Datum 20 december 2005
Van Dienst Dienst Communicatie
Aan diverse media
Onderwerp slotzitting rechtbank i.v.m. Alphons Ariëns

 

Diocesane rechtbank sluit onderzoek naar de ‘fama sanctitatis’ van dr. Alfons Ariëns.

Stap in zaligverklaringsproces Alfons Ariëns

Op dinsdagmorgen 20 december is de slotzitting gehouden van de rechtbank die   was ingesteld om onderzoek te verrichten naar de fama sanctitatis van Alfons Ariëns. De 'fama sanctitatis' betreft de faam van heiligheid op dit moment rondom de persoon van Ariëns. De rechtbank was eerder dit jaar (mei 2005) door kardinaal Simonis geïnstalleerd.   (zie foto)

 

  

 

Tijdens de slotzitting zijn alle stukken voorzien van de benodigde handtekeningen en stempels. (zie foto)

Daarna is het dossier met alle originele stukken verzegeld. (zie foto)

Twee geautentificeerde kopieën worden eveneens verzegeld en via de diplomatieke koffer van de nuntius in Den Haag aan de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen gezonden. (zie foto)

Het origineel van het dossier wordt in het archief van het aartsbisdom bewaard. Dit dossier mag alleen geopend worden op verzoek van Rome en in het bijzijn van de Aartsbisschop van Utrecht.

Fama Sanctitatis  
Het onderzoek naar de faam van heiligheid is een noodzakelijke stap op weg naar de zaligverklaring. Aangetoond moet worden dat rondom de persoon van Alfons Ariëns een bepaalde verering is ontstaan en dat hij 'door het volk' als een heilige wordt gezien en ervaren. Inmiddels zijn 11 getuigen voor de rechtbank gehoord en zijn de getuigenverklaringen getoetst en in het dossier opgenomen. Daarnaast zijn de officiële papieren en verslagen van de zittingen aan het dossier toegevoegd.

Andere stappen op weg naar een zaligverklaring  
Naast de fama sanctitatis is het noodzakelijk te beschikken over een zgn Vita documentata. Deze archiefstudie over het leven van Alfons Ariëns is al eerder verricht door wijlen prof. dr Jan Roes, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum. Vlak voor zijn plotseling overlijden heeft hij die studie afgerond. Daarnaast heeft Henri ten Have, een priester van het Aartsbisdom Utrecht, een antwoord geschreven op enkele historische vragen, die opgekomen zijn naar aanleiding van het eerdere proces onder kardinaal Alfrink. Beide documenten worden tezamen met het dossier over de fama sanctitatis naar Rome gestuurd.

Tenslotte zal ook een wonder moeten gebeuren op voorspraak van Alfons Ariëns. Dat wonder zal door een aparte rechtbank moeten worden onderzocht, alvorens het aan Rome kan worden doorgegeven.

De rechtbank bestond uit :   - pater drs W.L.M. Bellemakers c.m., voorzitter en bisschoppelijk gedelegeerde   - drs Th.J. de Wit, promotor justitiae   - mevr. WE. van Bussel o.praem., notaria   - mgr dr P.A.G. Rentinck, postulator   - mevr. A.C. Vos, notaria van het aartsbisdom.

Aan het begin van de slotzitting heeft de postulator mgr dr P. Rentinck opnieuw de eed afgelegd. Aan het eind van de zitting heeft kardinaal Simonis de leden   van de rechtbank bedankt voor hun inzet en het vele werk dat zij hebben verzet.

Alfons Ariëns  
Alfons Ariëns wordt op 26 april 1860 in Utrecht geboren. Na een studie   aan het gymnasium Rolduc bij Kerkrade gaat hij theologie studeren aan het Utrechtse groot-seminarie 'Rijsenburg te Driebergen. In 1882 wordt hij priester gewijd. Dan gaat hij tot 1886 in Rome dogmatiek en wijsbegeerte studeren. In 1886 wordt hij benoemd als kapelaan in Enschede. Hier zet hij zich in voor de fabrieksarbeiders. Door het oprichten van werkliedenverenigingen en vakbonden legt hij de basis voor de katholieke arbeidersbeweging. Ook zet hij zich in voor de drankbestrijding. In 1894 richt hij met ontslagen arbeiders een eigen textielfabriek in Haaksbergen   op onder de naam 'De Eendracht'. Ondanks zijn grote persoonlijke inzet mislukt dit sociale experiment. In 1901 wordt Ariëns benoemd tot pastoor te Steenderen en in 1908 gaat hij als pastoor naar Maarssen aan de Utrechtse Vecht. Daar stimuleert hij vele initiatieven op het gebied van de katholieke vrouwenbeweging, de katholieke lectuurvoorziening en de moderne missiebeweging. In 1926 gaat hij met emeritaat en trekt hij zich terug in het klooster van de zusters van St. Joseph in Amersfoort waar hij in 1928 overlijdt.

Stichting het Ariëns-comité  
Het Ariëns-comité, onder voorzitterschap van kardinaal Simonis, beijvert zich voor de zaligverklaring van dr Alfons Ariëns. Verdere informatie kunt u vinden op: www.arienscomite.nl

Einde bericht.   __________________________________________________________________________

Loek Sinselmeijer, perschef aartsbisdom Utrecht

icon1