De jury is verheugd dat een groot aantal initiatieven heeft meegedaan met de Ariëns Prijs voor Diaconie 2013. De 28 projecten en activiteiten geven een inspirerende doorkijk in het diaconale werk van parochies en parochiële caritas instellingen. In de praktijkverhalen zit veel creativiteit, passie, naastenliefde en het werken vanuit je hart is heel divers. Veel vrijwilligers maken heel veel uren rond armoede en noodhulp, inloophuizen, maaltijdprojecten, kringloopwinkels, kerstacties, bezoekwerk, zorg voor ouderen en zieken en troost bij verlies van dierbaren. Diaconie heeft ook te maken met migranten, asielzoekers, de vreemdeling in ons midden, interreligieuze dialoog, en reikt over de grenzen van Nederland naar Afrika: diaconie wereldwijd.

De jury heeft de 28 voorgedragen projecten persoonlijk bezocht en de mensen hebben zich al pratend en doende op hun best gepresenteerd. U begrijpt, dat alle voorgedragen projecten en initiatieven in de ogen van hen die voor de voordracht gezorgd hebben, van degenen die het project uitvoeren, en van de jury belangrijk zijn. Meedoen met de Ariëns Prijs voor Diaconie is een winnende activiteit op zich. Het diaconale werk dat u doet is nu uitdrukkelijk in het zonnetje gezet. Het heeft in het bisdombreed verspreide boekje ‘Werken vanuit je hart’ een prominente plaats gekregen. Die beschrijvingen zijn een handreiking tot navolging. Immers een goed voorbeeld doet goed volgen. Het boekje zit vol inspiratie, praktische tips, concrete werkwijzen. Dat is een felicitatie en applaus waard.

Bij de keuze voor het meest voorbeeldige initiatief heeft de jury zich laten leiden door haar vermoedens wat Alphons Ariëns als overwegingen zou hebben gehad, naast de inzichten rond wat goede diaconie is. Daarbij is gekeken naar de bevlogenheid van de initiatiefnemers, en de wijze van uitvoering. Creativiteit speelt in de keuze een belangrijke rol, evenals het verbinden van mensen, zowel binnen de activiteit of het project als binnen de parochie en plaatselijke samenleving.

U heeft met uw achtentwintig initiatieven en de daaruit voortgekomen verhalen het werk van de jury bijzonder lastig gemaakt. Dat stellen wij op prijs. Het bleek pittig kiezen en de jury had voor haar werk meerdere bijeenkomsten nodig. U ontvangt allen als aandenken aan het meedoen met deze editie van de Ariëns Prijs voor Diaconie een klein kunstwerk.

De jury mocht van de achtentwintig voorgedragen projecten er vier uitkiezen als eervol. Deze vier projecten ontvangen een uniek kunstwerk, gemaakt door pottenbakster Jorien van Heuvel (www.kneedbaresteen.nl) dat de eigen activiteit symboliseert, plus een geldbedrag. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 1.000 euro en de drie runners-up elk een bedrag van 500 euro.

Vier laureaten

Er zijn uit de hoed van de jury vier meest voorbeeldige projecten uit de hoed gerold.

Allereerst wordt gelauwerd het project Maatschappelijk stage jongeren in Hengelo.

Vervolgens eren we ook het platform World uit Doetinchem.

Als derde valt het spotlicht op De Herberg uit Westervoort.

En als vierde roepen we de werkgroep Preken of praten uit Montfoort naar voren.

Volgt de laudatio van deze vier projecten door bisschop Hoogenboom.

Parochie De Goede Herder en het project Maatschappelijk stage jongeren in Hengelo

De jury heeft dit project verkozen als een prachtig voorbeeld hoe een parochie kan samenwerken met jongeren en andersom. U bent een parochie met veel vrijwilligers die de inbreng van jongeren via maatschappelijke stages erg op prijs heeft gesteld. U heeft er zelfs steun voor gezocht bij fondsen. De activiteiten bemiddelen tussen jong en oud en stellen al doende elkaars beelden over en weer bij. Jongeren van allerlei pluimage komen via maatschappelijke stage in aanraking met parochie en geloof. Ouderen leren met jongeren om te gaan. Het is een kans voor jongeren, hetgeen beloond is door een Prijs van de gemeente Hengelo. De parochie heeft de kans die er lag door het instrument maatschappelijke stages goed opgepakt. Er is wederkerigheid tussen jong en oud zichtbaar geworden. U heeft natuurlijk ook de spannende vraag is of deze vorm van maatschappelijke stages overeind kan blijven want de politiek wil er op gaan bezuinigen. De jury waardeert dat u in kerk en samenleving door middel van de inzet van jongeren spraakmakend bent.

Platform World uit Doetinchem

U maakt een verbinding tussen kerk en samenleving en tussen de verschillende religies in Doetinchem. Er is vanuit zorgvuldig overleg en samen doen een platform ontstaan dat voor de burgerlijke overheid schakelt met alle religies in Doetinchem. U bent met dat verbinden en schakelen naar alle religies uniek. In ieder geval in de projectenreeks van deze editie van de Ariëns Prijs. U heeft gebruik gemaakt van de ervaring en kennis van een oud wethouder. De jury is onder de indruk van uw zorgvuldigheid en aandacht voor zingeving, hetgeen blijkt uit uw zingevingskalender. Verder bent u het Platform voor allerlei activiteiten, zoals voedselbank, eigen maatjes project rond schuldhulp, Noodfonds, vrijwillige dienstverlening. U bent in Doetinchem een luis in de pels richting de plaatselijke politiek. Uw project is naar de mening van de jury voorbeeldig voor andere parochies om na te volgen. Daarom eert de jury uw Werkoverleg Overheid Religies en Levensbeschouwing Doetinchem.

Inloophuis De Herberg uit Westervoort

U heeft dit diaconale initiatief grondig voorbereid. U heeft gekozen voor een structurele aanpak om zich over mensen in nood te ontfermen. U ontwikkelt een rijkdom aan initiatieven, alles heeft met elkaar te maken en is in korte tijd opgebouwd. U mag gelukkig zijn met charismatisch leiderschap. De kern is presentiepastoraat in de parochie: van binnen naar buiten. De groep van ruim dertig 30 vrijwilligers is actief en signaleert tevens waar nood is. De vrijwilligers maken in hun onderlinge contacten gebruik van intervisie. Het gebruik van sociale media bij diaconie en de ruilwinkel is innovatief en andere parochies en PCI’s kunnen er iets van leren. U bereikt met uw initiatief naast de gebruikelijke groepen nieuwe doelgroepen, veelal tussen 40-55 jaar, en van andere komaf dan de Nederlandse. Het contact is bezinnend, zorgvuldig, (inter)religieus informerend, de seizoenen volgend. Met de sociale media kunnen mensen op het spoor van het evangelie komen. U geeft ook workshops over het gebruik van sociale media. De weggeefhoek is uiting van duurzaamheid en ruileconomie. U werkt natuurlijk oecumenisch en u betrekt de jongeren van de M25 groep worden bij het geheel. Uw motto: wij helpen jou en jij helpt ons. Dat u met vele vrijwilligers dit inloophuis en ontmoetingscentrum heeft gestart en nog wil uitbreiden is in de ogen van de jury te prijzen.

Werkgroep Preken of praten uit Montfoort

Het unieke van dit project is dat u als ouders uitdrukkelijk stilstaat bij het verdriet en de tragiek van een maatschappelijk probleem rond drugs en alcohol. Oud en jong heeft er mee te maken. De burgerlijke overheid vraagt via de pastor aan de kerken of ze mee willen helpen met de nood rond het teveel alcoholgebruik door jongeren. U als groepje ouders herkent het probleem en gaat na wat u kunt doen. U heeft in gesprekken de katholieke identiteit en traditie als inspiratiebron ontdekt en ingezet. Opvallend is uw keuze om niet te gaan preken of verbieden, maar te gaan praten. U heeft in de uitwerking van uw praatmodel gelet op catechese, viering, en hulp bij praktische nood. Er zit een emanciperend element in uw werkwijze. Het is een voorbeeld hoe vanuit de kerk in het publieke domein een eigen rol opgepakt kan worden. Een belangrijk resultaat naast uw gesprekken is een boekje, dat landelijk en in de parochie gebruikt kan worden. Voor de jury is het evident, waarom uw initiatief om het taboe rond overmatig alcohol- en drugsgebruik zich over Nederland uitbreidt.

De winnaar van 2013

Natuurlijk neemt nu de spanning toe, nu de vier laureaten van de Ariëns Prijs 2013 bekend zijn. Want uit deze vier voortreffelijke diaconale initiatieven heeft de jury een keuze moeten maken om de winnaar voor 2013 aan te wijzen.

Alles afwegend heeft de jury met unanieme stemmen besloten dat de Ariëns Prijs 2013 gaat naar een initiatief dat zich het lot aantrekt van mensen in de eigen samenleving, dat een open huis aanbiedt, veel activiteiten van allerlei groepen ondersteunt, de mond roert in de kerk, in de wijk en op het internet; een initiatief dat een hart onder de riem steekt, over de tong gaat, de ogen laat uitkijken, en de oren laat klapperen.

De Ariëns Prijs 2013, het kunstwerk en het extra bedrag van duizend euro gaan naar het inloophuis De Herberg uit Westervoort.

De jury Ariëns Prijs voor Diaconie 2013 wordt gevormd door Hub Crijns, Hans Boerkamp, Dorothea Brylak, Ina van de Bunt-Koster, Lonneke Gunnink-van den Berg, Jos Oostrik, Geert Rozema, en Nelleke Serrarens Wijngaards.
icon1