Het aartsbisdom Utrecht wil het zaligverklaringsproces van priester Alphons Ariëns (1860—1928) nieuw leven inblazen. Het aartsbisdom zoekt daar voor ”getuigen die mondeling kunnen verklaren wat Alphons Ariëns voor hen betekent”, aldus een oproep in het bisdom blad "Op Tocht".

Alphons Ariëns was onder meer kapelaan in Enschede, waar hij zich verzette  tegen de sociale wantoestanden onder de textielarbeiders. Revolutionair voor zijn  tijd was zijn streven naar zelfstandige katholieke arbeidersverenigingen. In 1889  stichtte hij de R.K. Werklieden vereeniging, de latere Katholieke Arbeiders Beweging.  In 1895 ontstond op zijn initiatief de Vakbond ‘Unitas’, een federatie  van katholieke en protestantse arbeidersverenigingen. Ook organiseerde hij de  katholieke drankbestrijding. Een initiatief om arbeiders een eigen fabriek te geven mislukte. Ook bij zijn latere benoemingen bleef Ariëns zich inzetten voor de bestrijding  van sociale wantoestanden. Hij overleed in 1928 en werd begraven in Maarssen, waar hij het laatst pastoor was.

pentekening van Jan Toorop

Al in 1934 informeerde de katholieke oudpremier Ruys de Beerenbrouck   in Rome naar de voorwaarden van een zaligverklaringsproces. In 1958 werd het   diocesaanonderzoek gestart dat in 1965 positief werd afgesloten. Het proces   werd in 1970 in Rome gestart.

In 1977 werden de verzamelde geschriften van Ariëns goedgekeurd door Rome   en in het Italiaans gepubliceerd. Daarna leek de zaak tot stilstand te zijn   gekomen ondanks inspanningen van hulpbisschop J. de Kok.

Terwijl in die jaren de devoties sterk terug liepen of geheel verdwenen, bleef   de figuur van Alphons Ariëns tot de verbeelding spreken.   Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er opnieuw werk van het proces wordt   gemaakt.   Ondermeer vanwege veranderde procedures moet het diocesaanonderzoek opnieuw   worden gedaan.

Het aartsbisdom zal daartoe opkorte termijn een speciale rechtbankformeren.   Vicaris-generaal P. Rentinck is tot postulator benoemd.  Hij heeft als taak het nieuwe dossier te vormen. (KN)

Bron: Katholiek Nieuwsblad dd. 04-02-2005

icon1