De voortgang in het zaligverklaringsproces van Alphons Ariëns is als volgt weer te geven.Positio Causa 1

In 1965 werd het diocesaan zaligverklaringsproces, dat gestart was in 1958, in een plechtige zitting van de kerkelijke rechtbank in de parochieklerk te Maarssen officieel gesloten. Daarna is gewerkt aan het vertalen van het dossier om het te kunnen indienen bij de toenmalige Congregatie voor de Riten in Rome.

We hebben aan het begin van de jaren tachtig de Positio super Causa introductione ingediend met alle bijlagen uit het aartsdiocesaan dossier..

Daar is als reactie op teruggekomen: we missen nog een stevige Vita Documentata over Alphons Ariëns.

Die Vita Documentata Alphons Ariëns Priester, apostel van de menswaardige samenleving is in drie banden in 1998 met een Engelse vertaling erbij uit 2000 voltooid door Prof Dr. Jan Roes en ingediend in Rome. De gedocumenteerde biografie is ondersteund met drie documentaire bijlagen: 1. ‘Inventaris en bibliografie van de Collectie Ariëns’; 2. ‘Ultraiecten Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Alfonsi M. Ariëns, sacerdotis saecularis Tertii Ordinis Franciscalis Sodalis (1860-1928), Positio super causae introductione’, 3. ‘Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland: toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns, 1887-1901’.

Daarna is op verzoek van de Congregatie voor Zalig- en Heiligenverklaringen in Rome een nieuw aartsdiocesaan Tribunaal fama sanctitatis gehouden om te bewijzen dat er nog een levende devotie is rond Alphons Ariëns. Het Tribunaal is in 2005 geopend en in 2007 afgesloten.

In 2013 hebben we in het zaligverklaringsproces een nieuwe postulator Dr. Waldery Hilgeman benoemd gekregen en als vice-postulator blijft Drs. Henri ten Have in functie. Dr Waldery Hilgeman heeft ons verteld dat de Causa van Alphons Ariëns moet voldoen aan nieuwe regels inzake het indienen van een Positio, die dateren van medio jaren tachtig en in 2012 nog een keer door de Congregatie op een rij gezet zijn. De voornaamste bestanddelen van de Positiones Index zijn een samenvatting van alle getuigen, een Vita Documentata van de Dienaar Gods en een Samenvatting van alle documenten.

Als Ariëns-Comité hebben we gezien deze hernieuwde criteria nog drie grote stappen te zetten in het zaligverklaringsproces:

  1. we moeten een samenvatting van ons dossier maken met verwijzing naar de belangrijkste onderdelen, te weten de getuigenissen, de gedocumenteerde biografie, en de samenvatting van alle documenten. Die samenvatting moet voldoen aan de recente criteria en dient in het Italiaans gemaakt te worden. We hebben daartoe nu afspraken lopen met de postulator Hilgeman en Ronald Valk, een journalist die ook schrijfwerk doet in de Causa Dora Visser en goed Italiaans schrijft.
  2. b. Als de documenten zijn ingediend moet er een kerkelijk tribunaal in Rome gehouden worden met pro en contra stem: het Congres Affirmative/Negative.
  3. c1. Er moet een historische commissie komen die alles uit de Causa nagaat en controleert of de bronnen compleet zijn.

c2. En er dient een theologisch commissie gehouden te worden die nagaat of de Dienaar Gods van de Causa voldoende katholiek, deugdelijk en voorbeeldig is wat inhoud betreft.

Tenslotte moet alles samengevat worden en kan de documentaire fase afgerond worden. Ondertussen blijft van belang dat er op voorspraak van of gebed tot Alphons Ariëns een bijzondere gebeurtenis plaats vindt, die na zorgvuldig onderzoek aangemerkt kan worden als een verhoring of wonder. Zo’n gebeurtenis kan niet met documentatie geregeld worden. We kunnen er wel voor bidden.

icon1