alfons ariens stichting

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 21 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn

Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,

P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Het thema van de viering sluit aan bij het door paus Franciscus uitgeroepen Jozef-jaar:
“Alphons Ariëns – zoals St. Jozef – rechtschapen dienaar van de Heer.”

icon1

 

30 augustus 2021 

https://www.aartsbisdom.nl/ariensherdenking-ariens-is-groot-voorbeeld-voor-ons/ gelezen op 30 augustus 2021.

ariens 2021 1

In Maarssen (parochie St. Jan de Doper) vond op 29 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Bij het graf van Alphons Ariëns was een gebedsviering met mgr. Hoogenboom als agens, gevolgd door een Eucharistieviering in de nabijgelegen H. Hartkerk. Voor de studenten van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut geldt deze herdenking als de opening van het nieuwe studie- en vormingsjaar.

Ook Hub Crijns (vicevoorzitter van het Ariëns-Comité) woonde de Ariënsherdenking bij: “Alphons Ariëns (1860-1928) was priester van het Aartsbisdom Utrecht en lid van de Derde Orde van St. Franciscus. Als kapelaan in Enschede (1886-1901), pastoor in Steenderen (1901-1908) en pastoor te Maarssen (1908-1926) heeft hij zich in de geest van de katholieke sociale leer ingezet voor het welzijn van arbeiders, de positie van vrouwen en het bestrijden van alcoholisme. Hij verkondigde het Evangelie van liefde en gerechtigheid. In 1921 richtte hij het Geert Groote Genootschap op voor het bevorderen van de geloofseducatie en catechese onder de katholieken. Wij mogen Alphons Ariëns gedenken en bidden voor zijn zaligverklaring.”

ariens 2021 2
Hub Crijns en mgr. Hoogenboom voor het graf van Alphons Ariëns

ariens 2021 3

Ter gedachtenis van Ariëns
Een groepje mensen maakte ‘s ochtends de traditionele stille tocht van de H. Hartkerk naar de begraafplaats Beeresteijn. Daar werd bij het graf van Alphons Ariëns een korte gebedsdienst gehouden, muzikaal begeleid door enkele cantors. Mgr. Hoogenboom ging voor in gebed en stond stil bij de bijzondere betekenis van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. “Wij danken God voor Alphons Ariëns, priester, man Gods, de man die God bij de mensen bracht en de mensen bij God bracht,” aldus de Utrechtse hulpbisschop. “Als priester heeft Alphons Ariëns de goede strijd van het evangelie gestreden, vaak onder moeilijke maatschappelijke en kerkelijke omstandigheden. Ofschoon hij als priester ten dienste stond van alle mensen, droeg hij bijzondere zorg voor de armen, de zwakken, de kwetsbaren, omdat Jezus Christus zich juist met die mensen verbonden voelde. We weten dat Alphons Ariëns tijdens zijn aardse leven de beproevingen niet zijn bespaard. Hij zal wellicht ook wel eens hebben gedacht: ik strijd de goede strijd, maar zal ik ook de overwinning behalen, zoals Paulus spreekt? Het is echter van alle tijden dat de strijd voor Christus en zijn Evangelie een heel weerbarstige is, maar één die we blijven voeren met hoop, geloof en liefde. De apostel Paulus voerde in zijn strijd slechts één wapen: het wapen van de liefde. De boodschap van Christus uitdragen, de gaven van Christus verder brengen, dat was zijn verlangen, zijn streven en zijn doel. Sinds het leven en de dood van Alphons Ariëns is er maatschappelijk en kerkelijk heel veel veranderd in onze wereld. Maar te midden van alle veranderingen blijft er het beeld van de stoere Utrechtse priester Alphons Ariëns, die de menslievendheid van God zichtbaar en tastbaar heeft gemaakt op tal van terreinen. Zoals in andere jaren danken wij God daarvoor op deze plaats waar zijn sterfelijk lichaam aan de aarde is toevertrouwd in de verwachting van de verrijzenis met Christus op de jongste dag. Moge het leven van de priester Alphons Ariëns ons in kracht van de Heilige Geest ons tot een inspirerend voorbeeld blijven.”

ariens 2021 3

ariens 2021 4

Strijd om oprechtheid
Daarna ging mgr. Hoogenboom voor in een plechtige Eucharistieviering in de prachtig versierde H. Hartkerk te Maarssen. Crijns: “Ariënszondag is in Maarssen altijd een hoogtijdag, ook nu was de kerk (met voldoende onderlinge afstand) goed gevuld. De stemmige Eucharistieviering werd opgeluisterd met zang door cantors, die eindigden met het huldelied voor Alphons Ariëns. Mgr. Hoogenboom legde in zijn preek een verbinding met de lezingen van de zondag. Daarin kwam de spanning naar voren tussen het volgen van wetten, regels en voorschriften die van buitenaf zijn opgelegd, of ontwikkeld vanuit het innerlijke denken, weten en geloven. Jezus blijkt een scherp onderscheid te maken tussen het van buitenaf opgelegde volgen, dat Hij kenschetst als huichelachtigheid, en het transparant van binnenuit uitstralen. Alphons Ariëns was volgens bisschop Hoogenboom een door en door gelovig mens, die vanuit een doorleefd geloof opkwam voor sociale gerechtigheid en apostel van liefde werd. Op die manier is hij voor ons een groot voorbeeld: zowel voor het innerlijk beleven van het geloof en het God liefhebben als door het uiterlijk uitdragen van het geloof en de medemensen liefhebben door te werken aan barmhartigheid en gerechtigheid.”

ariens 2021 6

icon1

Beste mensen, goedemorgen,

Mijn naam is Adrie Bakker en ik ben penningmeester van het Ariëns-Comité. We zijn verheugd met de muzikale klanken van de Koninklijke Leo Harmonie, evenals met de zang van het Ariëns Koor uit Enschede. Welcome to our English speaking friends und wilkommen an unsere Deutsche gäste.

In het inlegvel in het misboekje treft u informatie aan over wat we doen als Ariëns-Comité. Wij herdenken vandaag de eenennegentigste sterfdag van Alphons Ariëns. We organiseren diverse herdenkingen in Maarssen, Utrecht, Steenderen en vandaag in Enschede.

De Ariëns Lezing 2019 is dit jaar gehouden door Dr. Paul Luijkx, historicus. Hij heeft een biografie geschreven over Dr. Gerard Brom en heeft van daaruit de relatie tussen Brom en Ariëns uiteen gezet.

We hebben op 12 oktober de Ariëns Prijs voor Diaconie 2019. De genomineerde initiatieven zijn alle beschreven in het boekje ‘Je moet het zien’, dat achterin de kerk verkrijgbaar is.

Alle informatie staat op onze site.

Wij vertellen u elk jaar ook over de voortgang van het proces tot zaligverklaring in Rome. We vorderen in het maken van de diverse onderdelen van de Positio Causae, vertalen die telkens in het Italiaans en stemmen af met de postulator en relator in Rome.

Ik vraag vooral nog uw aandacht voor onze oproep tot getuigenis van devotie. Voor zowel de levende devotie tot Ariëns als bijzondere tekenen daarvan wil het Ariëns-Comité getuigenissen inzamelen. Misschien zijn er mensen die een genezing aan Ariëns’ voorspraak toeschrijven of regelmatig tot hem bidden. Misschien zijn er mensen die er vanuit hun geloof en devotie van overtuigd zijn dat er op voorspraak van Ariëns iets bijzonders is gebeurd of een gebedsverhoring heeft plaatsgevonden. Het Ariëns Comité ontvangt graag een brief, voorzien van volledige naam en contactgegevens, waarin getuigenis wordt gegeven over de devotie, het geloof, de voorspraak, de ontvangen gunst. Die brief kunt u ook aan ons mailen. U vindt onze adressen op onze site.

Ik wens ons allen een goede Ariënsgedachtenis viering toe.

Tekst by Hub Crijns,
vice-voorzitter Het Ariëns-Comité
icon1

Overweging Mgr. T. Hoogenboom
Ariënsherdenking Kerkhof Beerensteijn 

Maarssen, 29 augustus 2021

Broeders en zusters in Jezus Christus onze Heer,

Het is een mooie traditie dat we de zondag waarop we in de Heilig Hart kerk van Maarssen de jaarlijkse gedachtenis van de Dienaar Gods Alphons Ariëns vieren, beginnen hier op het kerkhof Beerensteijn waar hij op 7 augustus 1928 begraven is.  Wij danken God voor de priester Alphons Ariëns, de Dienaar Gods en dienaar van de mensen, wiens sterfelijk lichaam hier begraven is in het geloof dat Hij mag delen in het Pasen van de Heer. 

Lezing uit de Tweede Brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus (4, 6-8)
Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst. 

Woord van de Heer – Wij danken God

Overweging

Zojuist hebben we twee verzen gehoord uit de Eerste Brief van de heilige Apostel Paulus aan Timotheüs. Paulus is een oude man en schrijft een afscheidsbrief aan zijn jonge medewerker Timotheüs. Paulus spreekt over de goede strijd die hij gestreden heeft.

Het leven kan een strijd zijn, dat zullen velen van ons herkennen. Je leven is niet zo gelopen zoals je had gehoopt. Je worstelt met teleurstellingen. In je relatie met andere mensen is strijd en onvrede. Ook kan het zijn dat je strijd voert met jezelf: Je zou zo graag veranderen, een nieuw begin maken, groeien en geloof, hoop en liefde, schoon schip maken … maar het lukt niet. Het is bitter als je strijdt terwijl je de vrede niet wint en het geluk niet vindt. Als je moe en teleurgesteld uiteindelijk het hoofd in de schoot moet leggen: Als je zeggen moet: "Ik heb de strijd gestreden en ik heb niets gewonnen, ik ben als een verliezer uit de bus gekomen". "Ik heb de vrede en de vreugde in mijn leven gemist". "Ik heb niet gewonnen, maar verloren".

Over welke goede strijd spreekt de apostel Paulus eigenlijk ? Niet de strijd met menselijke wapens, die de wereld helaas nog in bloed doet baden; maar de strijd van het martelaarschap. Dat woord betekent letterlijk het getuigen van Christus en zijn Evangelie. 

Als priester heeft Alphons Ariëns de goede strijd van het Evangelie gestreden vaak onder moeilijke maatschappelijke omstandigheden. Ofschoon hij als priester ten dienste stond van allen, droeg hij toch in het bijzonder zorg voor de armen, de zwakken, de kwetsbaren omdat blijkens het Evangelie de Heer zelf zich zo nauw met hen verbonden toonde. We weten dat Ariëns tijdens zijn aardse leven beproevingen niet bespaard zijn gebleven. Het is echter van alle tijden dat het strijden voor Christus en zijn Evangelie weerbarstig is

De heilige apostel Paulus hanteerde slechts één wapen: Het wapen van de liefde. Van hetzelfde wapen bediende Alphons Ariëns zich. In naam van de Heer heeft hij alles voor allen willen zijn zonder zichzelf te sparen. En God heeft hem de kracht gegeven om vol te houden, om het geloof te bewaren. 

Sinds het leven en de dood van Alphons Ariëns is er in zowel in de Kerk als in de wereld veel veranderd. Maar temidden van alle veranderingen blijft staan het stoere voorbeeld van die Utrechtse priester die de menslievendheid van God tastbaar en zichtbaar heeft gemaakt voor velen. Zoals andere jaren danken God daarvoor op deze plaats waar zijn sterfelijk lichaam begraven is in de gelovige verwachting van de verrijzenis.

Moge het leven van de priester Alphons Ariëns ons in kracht van de heilige Geest blijvend tot een inspirerend voorbeeld zijn.

Amen.

 

Ariënsherdenking in de Heilig Hart kerk te Maarssen

Overweging en preek Mgr. T. Hoogenboom

22ste Zondag door het Jaar (B) d.d. 29 augustus 2021

 

Inleiding

Traditiegetrouw vieren wij op de laatste zondag van augustus in de Heilig Hart kerk te Maarssen de gedachtenis aan de Dienaar Gods Alphons Ariëns. Hij leeft zoveel jaren na zijn dood nog steeds in de harten van veel gelovigen. De Maria-Ariëns kapel in de Jacobus de Meerdere kerk te Enschede trekt veel bezoekers. Het Ariëns-Comité heeft dit jaar zelfs een brochure en een bidprentje in de Engelse taal laten maken, want ook in het buitenland is er belangstelling voor de persoon, het leven en het werk van de Dienaar Gods Alphons Ariëns

In 1958 publiceerde Willem van der Pas een boekje met de titel “Alfons Ariëns, de apostel van de sociale rechtvaardigheid en van de klassenvrede in een door liefdeloosheid verdeelde wereld.” Als zoon van een advocaat en meester in de rechten ontwikkelde Alphons al op jonge leeftijd een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Reeds tijdens zijn studietijd in Italië, eind 19e eeuw, onderkende hij in het licht van het katholieke geloof het belang van de beoefening van de deugd van de sociale rechtvaardigheid. De priester Ariëns stond geheel open voor de wereld. Niet om zich aan de wereld aan te passen, maar om de wereld te richten naar Jezus Christus en met zijn Geest te vervullen. Het Evangelie van vandaag is een uitnodiging aan ons allen om naar het Woord van Jezus en naar het voorbeeld van de Dienaar Gods Alphons Ariëns God lief te hebben en onze naaste als onszelf.

 

Homilie

“Mogen we een keer bij u op bezoek komen? Wij willen graag meer te weten komen over het kerkelijk recht”. In de afgelopen jaren heb ik meerdere keren deze vraag van Utrechtse rechtenstudenten gehad. En telkens volgde er dan een boeiende ontmoeting in het bisschopshuis aan de Maliebaan.  Wat deze jonge juristen vooral boeide is de vraag hoe gerechtigheid en liefde zich tot elkaar verhouden. Een kwestie waarvoor heden ten dage in de profane rechtenstudie helaas niet of nauwelijks aandacht meer is. En daarom probeerde ik die studenten duidelijk te maken dat -en hoe- de liefde de gerechtigheid overstijgt. Recht doen is de ander geven wat hem of haar rechtens toekomt. Liefhebben gaat veel verder omdat het de ander daarenboven geeft wat “van mij” is.

Vandaag gaat het in de lezingen uit de Heilige Schrift over het hoe en waarom van Gods geboden en onze omgang daarmee.

De eerste lezing uit het Boek Deuteronomium is een groot loflied op de Wet, die het volk van Israël, uit Egypte op weg naar het Beloofde Land, van Godswege heeft ontvangen. De leider van het volk, Mozes, maakt zonder schroom reclame voor de naleving van Gods Wet; de religieuze voorschriften die zo volmaakt en wijs zijn dat andere volken vol van bewondering zullen zijn. Zij zullen zeggen: Wat een levenskunst heeft dat volk van Israël ! Wat een inzicht ligt er in hun godsdienstige leefregels vervat ! Mozes probeert het joodse volk ertoe over te halen om de geboden van God in acht te nemen. Hij zegt eigenlijk: "Leef ernaar, dan blijf je leven. Je levensgeluk hangt af van het onderhouden van Gods geboden". Zo luidt de lofzang op Gods wet in het Boek Deuteronomium. Maar die lofzang wordt wreed verstoord door een heel ander geluid dat we in het Marcusvangelie uit de mond van Jezus vernemen wanneer Hij van leer trekt tegen de wijze waarop Gods Wet door schriftgeleerden en farizeeën wordt uitgelegd en toegepast.

We ontmoeten Jezus als een geneesheer temidden van mensen die verlangen naar heling, naar heelheid van lichaam en geest, naar heil. Voor aller ogen geschieden er door Jezus wonderbaarlijke genezingen, maar dat maakt in ieder geval weinig indruk op de schriftgeleerden en farizeeën. Zij roepen Jezus namelijk ter verantwoording met de vraag: "Waarom gedragen uw leerlingen zich niet volgens de godsdienstige voorschriften en bepalingen en eten zij met ongewassen handen ?”

Laten we vooropstellen dat overal waar mensen met elkaar samenleven, eerst gewoonten en gebruiken en vervolgens veelal ongeschreven en geschreven normen, wetten tot ontwikkeling komen. Dat geeft orde en structuur aan het sociale verkeer, dat geeft zekerheid en veiligheid. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld het wegverkeer, dat zonder verkeersregels, en zonder mensen die zich er aan houden, helemaal vast zou lopen, maar het geldt ook voor onze omgang met elkaar. 

Ook de joden hadden allerlei regels en gewoonten die het dagelijks leven regelden. Veel van die regels hadden naast een sociale of hygiënische oorsprong ook een godsdienstige achtergrond. Die regels en gewoonten gaven namelijk ook identiteit aan het joodse volk. Door de eeuwen heen heeft het onderhouden van de godsdienstige rituelen joodse gelovigen steeds een "thuis" gevoel gegeven: Wie de sabbat onderhoudt, wie koosjer eet, die is verbonden met het volk van Israël, waar hij of zij ook woont. En bij het uiterlijk waarneembare gedrag hoorde ook een daarmee overeenstemmende innerlijke houding: het wassen van de handen was niet alleen hygiënisch gezien een goede zaak, maar er hoorde bij dat mensen zich innerlijk ook schoon of leeg maakten, ruimte maakten om het Woord van God in hun leven toe te laten. 

Je kunt het wel vergelijken met het kruisteken dat wij maken: een gebaar aan begin of eind van een gebed dat aangeeft dat we ons plaatsen voor het aangezicht van de Drieëne God. Bernadette Soubirous heeft ooit gezegd: “Het maken van een goed kruisteken is al heel wat.” Je kunt het gebaar van het kruisteken echter nog zo mooi en plechtig maken, precies zoals je het geleerd hebt, maar als je dat niet aandachtig, met hart en ziel doet waartoe dient het dan?

Daarmee raken we het hart van de discussie tussen Jezus en de schriftgeleerden farizeeën. Zij spreken Jezus er op aan dat zijn leerlingen zich niet houden aan de godsdienstige reinigingsvoorschriften. We mogen de geloofshouding van de schriftgeleerden en farizeeën overigens niet zomaar van de hand wijzen. Het was hun immers precies te doen om God eer te brengen door het onderhouden van zijn geboden. Jezus wijst deze bedoeling niet af maar wijst op het belang van de juiste gesteldheid van het hart. Of je als mens recht voor God kunt staan wordt niet bepaald door uiterlijkheden, maar door de vraag of je innerlijke gesteldheid wel in orde is. Wie zich beperkt tot louter uiterlijke godsdienstige rituelen moet even nadenken over wat Jezus vandaag in het Evangelie volgens Marcus zegt: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.” ( Mc.7, 6).

Het gaat er om het juiste midden te vinden. Jezus leert dat een wetsbeleving waar het oprechte hart niet bij is, het gevaar loopt uit te monden in schijnheiligheid. Dit draagt niet bij aan een verinnerlijkt geloof. Maar evenzeer is het waar dat een geloofspraktijk die niet van Gods geboden als wegwijzers ten leven wil weten, de kans loopt te ontsporen in eigengereidheid, in eigenwijsheid.

De vraag is eigenlijk: Zijn wij transparante gelovigen? Is ons hart, zijn onze intenties zuiver en is ons handelen daarvan de weerspiegeling? Zijn onze binnenkant en buitenkant met elkaar in harmonie? Is ons handelen een eerlijke weerspiegeling van wat ons innerlijk bezield? Zijn wij, anders gezegd, mensen uit één stuk? Jezus wil ons duidelijk maken dat de strijd tussen goed en kwaad niet allereerst uiterlijk, in de wereld, maar in ons eigen innerlijk gestreden wordt. Hij wijst er op dat goed en kwaad uit ons hart voortkomen en dat het kwaad al kan zijn geschied lang voordat het in ons handelen tot uitdrukking komt. Waar het op aan komt is de juiste gezindheid van het hart. Jezus nodigt ons uit om de beker van ons bestaan op de juiste manier te reinigen: Eerst de binnenkant ... en dan komt de buitenkant vanzelf. Dan worden we mensen uit één stuk, transparante beoefenaars van barmhartigheid en sociale rechtvaardigheid. 

Alphons Ariëns was zo’n mens uit één stuk. Hij besefte: De beoefening van de gerechtigheid is onlosmakelijk met de liefde verbonden. Van de ene kant vereist en veronderstelt de liefde de gerechtigheid: de erkenning en eerbiediging van de legitieme rechten van de ander. Van de andere kant overstijgt de liefde de gerechtigheid en voltooit die door méér te doen dan het gewone. Zelf horend naar het Woord van God zoals dat tot hem kwam in de dagelijkse viering van de Heilige Eucharistie, in het getijdengebed, in studie en meditatie, heeft Alphons Ariëns met een verinnerlijkt geloof en met inzet van al zijn gaven van hoofd en hart gewerkt op het terrein van caritas en diaconie. Zo heeft hij in woord en daad Gods liefde bekend gemaakt, tastbaar en zichtbaar gemaakt voor de mensen van zijn tijd in Italië, Enschede, Steenderen, Maarssen en waar al niet meer.

Moge zijn nagedachtenis ons tot zegen zijn.

Amen.

icon1

21 november 2019

https://www.aartsbisdom.nl/kardinaal-eijk-boodschap-ariens-ook-nu-actueel/ gelezen op 17 december 2019

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering werd ook dit jaar gehouden op de derde zondag van november. Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant in deze Eucharistieviering in de St. Jacobuskerk te Enschede. Pastoor Paul Daggenvoorde (Jacobus de Meerdere-parochie) concelebreerde, geassisteerd door diaken Th. Reuling ofs (parochie H. Gabriël), lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren en van het Ariëns Comité.

Zoals gebruikelijk verleende de Kon. Enschedese Leo Harmonie medewerking aan de viering. Deze harmonie werd in 1893 door Ariëns zelf opgericht. Na de H. Mis was er een informeel samenzijn in het parochiecentrum.

In zijn preek verwees kardinaal Eijk naar de lezing die hij eind 2018 in het Techniekmuseum in Hengelo hield voor het symposium ‘Kerk en Vakbeweging’, belegd door CNV en FNV. “In mijn bijdrage betoogde ik dat de sociale kwestie van de 19de eeuw is teruggekeerd,” aldus de Utrechtse aartsbisschop. Toen Ariëns in oktober 1886 in Enschede aantrad was het een smerige fabrieksstad, waar vele arbeiders uit wanhoop aan de drank gingen. Kardinaal Eijk: “En wat zien wij nu, anno 2019 in Enschede, na jarenlange groei van de economie? Er is een grote kloof tussen arm en rijk. Veel mensen die fulltime werken, verdienen desondanks te weinig om de eindjes aan elkaar te knopen. Eigenlijk worden zij uitgebuit. De economische groei komt vooral de hoger opgeleiden ten goede. Mensen die geen werk hebben, moeten zien rond te komen van een heel lage uitkering. De grote meerderheid van hen zou graag werken en voelt zich door werkeloosheid in hun menselijke waardigheid aangetast. En ook al is in Enschede de werkeloosheid de laatste jaren gedaald, zoals in heel Nederland, toch stond Enschede vorig jaar met 7,1 procent werkeloosheid in de top 5 van Nederlandse steden met de hoogste werkeloosheid. Landelijk bedroeg dat toen 3,9 procent. Armoede valt niet zo in het oog als in de 19de eeuw maar is nog steeds een actueel probleem. Anders hoeven we vandaag tijdens de offerande geen inzameling te houden voor de voedselbank. Daarom is de boodschap van Alphons Ariëns ook nu nog steeds actueel.”

‘Licht van Christus’
Ariëns hielp arbeiders niet alleen individueel of als groep in zijn parochie. Hij zag in dat er ook wat moest worden gedaan aan de sociale structuur van de samenleving die armoede in de hand werkte. Daarvoor werkte hij aan de vorming van een katholieke sociale beweging die uiteindelijk zou leiden tot de oprichting van de Katholieke Arbeidersbond. “Het valt zeer te betreuren dat zijn boodschap in dit opzicht in vergetelheid is geraakt. In onze hyper-individualistische samenleving zijn mensen niet gewoon zich aan te sluiten bij een vereniging,” aldus kardinaal Eijk.
Alphons Ariëns ondervond tegenstand, “van collega-priesters en zelfs van zijn aartsbisschop. Dat was toen blijkbaar al een moeilijke figuur,” aldus de huidige aartsbisschop. “Mgr. Van de Wetering, de toenmalige aartsbisschop, had aanvankelijk weinig op met het begin van de katholieke sociale beweging. Pas veel later, tegen het einde van de jaren ‘10 van de vorige eeuw, kreeg hij oog voor de verdiensten van mgr. Ariëns en ging hij hem waarderen.”
“Alphons Ariëns vertegenwoordigde als priester Jezus in persoon. In wat hij zei, in zijn sobere levenswijze en in wat hij deed voor medemensen in nood in zijn tijd straalde het licht van Christus’ liefde helder door. Hij bracht zo licht in het leven van veel arbeiders en armen. Bomen groeien niet tot de hemel, maar de zielen van mensen wel, of ze nu rijk of arm zijn, als zij zich door Christus, de zon van de gerechtigheid laten leiden. Dit licht van Christus straalde door in de persoon van Alphons Ariëns.”
icon1

Vai all'inizio della pagina