"Ariëns en de werkgevers" door Siebe Rossel

Bij de jaarlijkse Ariënslezing, die dit jaar voor het eerst op de Zwanenhof   wordt gehouden, is Siebe Rossel de hoofdgast.   Rossel is antropoloog / historicus en was o.a. conservator van het Museum Jannink   te Enschede.   Hij zal spreken over Ariëns' verhouding tot de werkgevers.

In de Ariënslezingen worden steeds bepaalde aspecten van Ariëns extra belicht.   Meestal betreft dit zijn diaconaal-spirituele kanten.   In de op handen zijnde lezing gaat het om Ariëns' houding ten opzichte van het ondernemerschap.   Aan de orde komen o.a. zijn relatie tot de Twentse "textielbaronnen" en zijn eigen rol   als "werkgever" in de Haaksbergse coöperatie “De Eendracht”.    Tevens zal Siebe Rossel proberen lijnen door te trekken naar het (christelijk) geïnspireerd   ondernemen in onze tijd, een thema met grote actualiteitswaarde.

Alphons Ariëns werd in 1860 te Utrecht geboren in een sociaal-voelend advocatengezin.   Als (priester)student te Rolduc, Rijsenburg en Rome blonk hij uit. Met een glanzende  kerkelijk-wetenschappelijke   carrière in het vooruitzicht, werd hij 1886 benoemd tot kapelaan in Enschede.   In dit opkomende industriestadje ontwikkelde hij zich tot zielzorger in de volle betekenis van het woord.   Geraakt door de sociale nood in zijn parochie en gebruik makend van zijn wetenschappelijke vorming,   wilde hij de tekenen van zijn eigen tijd verstaan en daarop inhaken.   Zo kwam hij tot een geheel nieuwe vorm van katholieke sociale actie.   Door het oprichten van werkliedenverenigingen en vakbonden, te beginnen in Enschede,   legde hij de basis voor de katholieke arbeidersbeweging, voorheen KAB en NKV,   thans grotendeels opgegaan in de FNV en deels in het CNV.

Ook zette hij zich in voor de drankbestrijding. Hieruit zou de matigheidsbeweging   Sobriëtas groeien.   Met en voor een veertigtal onrechtmatig ontslagen arbeiders richtte hij in 1894   in Haaksbergen een eigen textielfabriek "De Eendracht" op, die op   coöperatieve wijze georganiseerd was.   Ondanks een grote persoonlijke inzet van Ariëns zelf kon dit sociale experiment   uiteindelijk niet voortbestaan.

In 1901 werd Ariëns benoemd tot pastoor te Steenderen bij Zutphen en van   1908 tot 1926 was hij pastoor te Maarssen aan de Utrechtse Vecht.   Ook in deze periode stimuleerde hij allerlei initiatieven en bewegingen, zoals   de katholieke vrouwenbeweging, de katholieke lectuurvoorziening en de moderne   missiebeweging.   Moegestredentrok hij zich in 1926 terug en stierf hij in 1928 in Amersfoort.   Hij vond zijn laatste rustplaats op de r .k. begraafplaats Beresteyn te Maarssen.

De aandacht voor zijn persoon en werk wordt levend gehouden door het Ariëns   Comité.   Een belangrijke rol hierin speelt de Ariënskapel van de St. Jacobuskerk   te Enschede, die (bijna) dagelijks toegankelijk is   voor gebed en meditatie. Daarnaast wordt jaarlijks (in principe eveneens in   de Jacobuskerk te Enschede)   op de derde zondag van november de Ariëns-gedachtenisviering gehouden.      Verder geeft het Ariëns Comité geschriften uit en organiseert het   bijeenkomsten (zoals de jaarlijkse Ariënslezing).   Tenslotte ijvert het ook voor de zaligverklaring van Ariëns. Dit proces   is onlangs weer in een nieuw stadium gekomen.   Voor verder informatie zij verwezen naar de website www.arienscomite.nl.

Datum van de lezing: maandag 8 oktober 2007 van 20.00 - 22.00 uur   Toegang: gratis

Na de lezing is er gelegenheid tot vragen en debat