksten van voorafgaande Ariëns Lezingen.

De Herdenking in Maarssen was op zondag31 augustus. Na een korte pelgrimstocht van de kerk naar het graf van Ariëns (op de r.-k. begraafplaats aan de Straatweg) vond bij het graf een korte gebedsdienst plaats, gevolgd door een korte pelgrimstocht terug naar de kerk. Aansluitend was er de feestelijke Eucharistieviering in de H. Hartkerk (Breedstraat 1) te Maarssen. Hoofdcelebrant was dit jaar Mgr. H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht. Voor de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht is de Ariënsherdenking in Maarssen traditiegetrouw ook de start van het nieuwe studiejaar. Nieuw dit jaar was dat er na de Eucharistieviering voor studenten, ouders en parochianen een middaglunch was met op de diverse tafels treffende citaten van Alphons Ariëns. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut wees er op, dat die start dit jaar heel bijzonder was, omdat het Ariënsinstituut een begin maakte met een eigen priesteropleiding. De inspiratiedag aan de start van het kerkelijk seizoen van de parochie in Maarssen in september gaf tevens aandacht aan de inspiratie van de oud-pastoor Alphons Ariëns.

De persoon van Ariëns kwam ook steeds naar voren bij de festiviteiten in het kader van het jubileum 150 jaar Willibrordkerk Steenderen. Het Steenderense Comité-lid mw. M. Schotman was nauw betrokken bij de organisatie van dit jubileum. In de persoon van de voorzitter en de secretaris was het Ariëns-Comité vertegenwoordigd bij resp. de openingsviering op 18 mei en de afsluiting van het jubileumjaar op 12 oktober. Bij deze laatste gelegenheid werd ook een jubileumboek gepresenteerd, getiteld: ‘150 Jaar geschiedenis van kerk en parochie’.

Bij de Ariëns gedachtenisviering in de St. Jacobuskerk te Enschede op zondag 16 november was Mgr. Hoogenboom de hoofdcelebrant. Hij werd geassisteerd door pastoor Monninkhof uit Enschede en diaken Huitink uit Losser. Het thema van de viering was dit jaar Missionaire vreugde ( naar aanleiding van de evangelische exhortatio Evangelium Gaudii van paus Franciscus). Medewerking verleenden het Gemengd Koor van de H. Geest en Maria parochie te Enschede, en traditiegetrouw de Koninklijke Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht. Mgr. Hoogenboom benadrukte in zijn preek het belang van het vreugdevol missioneren en trok waar mogelijk lijnen naar de missionaire aspecten in het optreden van Ariëns.

Het Ariëns-Comité onderhoudt jaarlijkse contacten met de Kolping Families te Gronau en Bad Bentheim. Wij bezochten de eucharistieviering met Kolping Families te Bad Bentheim op zondag 6 juli. Leden van de Kolping Familie Gronau zijn traditiegetrouw altijd aanwezig bij de Ariëns gedachtenisviering in november. Dit keer waren zij echter afwezig, omdat zij op 16 november een jubileum van hun eigen parochiekerk vierden.

Dit jaar was er geen Ariëns Prijs voor Diaconie.De uitreiking van deze prijs vindt om de drie jaar plaats. De eerstvolgende keer is in 2016. In het najaar van 2015 zal de Taakgroep onder leiding van vice-voorzitter H. Crijns de werkzaamheden starten ter voorbereiding van de uitreiking in het najaar van 2016.

De organisatie rond de Maria-Ariëns kapel ligt in handen van de St. Jacobus parochie, locatie Enschede. Dit loopt in de praktijk goed. De vorig jaar onthulde banier, die buiten geplaatst wordt tijdens de openingsuren, had ook in 2014 een positief effect op de bezoekersaantallen.

Naar buiten toe is het rond het zaligverklaringsproces stil geweest in het afgelopen jaar. Vice-postulator pastoor Ten Have heeft in het voorjaar in Rome gesproken met pater Kijas en postulator de heer Hilgeman. Daaruit kwam naar voren, dat er toch nog weer aanvullende stukken moesten worden geschreven (o.a. een Preventivo en Cappelli, inleidende hoofdstukjes op getuigenverklaringen). Ook moet de biografie worden aangepast en in het Italiaans vertaald. Oud-vicaris Rentinck is bereid gevonden pastoor Ten Have bij zijn afspraken te assisteren. In het Nederlands College te Rome lagen nog dozen met boeken en ander materiaal dat betrekking heeft op de causa. Deze zijn inmiddels naar Nederland over gebracht.

Het Ariëns-Comité heeft het afgelopen jaar contacten gelegd met de Franciscaanse beweging. Dit heeft er toe geleid dat diaken Theo Reuling van de OFS per 2015 zal toetreden tot het Ariëns Comité. De Ariëns Lezing van 2015 zal gehouden worden door pater Jan van den Eijnden ofm die de relatie tussen Alphons Ariëns en de franciscanen of franciscaanse beweging zal toelichten. Daarnaast zijn er persoonlijke contacten ontstaan met de Stichting Vrienden van Dora Visser, een ander Comité in het aartsbisdom Utrecht dat ijvert voor de zaligverklaring van Dora Visser (www.doravisser.com).

In 2014 hebben ons weer enkele relikwieaanvragen vanuit het buitenland bereikt. Uit Polen, Brazilië en drie maal de Filippijnen. Voorzichtigheid is in deze echter geboden, omdat er niet altijd zuivere bedoelingen achter schuilen (reliekenhandel).

Ook is ons enkele malen om materiaal gevraagd voor het illustreren van artikelen, al of niet in het kader van een studie. In deze gevallen konden wij niet altijd helpen met materiaal uit ons archief- en documentatiecentrum in Haaksbergen, maar moesten wij verwijzen naar het Ariëns Archief van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Het KDC is er in 2013 in geslaagd om het archief van Aphons Ariëns gedigitaliseerd beschikbaar te stellen op de site www.ru.nl/kdc.

Penningmeester Adrie Bakker, tevens webmaster van de website van de Enschedese Jacobus parochie, heeft een nieuwe website www.arienscomite.nl voor ons gebouwd, nadat de oude te kwetsbaar was gebleken (en ook al een keer daadwerkelijk gehackt was). Hij heeft o.a. het menu van de website vereenvoudigd, alle bestaande teksten gered en geactualiseerd en de nieuwste ontwikkelingen toegevoegd. Het foto archief is nog niet helemaal toegankelijk en die taak zal in 2015 opgepakt worden. De Stichting Ariëns-Comité beschikt over de ANBI-status in verband met donaties en giften en in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen daartoe heeft hij er tevens voor gezorgd dat de website het beleidsplan (incl. beloningenbeleid) en het financieel jaarverslag en het inhoudelijk jaarverslag bevat.

Het Ariëns Comité onderhield ook in 2014 goede contacten met de RK Studentenvereniging Alfons Ariëns van de Universiteit Twente.Op 22 juni vierden zij hun 66e Dies natalis met een plechtige H. Mis met Kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Ons comité was daar bij aanwezig. Inmiddels maken zij zich al weer op om deel te nemen aan de mediagebeurtenis The Passion, die in 2015 in Enschede plaats vindt.

Ariëns was ook in 2014 enkele keren in de publiciteit. De Ariëns Lezing 2014 is gepubliceerd op de site www.arienscomite.nl. De regionale Omroep Ronde Venen zendt altijd de eucharistievieringen van de parochie uit, en dus ook de plechtige gedachtenisviering van augustus in Maarssen. In het boek ‘Geschiedenis van Enschede, stad uit stoom en strijd’ van Wim H. Nijhof is een apart hoofdstuk gewijd aan Ariëns. Jan Hinke schreef in het kwartaalblad ‘t Inschrien van de Oudheidkamer Twente een artikel ‘Wat deed Ariëns na zijn Enschedese periode’. Bij de opening van het nieuwe studiejaar van het Ariëns Konvikt is een speciaal tijdschrift ‘Priesters opleiden in hartje Utrecht’ verspreid, met daarin tevens aandacht voor Alphons Ariëns. En zoals gezegd ook in het Steenderense jubileumboek ‘150 Jaar geschiedenis van kerk en parochie’ ontbreekt Ariëns niet. Op dinsdag 18 november besteedde Katholiek Nederland TV aandacht aan Ariëns naar aanleiding van de Ariëns gedachtenisviering de zondag ervoor. De verkoop van de boeken over Ariëns geschreven door Henri ten Have en Gerrit Deems ging ook gedurende dit jaar door. Bij herdenkingen en bijeenkomsten zorgt het bestuur voor een kleine informatie- en boekenstand.

J. N. Hinke, secretaris  

                                                                        

Lees hier het gehele jaarverslag in pdf.

  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38