Ariëns Lezing 2014 op 3 april 2014

  ari-leest

In Hengelo, in de Burgerzaal van het Gemeentehuis te Hengelo, wordt op donderdagmiddag 3 april de jaarlijkse Ariëns Lezing gehouden.

 

Dit jaar spreekt de heer Drs. Sander W.J.G. Schelberg, burgemeester van Hengelo. Hij is vanuit zijn levensverhaal bijzonder geëngageerd bij het goed samenleven van mensen en vindt inspiratie in het katholiek sociaal denken. In zijn lezing ‘Participatiesamenleving. Wat zou Ariëns doen?’ zal hij vanuit de actualiteit van de ontwikkelingen in de huidige samenleving een verbinding leggen met het denken en doen van de priester Alphons Ariëns. Ariëns wist in zijn tijd vanuit de crises, die er toen ook waren, antwoorden te vinden: concreet, zelf organiserend, maatschappelijk, emanciperend. In de visie van Ariëns maken mensen niet alleen deel uit van de samenleving, maar bouwen ze die zelf op. Sander Schelberg gaat in op verschillen en overeenkomsten, kansen en uitdagingen van toen en nu

 

Dit is de link naar de lezing

Download hier het verslag van de lezing in pdf.

23 september 2008.

Geachte bisschop,

U zit al langer in het Comité dan ik en u heeft een groter historisch geheugen dan ik, dus enige bescheidenheid bij dit woordje is op zijn plaats. Maar ik mag namens het bestuur u bedanken voor uw inbreng in ons midden en dat doe ik graag. We hebben heel wat aan u te danken.

U bent als apostolisch postulator en later als vic e-postulator en vertegenwoordiger van uw opvolger vicaris Rentinck in het bestuur en daarbuiten de gids geweest in het proces van zaligverklaring. Met het Tribunaal rond de heilige naam (fama sanctitatis) van de priester Ariëns van 2005 en het overhandigen van alle documenten naar Rome toe vorig jaar is het schriftelijke deel van het onderzoek inmiddels tot een goed einde gekomen. Die taak is ook voor ons Comité een belangrijke geweest en er is geduld en volharding nodig geweest om een en ander goed af te ronden. Dat geduld en die volharding heeft u mee opgebracht.

Als bisschop hebben wij mogen genieten van uw spiritualiteit, uw voorgangerschap tijdens de herdenkingen en bij tijd en wijle van uw verkondiging als predikant. Ook uw gebeden hebben we op prijs gesteld, zoals tot uiting is gekomen in het recente gedachtenisprentje van Alphons Ariëns. U bent een betrokken pastor geweest van de Ariëns-beweging.

Als broeder franciscaan hebben we veel geleerd van uw bekendheid in en studie van de franciscaanse broeder- en zusterschappen in Nederland. Een en ander is nog tot uitdrukking gebracht in het dikke boek, dat u recent schreef over 800 jaar minderbroeders in Nederland. In de woorden van die beweging: vrede en alle goeds is ook ons hiermee overkomen.

Als historicus bent u met uw grote historische wijsheid dichtbij geweest, en we hebben voor de kennis van ons verleden en de geschiedenis van Alphons Ariëns en die van het Comité niet tevergeefs uit deze bron geput.

Als medebestuurder bent u altijd trouw aanwezig geweest op onze bijeenkomsten en heeft u meegedacht en meegedaan in ons werk. Uw aanwezigheid heeft ons altijd goed gedaan. Mede omdat u daarmee aangaf, dat voor de leiding van het aartsbisdom Utrecht en de doorwerking binnen het bisdom ons werk ook belangrijk is.

Voor al die bijdragen zeggen we u hartelijk dank. Het heeft u nimmer ontbroken aan diepgang, gebed, humor en een wijs woord en ik wens u namens dit bestuur toe dat u daar nog heel lang mee kunt doorgaan. Als blijk van onze waardering en als dank voor uw bijdrage hebben we dit cadeau voor u. We hopen dat het een goed plek zal vinden in uw huis, waardoor u zowel herinnerd wordt aan Alphons Ariëns als aan ons. Het ga u goed.

Hub Crijns   Vice-voorzitter

Ariens-Deems

 

Een ‘andere’ Ariëns

De Doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860-1928)

Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de theologie

 

 

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 19 april 2011 om 13.30 uur precies door:  Gerrit Franciscus Deems  geboren op 26 november 1921  te Blesdijke

Uitgeverij Van de Berg – Almere

 

 

 

Op dinsdag 19 april 2011 13.30 uur zal Gerrit Deems in de aula van de Radbouduniversiteit, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen zijn proefschrift “Een ‘andere’ Ariëns” in het openbaar verdedigen. U bent hierbij van harte uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen.

Na afloop is er vanaf 14.30 tot 15.30 uur receptie in de aula van de universiteit

Met hartelijk groeten, namens  de promovendus,  de paranymfen

Mr. Ilona Deems-Knol  Sc. v. Ranststraat 2,5237 SM Den Bosch

Drs. Margreet Sanders  Javastraat 120, 6524 ML Nijmegen

Namens het bestuur van de Stichting Het Ariëns-Comité sluiten wij ons van harte aan bij deze uitnodiging.We hebben een bescheiden traditie opgebouwd om elk jaar een Ariëns Lezing te organiseren om zo onze kennis rond Alfons Ariëns uit te breiden en te verdiepen.

Wat is er mooier dan om dit jaar de openbare wetenschappelijke les van Gerrit Deems in de vorm van de verdediging van zijn onderzoek naar de filosofische en theologische achtergronden van Alfons Ariëns als Ariëns Lezing 2011 te beschouwen? We hopen dat u tijd en gelegenheid hebt om aanwezig te zijn bij deze voor het Ariëns-Comité en andere betrokkenen bij Ariëns belangrijke gebeurtenis en nodigen u graag daarvoor uit.

Namens het Ariëns Comité  Hub Crijns, vice-voorzitter

Nu, meer dan 100 jaar na zijn vertrek als kapelaan uit Enschede, is priester Alphons Ariëns weer volop in de belangstelling: Vorig jaar promoveerde Gerrit Deems, Nederlands oudste promovendus ooit, af met zijn proefschrift: “Een ‘andere’ Ariëns De doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860 – 1928)”.

Op vrijdag 20 april tijdens de jaarlijkse Ariënslezing aan de Nieuwe Schoolweg trok Tweedekamer lid Pieter Omtzigt’, in een zeer leerzame lezing, het vergelijk tussen het Enschede van 100 jaar geleden en nu! (Op die vrijdagmiddag wisten we nog niet dat de dag erna het Kabinet zou vallen).

Op de sociëteitsavond van de St. Historische Sociëteit Enschede-Lonneker van 18 mei vertelde Wim Nijhof, auteur en historicus, over de sociale onrust in Twente. Wim Nijhof heeft een boek geschreven en mede hierdoor is hij, volgens eigen zeggen, steeds meer geïnteresseerd geraakt in Alphons Ariëns! Zijn boek “Troebelen in de Twentse Textiel” is een mooi, zeer informatief en leesbaar boek geworden.In het Jaarboek Twente 2013, dat eind dit jaar verschijnt, staat een uitvoerig artikel over Alphons Ariëns, de rode kapelaan die in Enschede in 1889 het fundament legde voor de Katholieke vakbeweging in Nederland. Centraal in dit artikel staat de staking in 1890 bij Ter Kuile & Morsman in Enschede. Tijdens die rumoerige weken groeide bij de jonge kapelaan, als 26-jarige in 1886 in Enschede benoemd, de overtuiging dat hij de katholieke arbeiders moest organise- ren, om hun leef- en werkomstandigheden te verbeteren. Daarom richtte hij in 1891 de RK Twentsche Fabrieksarbeidersbond op, de eerste katholieke vakbond in Nederland.

Thea Elfrink, lid Ariëns-Comité

Adolph Kolping

Adolph Kolping

Sinds een jaar of tien onderhoudt de Twentse werkgroep van het Ariëns Comité contacten met de Kolpingfamilie Gronau. Deze bestaan er uit, dat leden van de Kolpingfamilie elk jaar de Ariënsgedachtenisviering in Enschede bezoeken en dat wij jaarlijks present zijn bij de zgn. Waldmesse. Dit laatste is een H. Mis in de openlucht in de tuin van het klooster Bardel, meestal de eerste zondag van juli, waar de Kolpingfamilies van Bad Bentheim, Schüttorf en Gronau elkaar ontmoeten. Belangrijk onderdeel van zowel de Ariënsgedachtenisviering als de Waldmesse is het gezellig samenzijn na afloop van de viering. 

Dit jaar was de Waldmesse op zondag 3 juli. Het is gebruikelijk dat de deelnemers zo veel mogelijk op de fiets naar Bardel komen. Dit klooster ligt vlak over de grens bij Losser. Ook wij vanuit Twente proberen elk jaar op de fiets te komen. Ook dit jaar waren de weersomstandigheden zodanig, dat dit mogelijk was. Hetzelfde gold voor de viering, die ook buiten gehouden kon worden. De afgelopen jaren is het namelijk een aantal keren voorgekomen, dat de "openluchtmis" vanwege regen in de kloosterkerk plaats moest vinden.

Zoals gezegd, is het contact na afloop van de viering een belangrijk onderdeel. In de beste traditie van de Kolpingvereine ontmoet men elkaar dan op "gemütliche" wijze, onder het genot van een hapje en een drankje en als het enigszins kan ook weer in de buitenlucht.

Elk jaar worden zo weer de banden met de Gronauers aangehaald. Alleen dit jaar was er een complicatie. Juist deze zelfde zondag vierde het bisdom Münster zijn 1200-jarig bestaan met een plechtige openluchtmis op het Domplein in Münster. Alle verenigingen waren daarbij uitgenodigd. Ook vanuit Gronau ging men daarheen. Zij konden dus niet in Bardel zijn. Maar we zien ze wel weer op de derde zondag van november, wanneer zij weer naar de Ariënsgedachtenisviering komen.

Jan Hinke

Ga naar boven