Een jaar van de Stichting Het Ariëns-Comité (in het vervolg genoemd het Ariëns Comité) omvat normaal gesproken naast een vaste structuur van activiteiten en vergaderingen, een diversiteit aan andere gebeurtenissen. Omdat het Covid-19 virus ons ook dit jaar weer parten speelde, liepen in 2021 een aantal activiteiten anders dan gepland.

Van de vaste jaarlijkse activiteiten kon de Ariëns-herdenking in Maarssen, op de laatste zondag van augustus, wel doorgaan, maar met honderd mensen. De landelijke Ariënsgedachtenis-viering op de derde zondag van november in Enschede vond plaats in afgeslankte vorm. De Ariëns-lezing moest dit jaar helaas weer afgelast worden.
Een aantal andere vaste activiteiten waren gelukkig minder vatbaar voor de ontregelende invloed van het corona virus, zoals de zorg voor de devotiekapel in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede, de voortgang in het proces voor de zaligverklaring van de Dienaar Gods Alphons Ariëns en het bijhouden van de website www.arienscomite.nl.

 

– Van de beide halfjaarlijkse bestuursvergaderingen van het landelijk Ariëns Comité in Apeldoorn kon alleen de najaarsvergadering op 16 september doorgang vinden. 
Het bestuur ontving twee legaten, het ene via Landelijk bureau DISK en het andere van dhr. K. Blaauwhof, in leven onder meer voorzitter van de Vincentiusvereniging Vlijmen.

– Daarnaast vindt elk jaar in januari het overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van het Ariëns Comité en mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop en vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht. Dit keer was het op 2 maart, omdat in januari nog strenge lockdown maatregelen golden. Besproken werden in het bijzonder het jaarverslag van het Ariëns-Comité en zaken die te maken hebben met de voortgang in het zaligverklaringsproces van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. 
 

– De Ariënsgedachtenis-viering in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede op zondag 21 november moest het dit keer doen zonder een bisschop als celebrant en zonder medewerking van de Stadsharmonie. Pastoor P.F. Daggenvoorde was de celebrant. Diaken Theo Reuling ofs. ging mede voor. Er waren meer kerkgangers dan verwacht. Tijdens de viering werden herdacht mr. Th. Ariëns, oud neef van Alphons Ariëns en oud lid van het Ariëns Comité, zijn broer mr. J. Ariëns en dhr. K. Blaauwhof.
– De jaarlijkse Ariëns-herdenking in Maarssen vond plaats op zondag 29 augustus. Zoals altijd was er eerst een stille bedevaart van de Heilig Hartkerk in Maarssen naar de begraafplaats Beresteijn, waar een gebedsviering bij het graf van Alphons Ariëns werd gehouden met mgr. Th.C.M. Hoogenboom als agens. Deze was ook de hoofdcelebrant in de daarop volgende Eucharistieviering in de Heilig Hartkerk. Aanwezig waren traditiegetrouw de docenten en seminaristen (en hun naaste familie) van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut. Voor hen vormt de Ariënsdag in Maarssen de start van het nieuwe studiejaar. Ariënszondag is in Maarssen altijd een hoogtijdag. Ondanks de corona beperkingen was de kerk goed gevuld met mensen, die onderling voldoende afstand bewaarden. De stemmige eucharistieviering werd opgeluisterd met zang door cantors, die eindigden met het huldelied voor Alphons Ariëns. 
– Ook in de geloofsgemeenschap van de H. Willibrord te Steenderen (die deel uitmaakt van de parochie HH. Twaalf Apostelen) werd dit jaar weer aandacht geschonken aan Alphons Ariëns. 

De Ariëns Lezing 2020 zou gehouden worden door dhr. Chris Dols, conservator Radboud Erfgoed bij de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. De lezing was, na al enkele eerdere verplaatsingen vanwege de corona crisis, doorgeschoven naar november 2021, maar moest ook toen worden afgelast. De lezing staat nu geprogrammeerd voor2022. De teksten van de voorgaande Ariëns-lezingen (2001 tot en met 2019) staan integraal op de website www.arienscomite.nl. 

De organisatie rond de Maria-Ariëns kapel is in handen van de parochie St. Jacobus de Meerdere, i.c. de gelijknamige locatie, te Enschede. Mw. Slaghuis-Almari en mw. Kortman-Huizinga houden de kapel netjes. Ook de interieurgroep draagt hier haar steentje aan bij. Het Ariëns Comité is hen daar zeer dankbaar voor. Omdat de Maria-Ariënskapel uit voorzorg gedurende bepaalde perioden gesloten moest worden, waren in dit corona jaar de bezoekersaantallen aan fluctuaties onderhevig. Door de bank genomen zijn er dit jaar minder bezoekers geweest dan in voorgaande jaren.

Er zijn ook dit jaar weer vorderingen gemaakt in het zaligverklaringsproces van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. 
- Het Ariëns Comité werkt sinds 2015 aan een nieuwe Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Alphonsis Ariëns, in te dienen bij de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen in Rome. Vijf onderdelen hiervan zijn inmiddels klaar en aan het zesde wordt gewerkt. Alle teksten van hoofdstukken en brondocumenten zijn in het Italiaans vertaald door dhr. R. Valk. Dit zesde onderdeel is de Fama Sanctitatis (de geschiedenis van de roep van heiligheid en de levende devotie). De (samenvattende) tekst voor dit zesde onderdeel is einde 2021 gevorderd van 1928 tot en met 1945. Voor elke vermelding is een achterliggend brondocument aanwezig. 
- dhr. H. Crijns heeft het afgelopen jaar veel tijd besteed aan bronnenwerk voor het te schrijven hoofdstuk over de Fama Sanctitatis voor de Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Alphonsi Ariëns. Vooral bronnen van de jaren zestig tot negentig zijn aan bod gekomen. Het is nu mogelijk om het schrijfwerk aan dit hoofdstuk te vervolgen vanaf 1945.
- Vice-postulator Henri ten Have heeft dit jaar in Rome kennis gemaakt met de in 2020 nieuw benoemde relator, de Poolse pater Sczczepan (Stefan) Praskiewicz. 
- Het Ariëns Comité blijft oproepen tot nieuwe getuigenissen van gebedsverhoring op voorspraak van Ariëns.

Andere activiteiten rond zaligverklaring en devotie
De Engelse vertalingen van het bidprentje en van de gebedsfolder zijn dit jaar rondgekomen. Het bidprentje is tevens in januari 2021 voorzien van een nieuw imprimatur door W.J. kardinaal Eijk. Gelijktijdig met het drukken van het Engelse bidprentje en de gebedsfolder zijn de Nederlandse en de Italiaanse versies herdrukt. In al deze drie talen bestaat nu ook een digitale versie.
- Na bekendmaking hiervan aan zoveel mogelijk mensen die in het verleden een reliek hadden aangevraagd, kwamen allerlei reacties binnen en zijn naar verschillende delen in de wereld papieren en digitale versies opgestuurd. Op de Filipijnen is men zelfs op basis van het digitale voorbeeld zelfstandig bidprentjes gaan bijdrukken. In het kielzog hiervan zijn ook een aantal exemplaren van de Italiaanse versie van de Ariëns-biografie van H. ten Have aangevraagd en naar Italië, Kroatië en Portugal gezonden. 
- In 2021 hebben we geen nieuwe reliekaanvragen gekregen.
- De heren H. Crijns en J. Hinke hebben het afgelopen jaar een geïllustreerd Overzicht van Ariëns Bidprentjes gemaakt. Het begint in 1928 en loopt door tot en met het laatst verschenen bidprentje, de Engelse van 2021. Het overzicht van de bidprentjes bevat een datering, korte beschrijving en afbeeldingen van elke zijde. Het document is ook te lezen op onze site: https://arienscomite.nl/over-ariens/publicaties/402-overzicht-bidprentjes-ariens-2021 
- Vanuit het onderzoek naar Ariëns devotieprentjes en afbeeldingen op het internet heeft dhr. H. Crijns contact gehad met het KDC te Nijmegen en met diverse plaatselijke historische kringen, o.a. van Losser, Vorden en Heemskerk. De Historische Kring Heemskerk had twee bidprentjes van Ariëns in bezit. Een daarvan is bijzonder, omdat het een bijzonder type bidprentje is met een handgeschreven naam van een ‘vriend(in) van Ariëns’. Het contact met de Historische Kring Heemskerk heeft geleid tot nieuwe scans van de bidprentjes, die op de site zijn geplaatst: www.historischekringheemskerk.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=10303&search=VELD%20material%20Gedenk-/Herdenkingsplaatje&inword=2&display=list&istart=1 Toen de bidprentjes goed gescand waren en op de site geplaatst, heeft het bestuur de twee bidprentjes geschonken aan het Ariëns Comité.
- Ook zijn er contacten geweest met de Ariëns Katholieke Studenten van de Universiteit Twente vanwege de uitgave van hun bidprentje bij gelegenheid van de Passion in Enschede in 2015. 
- Tijdens de wekelijkse eucharistieviering op maandagavond in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede wordt elke keer tijdens de voorbeden gebeden voor de zaligverklaring van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. Dit gebeurt ook tijdens de Eucharistische Aanbidding in dezelfde Jacobuskerk op maandag- en dinsdagavond.

De website www.arienscomite.nl functioneert goed, zowel qua structuur als wat betreft de beveiliging. Ook wordt er voldoende kopij aangeleverd. Het aantal hits op de site loopt gestaag op. Er zijn dit jaar een aantal digitale Nieuwsbrievenuitgegaan, onder meer vanwege het aanpassen van activiteiten als gevolg van corona maatregelen.

Vanwege covid-19 hebben we in 2021 minder kunnen doen met het jaarthema ‘Ariëns en het Geert Groote Genootschap’ dan gehoopt. Wel hebben we de titels van een groot deel van de 745 uitgaven van het G.G.G. kunnen achterhalen. Een bezoek aan het KDC zou wellicht de lijst compleet kunnen maken.

Begin juni heeft dhr. H. Crijns overlegd met mgr. Th.C.M. Hoogenboom over de start van de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022. Er is gewerkt aan aanvulling van de jury en er zijn een begroting en een communicatieplan opgesteld. In september zijn een folder, voordrachtformulier plus begeleidende brief naar de parochies en de caritas instellingen verzonden met het verzoek voordrachten in te dienen. Hierop zijn 23 aanmeldingen binnengekomen. Omdat er door de corona pandemie minder samenkomsten en groepsactiviteiten mogelijk waren, waren er ook iets minder  diaconale initiatieven dit jaar. 

Het Ariëns Comité onderhoudt contacten met verschillende organisaties, die een band hebben met Alphons Ariëns.
- De contacten met de Franciscaanse familie lopen vooral via ons bestuurslid diaken T.H.M. Reuling ofs. van de Orde van Franciscaanse Seculieren.
 - De band met vakcentrale FNV loopt via dhr. G. van der Meulen, lid van het bestuur, terwijl dhr. A. van Kints de band met de vakcentrale CNV onderhoudt.
- De band met het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen wordt onderhouden door bestuurslid dhr. C. Dols.
- Het Ariëns Comité heeft goede contacten met de RK Studentenvereniging Alfons Ariëns van de Universiteit Twente (officieel genaamd: Stichting Ariëns Katholieke Studenten). Helaas waren die contacten in de praktijk minimaal in dit coronajaar. 
- Met het Ariënsinstituut, het seminarie van het Aartsbisdom Utrecht, zijn jaarlijks contacten, die o.a. samenhangen met de Ariëns-herdenking in Maarssen eind augustus.
- De Koninklijke Enschedese Leo Harmonie, vaste deelnemer aan de Ariëns gedachtenisviering, fuseerde in 2020 met het Muziekcorps der voormalige Schutterij tot de Stadsharmonie Enschede. Onze betrekkingen met deze harmonie zullen dezelfde blijven.
- Soortgelijke banden zijn er met het Ariënskoor van de parochie St. Jacobus de Meerdere. 
- Vanwege hun financiële ondersteuning van onze werkzaamheden voor de causa Alphons Ariëns ontvangt de Stichting Sobriëtas elk jaar een rapportage over de voortgang hiervan.

De ontwikkelingen rond het Ariënsplein in Enschede worden door Ariëns Comité-bestuurslid en buurtbewoner dhr. A. Bakker gevolgd via een klankbordgroep. Na jarenlange voorbereidingen zijn de werkzaamheden voor de herinrichting dit jaar gestart en in september afgerond. Hoewel nog wat kaal staat het standbeeld van Ariëns nu centraal op het Ariënsplein, dat tevens de toegang is geworden tot de nieuwe campus van de Saxion Hogeschool.

De tentoonstelling ‘Ariëns & Eendracht’ in Theeschenkerij Jordaan aan de Scholtenhagenweg 42 te Haaksbergen (nabij de ingang van het Recreatiehof ’t Stien’nboer) is in de loop van 2021 afgebouwd. De attributen zullen worden opgeslagen in de sacristie van de St. Jacobuskerk te Enschede. Het plan is om voorafgaande daaraan de tentoonstelling digitaal vast te leggen in samenwerking met Hogeschool Saxion Twente en De Museumfabriek te Enschede.

Ook in 2021 werden weer documenten en voorwerpen aan het archief en de collecties van het Ariëns Comité toegevoegd. Ook verschenen er weer publicaties over Ariëns. Voor de resultaten op dit gebied verwijzen we naar de Bijlage bij dit Jaarverslag.

J.N. Hinke, secretaris 
m.m.v. van H.J.G.M. Crijns, vice-voorzitter

 


 

Bijlage bij het Jaarverslag 2021 Ariëns-Comité

 

Het Ariëns Comité verzamelt kunstwerken, voorwerpen en boeken die met Ariëns te maken hebben. 

De navolgende objecten konden in 2021 worden getraceerd of aan de collectie van het eigen archief- en documentatiecentrum in Haaksbergen worden toegevoegd.


De kunstenaar Bon Ingen-Housz (1881-1953) maakte in 1937 een verkleinde weergave van het Ariëns standbeeld van Falise in Enschede. Het landelijk R.K. Werkliedenverbond kocht hiervan een serie beelden voor de eigen kantoren. Van de serie van vermoedelijk 20 beelden, heeft het Ariëns Comité er 16 in beeld. Op de website staat alle informatie over deze serie en waar de beelden zich bevinden.
- Begin dit jaar liet mw. Anna Doorenbosch-Schuurmans weten, dat haar vader dhr. Nico Schuurmans ook in het bezit is geweest van een Ariënsbeeld van Bon Ingen-Housz. Nico Schuurmans heeft tussen 1932 en 1953 veel functies vervuld binnen de KAB en de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) en is van daaruit actief geweest in veel katholieke verenigingen en verbanden plus de politiek. In 1953 werd hij gekozen in de Eerste Kamer. Het beeld is in 1983 meegegaan met zijn zoon, toen deze naar Australië emigreerde met zijn gezin. Het is anno 2021 in het bezit van de kleinzoon Kevin Schuurmans, die woont in Perth, West Australië. Er zijn dus wellicht meer dan 20 beelden in omloop, want uit bronnen van de (KAJ) blijkt, dat ook zij hebben gewerkt met het geven van Ariëns-beelden aan mensen uit hun organisatie. 
- In augustus meldde zich dhr. Peter Maria van Herpen met het bericht, dat hij ook een exemplaar van het Ariëns-beeld in huis heeft, en wel in Zwitserland, in de buurt van Zürich. Hij heeft het beeld geërfd van zijn recent overleden vader dhr. Ton van Herpen. In de IJmond is Ton van Herpen in 1956 directeur geworden van de Levensschool op de Brink in Beverwijk, die later als ‘Vormingscentrum’ naar de Heirweg in Velsen-Noord verhuisde. Later werd hij actief in de politiek van Beverwijk en vervulde hij velerlei bestuurlijke functies. Daarvoor was hij actief binnen de KAJ, waar hij secretaris is geweest. Ton van Herpen ontving bij zijn afscheid van de KAJ op 12 december 1956 een Ariëns-beeld.
- In het voorjaar van 2021 bleek dat een Ariëns-beeld in het bezit is gekomen van het Museum Krona te Uden onder inventarisnummer 201. Het beeld is geschonken door de KNV-afdeling Tilburg. Het beeld wordt op de website toegeschreven aan August Falise met als jaar 1934, terwijl het dus van Bon Ingen-Housz is. Het origineel is van 1937, terwijl de serie van 1938 is.
- dhr. Paulus Tilma is op 5 juni 2021 tot priester gewijd. Hij heeft een exemplaar van het Ariëns-beeld ontvangen van diaken M. Schulpen, emeritus diaken in Maarssen. Schulpen heeft het beeld aan Paulus Tilma geschonken bij gelegenheid van zijn priesterwijding, omdat Tilma is opgegroeid in Maarssen en de H. Hartkerk, waar Alphons Ariëns pastoor is geweest, goed kent, evenals de jaarlijkse herdenkingen eind augustus. Tilma heeft gestudeerd aan het Ariënsinstituut, waar ook zo’n beeld staat. Diaken Schulpen heeft het beeld gekregen van dhr. Frans Maurits, de directeur van de oude r.k. jongensschool in Maarssen, die een neef van hem was. Het beeld is waarschijnlijk in de jaren dertig op de school terecht gekomen of aan dhr. Maurits geschonken bij zijn afscheid van de school.
- Uit een reactie van dhr. B. Gosen uit Enschede blijkt dat er behalve deze bronzen beelden van Ariëns ook gipsen beelden bestaan. Er staat een nader gesprek met hem op het programma. 

– Dhr. H. Crijns kon in december een eiken Ariëns beeld kopen, dat door dhr. Simon ten Bruin was aangeboden op Marktplaats. Dhr. Ten Bruin is een particulier verzamelaar van heiligenbeelden. Hij heeft het beeld vijftien jaar in bezit gehad en verworven op een veiling in België. Het beeld is gemaakt door Victor Theo Sprenkels (1878-1959). Deze werkte in Roermond op de ateliers van Cuypers. Hij was er directeur tot aan zijn pensioen in 1943. Het Ariëns-beeld van Sprenkels is vermoedelijk rond 1937 gemaakt. Wellicht in het kader van de prijsvraag, die het Ariëns Comité destijds haduitgeschreven om beelden of afbeeldingen te maken van Alphons Ariëns. Naar de geschiedenis van dit unieke beeld wordt nog verder onderzoek verricht.
– Ariëns Comité-lid dhr. P. Quik (her)ontdekte in de kopieerkamer van de pastorie in Maarssen een schilderij (ca 50 x 60 cm) met het thema Alphons Ariëns. Het schilderij blijkt gemaakt bij gelegenheid van de uitbreiding van de lagere school met twee klassen voor kleuters in 1981 door H. van de Bosch, docent en later directeur van de A. Ariënsschool en na de fusie met de Jan Geerteschool van De Pionier. Het schilderij geeft het Ariëns-standbeeld uit Enschede weer met de bouwplannen voor de uitbreiding van de school. De zwarte kleur van het schilderij is in de loop van de tijd veranderd in blauw. Er wordt over gesproken om het schilderij een betere plek te geven in Maarssen.

– Aangeschaft kon worden het boekje ‘Dr. Ariëns aan het woord’, uitg. Sobriëtas, 1906. Hierin staat een foto van Dr. Ariëns sprekend tijdens een Sobriëtas propagandabijeenkomst te Wehl in 1906. Het is een van de zeldzame actiefoto’s van Ariëns.

– De schenking van de familie Verbeek in 2020 bevatte o.a. het boek ‘Naar Leo’s gouden priesterfeest’. Alphons Ariëns schreef dit onder het pseudoniem ‘Pellegrino’ naar aanleiding van zijn deelname aan de Nederlandse bedevaart naar het gouden priesterfeest van Paus Leo XIII in 1888. Dhr. H. Crijns maakte een digitale versie van het boek. Het is ook online te bekijken via: https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531524

De navolgende documenten en/of archiefstukken konden worden achterhaald of verworven en aan de collectie van het eigen archief- en documentatiecentrum in Haaksbergen en/of die van het KDC te Nijmegen worden toegevoegd.

- In het voorjaar ontving het Ariëns Comité uit de nalatenschap van Kardinaal Simonis enkele krantenberichten rond het eerste diocesane proces van zaligverklaring van Alphons Ariëns, twee artikelen, en twee fotokaarten van Alphons Ariëns.

- dhr. Erik Sengers stuurde ons digitale foto’s toe van een correspondentie tussen Alphons Ariëns en pater Sjef Nouwensvan de Abdij van Berne, bestaande uit brieven en kaarten. Erik Sengers was in de Abdij Heeswijk voor archiefstudie voorzijn boek Paters van de Sociale actie (2019). Dhr. Hub Crijns heeft die foto’s per pagina omgezet in jpg-bestanden en getranscribeerd in Word-bestanden. Dit archief is ook toegezonden aan het KDC te Nijmegen.
– Ook ontvingen we een map met originelen van de correspondentie van Ariëns met kapelaan Balk uit het zogenoemde Nijmeegse Dossier betreffende aantijgingen van rector Thompson in het blad ‘Rome’. De brief en twee briefkaarten zijn afkomstig van vicaris P. Rentinck en nu aanwezig in het archief Ariëns Comité. Ook hiervan zijn de originelen gescand in pdf en jpg en getranscribeerd in Word-bestanden. Ook dit digitale archief is toegezonden aan het KDC te Nijmegen als waardevolle aanvulling voor het Ariëns archief.
- Begin juni nam een kleinzoon van dhr. Henri Hermans contact op met het Ariëns Comité. Henri Hermans was in het bisdom Roermond een voortrekker van de katholieke arbeidersbeweging, had zitting in het landelijk bestuur van het Werklieden Verbond en was mede oprichter van het eerste Ariëns Comité. De kleinzoon is naar Amerika verhuisd en heeft aan het Comité een doos met brieven en geschriften van Ariëns en Hermans geschonken. Een deel van het ontvangen archief is ook digitaal beschikbaar via de Koninklijke Bibliotheek en het Ariëns archief van het KDC.

– Medio mei nam dhr. Louis M. Dicker uit Hoensbroek contact met ons op, omdat hij onderzoek wil doen naar de Rolducse periode van Ariëns. Zelf is hij ook Rolducien en hij houdt een website bij waarop hij de resultaten publiceert van zijn onderzoekingen naar de geschiedenis van Rolduc (www.rolduc.org). Hij is van plan op zoek te gaan naar foto’s waarop Ariëns zou kunnen staan, aantekeningen omtrent het gedrag van de leerlingen, de lesstof, enz. Een foto, waar Ariëns op staat als leerling van de hoogste klas van het gymnasium, is al toegestuurd.

Over Ariëns verschenen de afgelopen periode de volgende publicaties:

- In het Jaarboek Twente 2020, p. 69-79 staat een artikel van Erik Mijnheer: ‘Hoge hoedenplastiek? Kritische noten bij dr. Schaepman en dr. Ariëns in brons door August Falise’. Het handelt over de vraag, die indertijd ook al gesteld werd, of Falise wel de meest geschikte kunstenaar was om deze beelden te maken.
- Het Enschedese huis-aan-huis-blad ‘Huis aan huis’ van 30 juni 2021 bevat een artikel ‘Standbeeld Dr. Alfons Ariëns krijgt vrij panorama’, geschreven door John Schiffel, bekend van de Stichting Behoud Sint Josephkerk Enschede.
KDC Impressie. Tijdschrift voor Katholiek Erfgoed 2021/29, p. 14-17 bevat een interview met Ton Crijnen en Ina Herbers, de auteurs van de in 2022 te verschijnen nieuwe biografie van Mgr. dr. Herman Schaepman. Daarin wordt ook ingegaan op de verhouding Schaepman – Ariëns. Deze verhouding komt ook in het boek uitgebreid aan de orde.

– Dhr. H. Crijns ontdekte bij toeval, dat uitgeverij Adveniat in de serie ‘Geloven nu’ in de uitgave van 2009 het 8ethemahoofdstuk heeft gewijd aan Ariëns. De auteur is Harry van der Kamp.
- Hub Crijns schreef een artikel over Sint Jozef, patroon van de arbeid, waarin hij opent met Alphons Ariëns, die in 1889 in Enschede de eerste R.K. Werklieden Vereeniging opricht en deze noemt naar Sint-Joseph. Al snel volgde men overal in Nederland zijn voorbeeld, steeds onder dezelfde naam. Het artikel vervolgt met schetsen van de katholieke visie op arbeid, het feest van Sint Jozef, eerst op 19 maart en sinds 1955 door Paus Pius XII ook op 1 mei, en de zondag van de arbeid sinds 1981. Het artikel ‘Sint Jozef, patroon van de katholieke werklieden’ is gepubliceerd in: ‘OpTocht’, bisdomblad aartsbisdom Utrecht, Dienst Communicatie aartsbisdom Utrecht, 32(2021)3, maart, pag. 18-19. Ook staat het artikel in het tijdschrift ‘Diakonie & Parochie’, uitgave van het Officium Caritatis, Utrecht, 34(2021)1, maart, pag. 28-30.
- Hub Crijns schreef ook, bij gelegenheid van het feit dat Alphons Ariëns in 1921 het Geert Groote Genootschap oprichtte, het artikel ‘Alphons Ariëns en het Geert Groote Genootschap’. Dit is eveneens gepubliceerd in: ‘OpTocht’, 32(2021)9 november, pag. 20-22. En ook in ‘Diakonie & Parochie’, 34(2021)4, december, pag. 28-30.
- Voor het Hilversumse parochieblad Drieluik heeft Jan Hinke vijf artikeltjes geschreven. Twee over Mgr. H. van de Wetering, die pastoor is geweest van de Vitus-parochie van Hilversum. En drie over Alphons Ariëns, voor wie Hilversum geen onbekend terrein was. Hij kwam vaak op bezoek bij zijn opa en oma en later zijn ooms Povel, die niet ver van de Vituskerk woonden. 
- Op 15 juni 2021 heeft pastoor Henri ten Have een online lezing gegeven over Ariëns voor de studenten van de RK Studentenvereniging Alfons Ariëns van de Universiteit Twente.
- Het artikel ‘Alphons Ariëns, de rode kapelaan van de katholieke vakbeweging’, dat door de historicus en publicist Wim H. Nijhof al in 2013 was gepubliceerd, is in 2021 ook geplaatst op de site https://www.geschiedenisvanenschede.nl/historie/alphons-ariens-de-rode-kapelaan
  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38