30 augustus 2021 

https://www.aartsbisdom.nl/ariensherdenking-ariens-is-groot-voorbeeld-voor-ons/ gelezen op 30 augustus 2021.

ariens 2021 1

In Maarssen (parochie St. Jan de Doper) vond op 29 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Bij het graf van Alphons Ariëns was een gebedsviering met mgr. Hoogenboom als agens, gevolgd door een Eucharistieviering in de nabijgelegen H. Hartkerk. Voor de studenten van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut geldt deze herdenking als de opening van het nieuwe studie- en vormingsjaar.

Ook Hub Crijns (vicevoorzitter van het Ariëns-Comité) woonde de Ariënsherdenking bij: “Alphons Ariëns (1860-1928) was priester van het Aartsbisdom Utrecht en lid van de Derde Orde van St. Franciscus. Als kapelaan in Enschede (1886-1901), pastoor in Steenderen (1901-1908) en pastoor te Maarssen (1908-1926) heeft hij zich in de geest van de katholieke sociale leer ingezet voor het welzijn van arbeiders, de positie van vrouwen en het bestrijden van alcoholisme. Hij verkondigde het Evangelie van liefde en gerechtigheid. In 1921 richtte hij het Geert Groote Genootschap op voor het bevorderen van de geloofseducatie en catechese onder de katholieken. Wij mogen Alphons Ariëns gedenken en bidden voor zijn zaligverklaring.”

ariens 2021 2
Hub Crijns en mgr. Hoogenboom voor het graf van Alphons Ariëns

ariens 2021 3

Ter gedachtenis van Ariëns
Een groepje mensen maakte ‘s ochtends de traditionele stille tocht van de H. Hartkerk naar de begraafplaats Beeresteijn. Daar werd bij het graf van Alphons Ariëns een korte gebedsdienst gehouden, muzikaal begeleid door enkele cantors. Mgr. Hoogenboom ging voor in gebed en stond stil bij de bijzondere betekenis van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. “Wij danken God voor Alphons Ariëns, priester, man Gods, de man die God bij de mensen bracht en de mensen bij God bracht,” aldus de Utrechtse hulpbisschop. “Als priester heeft Alphons Ariëns de goede strijd van het evangelie gestreden, vaak onder moeilijke maatschappelijke en kerkelijke omstandigheden. Ofschoon hij als priester ten dienste stond van alle mensen, droeg hij bijzondere zorg voor de armen, de zwakken, de kwetsbaren, omdat Jezus Christus zich juist met die mensen verbonden voelde. We weten dat Alphons Ariëns tijdens zijn aardse leven de beproevingen niet zijn bespaard. Hij zal wellicht ook wel eens hebben gedacht: ik strijd de goede strijd, maar zal ik ook de overwinning behalen, zoals Paulus spreekt? Het is echter van alle tijden dat de strijd voor Christus en zijn Evangelie een heel weerbarstige is, maar één die we blijven voeren met hoop, geloof en liefde. De apostel Paulus voerde in zijn strijd slechts één wapen: het wapen van de liefde. De boodschap van Christus uitdragen, de gaven van Christus verder brengen, dat was zijn verlangen, zijn streven en zijn doel. Sinds het leven en de dood van Alphons Ariëns is er maatschappelijk en kerkelijk heel veel veranderd in onze wereld. Maar te midden van alle veranderingen blijft er het beeld van de stoere Utrechtse priester Alphons Ariëns, die de menslievendheid van God zichtbaar en tastbaar heeft gemaakt op tal van terreinen. Zoals in andere jaren danken wij God daarvoor op deze plaats waar zijn sterfelijk lichaam aan de aarde is toevertrouwd in de verwachting van de verrijzenis met Christus op de jongste dag. Moge het leven van de priester Alphons Ariëns ons in kracht van de Heilige Geest ons tot een inspirerend voorbeeld blijven.”

ariens 2021 3

ariens 2021 4

Strijd om oprechtheid
Daarna ging mgr. Hoogenboom voor in een plechtige Eucharistieviering in de prachtig versierde H. Hartkerk te Maarssen. Crijns: “Ariënszondag is in Maarssen altijd een hoogtijdag, ook nu was de kerk (met voldoende onderlinge afstand) goed gevuld. De stemmige Eucharistieviering werd opgeluisterd met zang door cantors, die eindigden met het huldelied voor Alphons Ariëns. Mgr. Hoogenboom legde in zijn preek een verbinding met de lezingen van de zondag. Daarin kwam de spanning naar voren tussen het volgen van wetten, regels en voorschriften die van buitenaf zijn opgelegd, of ontwikkeld vanuit het innerlijke denken, weten en geloven. Jezus blijkt een scherp onderscheid te maken tussen het van buitenaf opgelegde volgen, dat Hij kenschetst als huichelachtigheid, en het transparant van binnenuit uitstralen. Alphons Ariëns was volgens bisschop Hoogenboom een door en door gelovig mens, die vanuit een doorleefd geloof opkwam voor sociale gerechtigheid en apostel van liefde werd. Op die manier is hij voor ons een groot voorbeeld: zowel voor het innerlijk beleven van het geloof en het God liefhebben als door het uiterlijk uitdragen van het geloof en de medemensen liefhebben door te werken aan barmhartigheid en gerechtigheid.”

ariens 2021 6

icon1