Kapelaan Ariëns overgeplaatst naar Steenderen

ENSCHEDE, 20 mei - Kapelaan Alfons Ariëns is op 41-jarige leeftijd door de aartsbisschop van Utrecht benoemd tot pastoor te Steenderen. Zijn overplaatsing van de fabrieksstad Enschede waar hij vijftien jaar heeft gewerkt, naar dit afgelegen Gelderse dorp wordt door velen gezien als een poging de katholieke arbeidersbeweging, waarvan deze priester een pionier is, aan zijn invloed te onttrekken.

Ariëns, zoon uit het gezin van een Utrechtse advocaat, heeft tijdens zijn theologiestudie in Italië door persoonlijke contacten het lot van het arbeiders-proletariaat leren kennen.

Terug in Nederland heeft hij in november 1889 (dus nog twee jaar voor de encycliek Rerum Novarum over het sociale vraagstuk werd uitgevaardigd) de grondslag gelegd voor een katholieke arbeidersbeweging in Nederland.

In 1891 heeft hij de Rooms-Katholieke Twentse Textielarbeidersbond opgericht, drie jaar later gevolgd door de dito Katoenarbeiderbond die in 1895 is opgegaan in de interconfessionele vakbond Unitas. Deze organisatievorm van katholieken en protestanten samen werd later door de bisschoppen verboden.

Ariëns is ook de oprichter van het blad De Katholieke Werkman, een spaarbank, organisaties voor drankbestrijding en (in 1895) van de coöperatieve textielfabriek De Eendracht in Haaksbergen om veertig arbeiders die na een staking door uitsluiting brodeloos waren gemaakt, aan werk te helpen. De onderneming liep op een mislukking uit.

Artiekel is overgenomen uit:

Terug