In 2022 is het 100 jaar geleden dat Ariëns zijn 40-jarig priesterjubileum vierde. Maar het is niet zo, dat hij bij die gelegenheid zijn kelk weer terug geschonken kreeg, die hij ooit uit geldnood had verkocht. Pastoor ten Have wees ons er op dat dat gebeurde bij gelegenheid van zijn benoeming tot Geheim Kamerheer in 1919. Het ‘cadeau’ bij zijn 40-jarig priesterschap werd bestemd voor een leerstoel Missiologie aan de op te richten katholieke universiteit. Daarom besteden we dit jaar ook aandacht aan onderwerpen gerelateerd aan missie.

– vanaf nu zal het gedenkjaar 2028 (Ariëns 100 jaar geleden overleden) een steeds terugkerend agendapunt zijn.

icon1

Een jaar van de Stichting Het Ariëns-Comité (in het vervolg genoemd het Ariëns Comité) omvat normaal gesproken naast een vaste structuur van activiteiten en vergaderingen, een diversiteit aan andere gebeurtenissen. Omdat het Covid-19 virus ons ook dit jaar weer parten speelde, liepen in 2021 een aantal activiteiten anders dan gepland.

Van de vaste jaarlijkse activiteiten kon de Ariëns-herdenking in Maarssen, op de laatste zondag van augustus, wel doorgaan, maar met honderd mensen. De landelijke Ariënsgedachtenis-viering op de derde zondag van november in Enschede vond plaats in afgeslankte vorm. De Ariëns-lezing moest dit jaar helaas weer afgelast worden.
Een aantal andere vaste activiteiten waren gelukkig minder vatbaar voor de ontregelende invloed van het corona virus, zoals de zorg voor de devotiekapel in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede, de voortgang in het proces voor de zaligverklaring van de Dienaar Gods Alphons Ariëns en het bijhouden van de website www.arienscomite.nl.

 

– Van de beide halfjaarlijkse bestuursvergaderingen van het landelijk Ariëns Comité in Apeldoorn kon alleen de najaarsvergadering op 16 september doorgang vinden. 
Het bestuur ontving twee legaten, het ene via Landelijk bureau DISK en het andere van dhr. K. Blaauwhof, in leven onder meer voorzitter van de Vincentiusvereniging Vlijmen.

– Daarnaast vindt elk jaar in januari het overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van het Ariëns Comité en mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop en vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht. Dit keer was het op 2 maart, omdat in januari nog strenge lockdown maatregelen golden. Besproken werden in het bijzonder het jaarverslag van het Ariëns-Comité en zaken die te maken hebben met de voortgang in het zaligverklaringsproces van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. 
 

– De Ariënsgedachtenis-viering in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede op zondag 21 november moest het dit keer doen zonder een bisschop als celebrant en zonder medewerking van de Stadsharmonie. Pastoor P.F. Daggenvoorde was de celebrant. Diaken Theo Reuling ofs. ging mede voor. Er waren meer kerkgangers dan verwacht. Tijdens de viering werden herdacht mr. Th. Ariëns, oud neef van Alphons Ariëns en oud lid van het Ariëns Comité, zijn broer mr. J. Ariëns en dhr. K. Blaauwhof.
– De jaarlijkse Ariëns-herdenking in Maarssen vond plaats op zondag 29 augustus. Zoals altijd was er eerst een stille bedevaart van de Heilig Hartkerk in Maarssen naar de begraafplaats Beresteijn, waar een gebedsviering bij het graf van Alphons Ariëns werd gehouden met mgr. Th.C.M. Hoogenboom als agens. Deze was ook de hoofdcelebrant in de daarop volgende Eucharistieviering in de Heilig Hartkerk. Aanwezig waren traditiegetrouw de docenten en seminaristen (en hun naaste familie) van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut. Voor hen vormt de Ariënsdag in Maarssen de start van het nieuwe studiejaar. Ariënszondag is in Maarssen altijd een hoogtijdag. Ondanks de corona beperkingen was de kerk goed gevuld met mensen, die onderling voldoende afstand bewaarden. De stemmige eucharistieviering werd opgeluisterd met zang door cantors, die eindigden met het huldelied voor Alphons Ariëns. 
– Ook in de geloofsgemeenschap van de H. Willibrord te Steenderen (die deel uitmaakt van de parochie HH. Twaalf Apostelen) werd dit jaar weer aandacht geschonken aan Alphons Ariëns. 

De Ariëns Lezing 2020 zou gehouden worden door dhr. Chris Dols, conservator Radboud Erfgoed bij de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. De lezing was, na al enkele eerdere verplaatsingen vanwege de corona crisis, doorgeschoven naar november 2021, maar moest ook toen worden afgelast. De lezing staat nu geprogrammeerd voor2022. De teksten van de voorgaande Ariëns-lezingen (2001 tot en met 2019) staan integraal op de website www.arienscomite.nl. 

De organisatie rond de Maria-Ariëns kapel is in handen van de parochie St. Jacobus de Meerdere, i.c. de gelijknamige locatie, te Enschede. Mw. Slaghuis-Almari en mw. Kortman-Huizinga houden de kapel netjes. Ook de interieurgroep draagt hier haar steentje aan bij. Het Ariëns Comité is hen daar zeer dankbaar voor. Omdat de Maria-Ariënskapel uit voorzorg gedurende bepaalde perioden gesloten moest worden, waren in dit corona jaar de bezoekersaantallen aan fluctuaties onderhevig. Door de bank genomen zijn er dit jaar minder bezoekers geweest dan in voorgaande jaren.

Er zijn ook dit jaar weer vorderingen gemaakt in het zaligverklaringsproces van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. 
- Het Ariëns Comité werkt sinds 2015 aan een nieuwe Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Alphonsis Ariëns, in te dienen bij de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen in Rome. Vijf onderdelen hiervan zijn inmiddels klaar en aan het zesde wordt gewerkt. Alle teksten van hoofdstukken en brondocumenten zijn in het Italiaans vertaald door dhr. R. Valk. Dit zesde onderdeel is de Fama Sanctitatis (de geschiedenis van de roep van heiligheid en de levende devotie). De (samenvattende) tekst voor dit zesde onderdeel is einde 2021 gevorderd van 1928 tot en met 1945. Voor elke vermelding is een achterliggend brondocument aanwezig. 
- dhr. H. Crijns heeft het afgelopen jaar veel tijd besteed aan bronnenwerk voor het te schrijven hoofdstuk over de Fama Sanctitatis voor de Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Alphonsi Ariëns. Vooral bronnen van de jaren zestig tot negentig zijn aan bod gekomen. Het is nu mogelijk om het schrijfwerk aan dit hoofdstuk te vervolgen vanaf 1945.
- Vice-postulator Henri ten Have heeft dit jaar in Rome kennis gemaakt met de in 2020 nieuw benoemde relator, de Poolse pater Sczczepan (Stefan) Praskiewicz. 
- Het Ariëns Comité blijft oproepen tot nieuwe getuigenissen van gebedsverhoring op voorspraak van Ariëns.

Andere activiteiten rond zaligverklaring en devotie
De Engelse vertalingen van het bidprentje en van de gebedsfolder zijn dit jaar rondgekomen. Het bidprentje is tevens in januari 2021 voorzien van een nieuw imprimatur door W.J. kardinaal Eijk. Gelijktijdig met het drukken van het Engelse bidprentje en de gebedsfolder zijn de Nederlandse en de Italiaanse versies herdrukt. In al deze drie talen bestaat nu ook een digitale versie.
- Na bekendmaking hiervan aan zoveel mogelijk mensen die in het verleden een reliek hadden aangevraagd, kwamen allerlei reacties binnen en zijn naar verschillende delen in de wereld papieren en digitale versies opgestuurd. Op de Filipijnen is men zelfs op basis van het digitale voorbeeld zelfstandig bidprentjes gaan bijdrukken. In het kielzog hiervan zijn ook een aantal exemplaren van de Italiaanse versie van de Ariëns-biografie van H. ten Have aangevraagd en naar Italië, Kroatië en Portugal gezonden. 
- In 2021 hebben we geen nieuwe reliekaanvragen gekregen.
- De heren H. Crijns en J. Hinke hebben het afgelopen jaar een geïllustreerd Overzicht van Ariëns Bidprentjes gemaakt. Het begint in 1928 en loopt door tot en met het laatst verschenen bidprentje, de Engelse van 2021. Het overzicht van de bidprentjes bevat een datering, korte beschrijving en afbeeldingen van elke zijde. Het document is ook te lezen op onze site: https://arienscomite.nl/over-ariens/publicaties/402-overzicht-bidprentjes-ariens-2021 
- Vanuit het onderzoek naar Ariëns devotieprentjes en afbeeldingen op het internet heeft dhr. H. Crijns contact gehad met het KDC te Nijmegen en met diverse plaatselijke historische kringen, o.a. van Losser, Vorden en Heemskerk. De Historische Kring Heemskerk had twee bidprentjes van Ariëns in bezit. Een daarvan is bijzonder, omdat het een bijzonder type bidprentje is met een handgeschreven naam van een ‘vriend(in) van Ariëns’. Het contact met de Historische Kring Heemskerk heeft geleid tot nieuwe scans van de bidprentjes, die op de site zijn geplaatst: www.historischekringheemskerk.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=10303&search=VELD%20material%20Gedenk-/Herdenkingsplaatje&inword=2&display=list&istart=1 Toen de bidprentjes goed gescand waren en op de site geplaatst, heeft het bestuur de twee bidprentjes geschonken aan het Ariëns Comité.
- Ook zijn er contacten geweest met de Ariëns Katholieke Studenten van de Universiteit Twente vanwege de uitgave van hun bidprentje bij gelegenheid van de Passion in Enschede in 2015. 
- Tijdens de wekelijkse eucharistieviering op maandagavond in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede wordt elke keer tijdens de voorbeden gebeden voor de zaligverklaring van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. Dit gebeurt ook tijdens de Eucharistische Aanbidding in dezelfde Jacobuskerk op maandag- en dinsdagavond.

De website www.arienscomite.nl functioneert goed, zowel qua structuur als wat betreft de beveiliging. Ook wordt er voldoende kopij aangeleverd. Het aantal hits op de site loopt gestaag op. Er zijn dit jaar een aantal digitale Nieuwsbrievenuitgegaan, onder meer vanwege het aanpassen van activiteiten als gevolg van corona maatregelen.

Vanwege covid-19 hebben we in 2021 minder kunnen doen met het jaarthema ‘Ariëns en het Geert Groote Genootschap’ dan gehoopt. Wel hebben we de titels van een groot deel van de 745 uitgaven van het G.G.G. kunnen achterhalen. Een bezoek aan het KDC zou wellicht de lijst compleet kunnen maken.

Begin juni heeft dhr. H. Crijns overlegd met mgr. Th.C.M. Hoogenboom over de start van de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022. Er is gewerkt aan aanvulling van de jury en er zijn een begroting en een communicatieplan opgesteld. In september zijn een folder, voordrachtformulier plus begeleidende brief naar de parochies en de caritas instellingen verzonden met het verzoek voordrachten in te dienen. Hierop zijn 23 aanmeldingen binnengekomen. Omdat er door de corona pandemie minder samenkomsten en groepsactiviteiten mogelijk waren, waren er ook iets minder  diaconale initiatieven dit jaar. 

Het Ariëns Comité onderhoudt contacten met verschillende organisaties, die een band hebben met Alphons Ariëns.
- De contacten met de Franciscaanse familie lopen vooral via ons bestuurslid diaken T.H.M. Reuling ofs. van de Orde van Franciscaanse Seculieren.
 - De band met vakcentrale FNV loopt via dhr. G. van der Meulen, lid van het bestuur, terwijl dhr. A. van Kints de band met de vakcentrale CNV onderhoudt.
- De band met het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen wordt onderhouden door bestuurslid dhr. C. Dols.
- Het Ariëns Comité heeft goede contacten met de RK Studentenvereniging Alfons Ariëns van de Universiteit Twente (officieel genaamd: Stichting Ariëns Katholieke Studenten). Helaas waren die contacten in de praktijk minimaal in dit coronajaar. 
- Met het Ariënsinstituut, het seminarie van het Aartsbisdom Utrecht, zijn jaarlijks contacten, die o.a. samenhangen met de Ariëns-herdenking in Maarssen eind augustus.
- De Koninklijke Enschedese Leo Harmonie, vaste deelnemer aan de Ariëns gedachtenisviering, fuseerde in 2020 met het Muziekcorps der voormalige Schutterij tot de Stadsharmonie Enschede. Onze betrekkingen met deze harmonie zullen dezelfde blijven.
- Soortgelijke banden zijn er met het Ariënskoor van de parochie St. Jacobus de Meerdere. 
- Vanwege hun financiële ondersteuning van onze werkzaamheden voor de causa Alphons Ariëns ontvangt de Stichting Sobriëtas elk jaar een rapportage over de voortgang hiervan.

De ontwikkelingen rond het Ariënsplein in Enschede worden door Ariëns Comité-bestuurslid en buurtbewoner dhr. A. Bakker gevolgd via een klankbordgroep. Na jarenlange voorbereidingen zijn de werkzaamheden voor de herinrichting dit jaar gestart en in september afgerond. Hoewel nog wat kaal staat het standbeeld van Ariëns nu centraal op het Ariënsplein, dat tevens de toegang is geworden tot de nieuwe campus van de Saxion Hogeschool.

De tentoonstelling ‘Ariëns & Eendracht’ in Theeschenkerij Jordaan aan de Scholtenhagenweg 42 te Haaksbergen (nabij de ingang van het Recreatiehof ’t Stien’nboer) is in de loop van 2021 afgebouwd. De attributen zullen worden opgeslagen in de sacristie van de St. Jacobuskerk te Enschede. Het plan is om voorafgaande daaraan de tentoonstelling digitaal vast te leggen in samenwerking met Hogeschool Saxion Twente en De Museumfabriek te Enschede.

Ook in 2021 werden weer documenten en voorwerpen aan het archief en de collecties van het Ariëns Comité toegevoegd. Ook verschenen er weer publicaties over Ariëns. Voor de resultaten op dit gebied verwijzen we naar de Bijlage bij dit Jaarverslag.

J.N. Hinke, secretaris 
m.m.v. van H.J.G.M. Crijns, vice-voorzitter

 


 

Bijlage bij het Jaarverslag 2021 Ariëns-Comité

 

Het Ariëns Comité verzamelt kunstwerken, voorwerpen en boeken die met Ariëns te maken hebben. 

De navolgende objecten konden in 2021 worden getraceerd of aan de collectie van het eigen archief- en documentatiecentrum in Haaksbergen worden toegevoegd.


De kunstenaar Bon Ingen-Housz (1881-1953) maakte in 1937 een verkleinde weergave van het Ariëns standbeeld van Falise in Enschede. Het landelijk R.K. Werkliedenverbond kocht hiervan een serie beelden voor de eigen kantoren. Van de serie van vermoedelijk 20 beelden, heeft het Ariëns Comité er 16 in beeld. Op de website staat alle informatie over deze serie en waar de beelden zich bevinden.
- Begin dit jaar liet mw. Anna Doorenbosch-Schuurmans weten, dat haar vader dhr. Nico Schuurmans ook in het bezit is geweest van een Ariënsbeeld van Bon Ingen-Housz. Nico Schuurmans heeft tussen 1932 en 1953 veel functies vervuld binnen de KAB en de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) en is van daaruit actief geweest in veel katholieke verenigingen en verbanden plus de politiek. In 1953 werd hij gekozen in de Eerste Kamer. Het beeld is in 1983 meegegaan met zijn zoon, toen deze naar Australië emigreerde met zijn gezin. Het is anno 2021 in het bezit van de kleinzoon Kevin Schuurmans, die woont in Perth, West Australië. Er zijn dus wellicht meer dan 20 beelden in omloop, want uit bronnen van de (KAJ) blijkt, dat ook zij hebben gewerkt met het geven van Ariëns-beelden aan mensen uit hun organisatie. 
- In augustus meldde zich dhr. Peter Maria van Herpen met het bericht, dat hij ook een exemplaar van het Ariëns-beeld in huis heeft, en wel in Zwitserland, in de buurt van Zürich. Hij heeft het beeld geërfd van zijn recent overleden vader dhr. Ton van Herpen. In de IJmond is Ton van Herpen in 1956 directeur geworden van de Levensschool op de Brink in Beverwijk, die later als ‘Vormingscentrum’ naar de Heirweg in Velsen-Noord verhuisde. Later werd hij actief in de politiek van Beverwijk en vervulde hij velerlei bestuurlijke functies. Daarvoor was hij actief binnen de KAJ, waar hij secretaris is geweest. Ton van Herpen ontving bij zijn afscheid van de KAJ op 12 december 1956 een Ariëns-beeld.
- In het voorjaar van 2021 bleek dat een Ariëns-beeld in het bezit is gekomen van het Museum Krona te Uden onder inventarisnummer 201. Het beeld is geschonken door de KNV-afdeling Tilburg. Het beeld wordt op de website toegeschreven aan August Falise met als jaar 1934, terwijl het dus van Bon Ingen-Housz is. Het origineel is van 1937, terwijl de serie van 1938 is.
- dhr. Paulus Tilma is op 5 juni 2021 tot priester gewijd. Hij heeft een exemplaar van het Ariëns-beeld ontvangen van diaken M. Schulpen, emeritus diaken in Maarssen. Schulpen heeft het beeld aan Paulus Tilma geschonken bij gelegenheid van zijn priesterwijding, omdat Tilma is opgegroeid in Maarssen en de H. Hartkerk, waar Alphons Ariëns pastoor is geweest, goed kent, evenals de jaarlijkse herdenkingen eind augustus. Tilma heeft gestudeerd aan het Ariënsinstituut, waar ook zo’n beeld staat. Diaken Schulpen heeft het beeld gekregen van dhr. Frans Maurits, de directeur van de oude r.k. jongensschool in Maarssen, die een neef van hem was. Het beeld is waarschijnlijk in de jaren dertig op de school terecht gekomen of aan dhr. Maurits geschonken bij zijn afscheid van de school.
- Uit een reactie van dhr. B. Gosen uit Enschede blijkt dat er behalve deze bronzen beelden van Ariëns ook gipsen beelden bestaan. Er staat een nader gesprek met hem op het programma. 

– Dhr. H. Crijns kon in december een eiken Ariëns beeld kopen, dat door dhr. Simon ten Bruin was aangeboden op Marktplaats. Dhr. Ten Bruin is een particulier verzamelaar van heiligenbeelden. Hij heeft het beeld vijftien jaar in bezit gehad en verworven op een veiling in België. Het beeld is gemaakt door Victor Theo Sprenkels (1878-1959). Deze werkte in Roermond op de ateliers van Cuypers. Hij was er directeur tot aan zijn pensioen in 1943. Het Ariëns-beeld van Sprenkels is vermoedelijk rond 1937 gemaakt. Wellicht in het kader van de prijsvraag, die het Ariëns Comité destijds haduitgeschreven om beelden of afbeeldingen te maken van Alphons Ariëns. Naar de geschiedenis van dit unieke beeld wordt nog verder onderzoek verricht.
– Ariëns Comité-lid dhr. P. Quik (her)ontdekte in de kopieerkamer van de pastorie in Maarssen een schilderij (ca 50 x 60 cm) met het thema Alphons Ariëns. Het schilderij blijkt gemaakt bij gelegenheid van de uitbreiding van de lagere school met twee klassen voor kleuters in 1981 door H. van de Bosch, docent en later directeur van de A. Ariënsschool en na de fusie met de Jan Geerteschool van De Pionier. Het schilderij geeft het Ariëns-standbeeld uit Enschede weer met de bouwplannen voor de uitbreiding van de school. De zwarte kleur van het schilderij is in de loop van de tijd veranderd in blauw. Er wordt over gesproken om het schilderij een betere plek te geven in Maarssen.

– Aangeschaft kon worden het boekje ‘Dr. Ariëns aan het woord’, uitg. Sobriëtas, 1906. Hierin staat een foto van Dr. Ariëns sprekend tijdens een Sobriëtas propagandabijeenkomst te Wehl in 1906. Het is een van de zeldzame actiefoto’s van Ariëns.

– De schenking van de familie Verbeek in 2020 bevatte o.a. het boek ‘Naar Leo’s gouden priesterfeest’. Alphons Ariëns schreef dit onder het pseudoniem ‘Pellegrino’ naar aanleiding van zijn deelname aan de Nederlandse bedevaart naar het gouden priesterfeest van Paus Leo XIII in 1888. Dhr. H. Crijns maakte een digitale versie van het boek. Het is ook online te bekijken via: https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531524

De navolgende documenten en/of archiefstukken konden worden achterhaald of verworven en aan de collectie van het eigen archief- en documentatiecentrum in Haaksbergen en/of die van het KDC te Nijmegen worden toegevoegd.

- In het voorjaar ontving het Ariëns Comité uit de nalatenschap van Kardinaal Simonis enkele krantenberichten rond het eerste diocesane proces van zaligverklaring van Alphons Ariëns, twee artikelen, en twee fotokaarten van Alphons Ariëns.

- dhr. Erik Sengers stuurde ons digitale foto’s toe van een correspondentie tussen Alphons Ariëns en pater Sjef Nouwensvan de Abdij van Berne, bestaande uit brieven en kaarten. Erik Sengers was in de Abdij Heeswijk voor archiefstudie voorzijn boek Paters van de Sociale actie (2019). Dhr. Hub Crijns heeft die foto’s per pagina omgezet in jpg-bestanden en getranscribeerd in Word-bestanden. Dit archief is ook toegezonden aan het KDC te Nijmegen.
– Ook ontvingen we een map met originelen van de correspondentie van Ariëns met kapelaan Balk uit het zogenoemde Nijmeegse Dossier betreffende aantijgingen van rector Thompson in het blad ‘Rome’. De brief en twee briefkaarten zijn afkomstig van vicaris P. Rentinck en nu aanwezig in het archief Ariëns Comité. Ook hiervan zijn de originelen gescand in pdf en jpg en getranscribeerd in Word-bestanden. Ook dit digitale archief is toegezonden aan het KDC te Nijmegen als waardevolle aanvulling voor het Ariëns archief.
- Begin juni nam een kleinzoon van dhr. Henri Hermans contact op met het Ariëns Comité. Henri Hermans was in het bisdom Roermond een voortrekker van de katholieke arbeidersbeweging, had zitting in het landelijk bestuur van het Werklieden Verbond en was mede oprichter van het eerste Ariëns Comité. De kleinzoon is naar Amerika verhuisd en heeft aan het Comité een doos met brieven en geschriften van Ariëns en Hermans geschonken. Een deel van het ontvangen archief is ook digitaal beschikbaar via de Koninklijke Bibliotheek en het Ariëns archief van het KDC.

– Medio mei nam dhr. Louis M. Dicker uit Hoensbroek contact met ons op, omdat hij onderzoek wil doen naar de Rolducse periode van Ariëns. Zelf is hij ook Rolducien en hij houdt een website bij waarop hij de resultaten publiceert van zijn onderzoekingen naar de geschiedenis van Rolduc (www.rolduc.org). Hij is van plan op zoek te gaan naar foto’s waarop Ariëns zou kunnen staan, aantekeningen omtrent het gedrag van de leerlingen, de lesstof, enz. Een foto, waar Ariëns op staat als leerling van de hoogste klas van het gymnasium, is al toegestuurd.

Over Ariëns verschenen de afgelopen periode de volgende publicaties:

- In het Jaarboek Twente 2020, p. 69-79 staat een artikel van Erik Mijnheer: ‘Hoge hoedenplastiek? Kritische noten bij dr. Schaepman en dr. Ariëns in brons door August Falise’. Het handelt over de vraag, die indertijd ook al gesteld werd, of Falise wel de meest geschikte kunstenaar was om deze beelden te maken.
- Het Enschedese huis-aan-huis-blad ‘Huis aan huis’ van 30 juni 2021 bevat een artikel ‘Standbeeld Dr. Alfons Ariëns krijgt vrij panorama’, geschreven door John Schiffel, bekend van de Stichting Behoud Sint Josephkerk Enschede.
KDC Impressie. Tijdschrift voor Katholiek Erfgoed 2021/29, p. 14-17 bevat een interview met Ton Crijnen en Ina Herbers, de auteurs van de in 2022 te verschijnen nieuwe biografie van Mgr. dr. Herman Schaepman. Daarin wordt ook ingegaan op de verhouding Schaepman – Ariëns. Deze verhouding komt ook in het boek uitgebreid aan de orde.

– Dhr. H. Crijns ontdekte bij toeval, dat uitgeverij Adveniat in de serie ‘Geloven nu’ in de uitgave van 2009 het 8ethemahoofdstuk heeft gewijd aan Ariëns. De auteur is Harry van der Kamp.
- Hub Crijns schreef een artikel over Sint Jozef, patroon van de arbeid, waarin hij opent met Alphons Ariëns, die in 1889 in Enschede de eerste R.K. Werklieden Vereeniging opricht en deze noemt naar Sint-Joseph. Al snel volgde men overal in Nederland zijn voorbeeld, steeds onder dezelfde naam. Het artikel vervolgt met schetsen van de katholieke visie op arbeid, het feest van Sint Jozef, eerst op 19 maart en sinds 1955 door Paus Pius XII ook op 1 mei, en de zondag van de arbeid sinds 1981. Het artikel ‘Sint Jozef, patroon van de katholieke werklieden’ is gepubliceerd in: ‘OpTocht’, bisdomblad aartsbisdom Utrecht, Dienst Communicatie aartsbisdom Utrecht, 32(2021)3, maart, pag. 18-19. Ook staat het artikel in het tijdschrift ‘Diakonie & Parochie’, uitgave van het Officium Caritatis, Utrecht, 34(2021)1, maart, pag. 28-30.
- Hub Crijns schreef ook, bij gelegenheid van het feit dat Alphons Ariëns in 1921 het Geert Groote Genootschap oprichtte, het artikel ‘Alphons Ariëns en het Geert Groote Genootschap’. Dit is eveneens gepubliceerd in: ‘OpTocht’, 32(2021)9 november, pag. 20-22. En ook in ‘Diakonie & Parochie’, 34(2021)4, december, pag. 28-30.
- Voor het Hilversumse parochieblad Drieluik heeft Jan Hinke vijf artikeltjes geschreven. Twee over Mgr. H. van de Wetering, die pastoor is geweest van de Vitus-parochie van Hilversum. En drie over Alphons Ariëns, voor wie Hilversum geen onbekend terrein was. Hij kwam vaak op bezoek bij zijn opa en oma en later zijn ooms Povel, die niet ver van de Vituskerk woonden. 
- Op 15 juni 2021 heeft pastoor Henri ten Have een online lezing gegeven over Ariëns voor de studenten van de RK Studentenvereniging Alfons Ariëns van de Universiteit Twente.
- Het artikel ‘Alphons Ariëns, de rode kapelaan van de katholieke vakbeweging’, dat door de historicus en publicist Wim H. Nijhof al in 2013 was gepubliceerd, is in 2021 ook geplaatst op de site https://www.geschiedenisvanenschede.nl/historie/alphons-ariens-de-rode-kapelaan

Een jaar van de Stichting Het Ariëns-Comité (in het vervolg genoemd het Ariëns Comité) omvat normaal gesproken naast een vaste structuur van activiteiten en vergaderingen, een diversiteit aan andere gebeurtenissen. In dit door het Covid-19 virus geplaagde jaar 2020 lag dat allemaal wat anders.

Van de beide halfjaarlijkse bestuursvergaderingen van het landelijk Ariëns Comité in Apeldoorn kon alleen de najaarsvergadering op 17 september doorgang vinden.
Daarnaast vindt elk jaar in januari het overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van het Ariëns Comité en Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop en vicaris-generaal van het Aartsbisdom

Utrecht. Dit kon op 17 januari gewoon doorgaan, omdat het coronavirus Nederland toen nog niet had bereikt. Besproken werden in het bijzonder het jaarverslag van het Ariëns-Comité en zaken die te maken hebben met de voortgang in het zaligverklaringsproces van de Dienaar Gods Alphons Ariëns.

Het bestuur werd in 2020 uitgebreid met twee nieuwe leden. In de Najaarsvergadering konden we dhr. Chris Dols begroeten als nieuw bestuurslid. Dr. C. Dols is werkzaam aan de Radboud Universiteit als Conservator Radboud Erfgoed bij het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Dit najaar leidden hernieuwde contacten met de FNV tot het toetreden tot ons bestuur van dhr. Gerben van der Meulen, lid van het algemeen bestuur van de FNV. Daarmee is na een aantal jaren de FNV weer vertegenwoordigd in het bestuur van het Ariëns Comité.

Van de vaste jaarlijkse activiteiten kon de Ariëns herdenking in Maarssen, op de laatste zondag van augustus, ook plaatsvinden, zij het met honderd mensen. De landelijke Ariëns gedachtenisviering op de derde zondag van november in Enschede daarentegen ging door als een eenvoudige viering met 30 aanwezigen, en de Ariëns-lezing moest dit jaar helemaal afgelast worden. Ook in de geloofsgemeenschap van de H. Willibrord te Steenderen (die deel uitmaakt van de parochie HH. Twaalf Apostelen) wordt elk jaar aandacht geschonken aan Alphons Ariëns.

Een aantal andere vaste activiteiten waren gelukkig minder vatbaar voor de ontregelende invloed van het virus, zoals de zorg voor de devotiekapel in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede, de voortgang in het proces voor de zaligverklaring van de Dienaar Gods Alphons Ariëns en het bijhouden van de website www.arienscomite.nl.

De Ariëns gedachtenisviering in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede op zondag 15 november moest het dit keer doen zonder een bisschop als celebrant en zonder medewerking van het Ariëns Koor en de Koninklijke Enschedese Leo Harmonie. Omdat pastoor P.F. Daggenvoorde quarantaine moest houden, is pastoraal werkster mevr. C. Berbée voorgegaan in een Woord- en

Communieviering met 30 aanwezigen. Tijdens de viering werden herdacht oud-voorzitter van het Ariëns Comité, Adrianus Kardinaal Simonis, en de in Enschede geboren missiebisschop Mgr. H. Kronenberg sm, vorig jaar nog concelebrant in deze viering, die in 2020 zijn overleden. Eveneens is dit jaar overleden pastoor Th. (Theo) Lamers o.carm., oud-pastoor van Maarssen, van 1977 tot 1990. Gedurende deze jaren was hij ook bestuurslid van het Ariëns Comité.

Vanwege covid-19 hebben we in 2020 weinig kunnen doen met het jaarthema ‘Ariëns en de Eucharistie’. In de vieringen te Maarssen en Enschede kon het als thema gebruikt worden.

De jaarlijkse Ariëns herdenking in Maarssen vond plaats op zondag 30 augustus. Zoals altijd was er eerst een stille bedevaart van de Heilig Hartkerk in Maarssen naar de begraafplaats Beresteijn, waar een gebedsviering bij het graf van Alphons Ariëns werd gehouden met Mgr. H.W. Woorts als agens. Deze was ook de hoofdcelebrant in de daarop volgende Eucharistieviering in de Heilig Hartkerk. Rector P. Kuipers van het Ariënsinstituut concelebreerde. Aanwezig waren traditiegetrouw de docenten en seminaristen (en hun naaste familie) van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut. Voor hen vormt de Ariënsdag in Maarssen de start van het nieuwe studiejaar. Vanwege de corona richtlijnen waren honderd mensen aanwezig.

De Ariëns-lezing 2020 was in eerste instantie al verplaatst naar het najaar, maar kon ook toen niet plaatsvinden. Het hele programma is doorgeschoven naar 2021. De teksten van alle voorgaande Ariëns-lezingen (2001 tot en met 2019) staan integraal op de website www.arienscomite.nl.

De organisatie rond de Maria-Ariëns kapel is in handen van de parochie St. Jacobus de Meerdere, i.c. de gelijknamige locatie, te Enschede. Mw. Slaghuis-Almari en mw. Kortman-Huizinga houden de kapel netjes. Ook de interieurgroep draagt hier haar steentje aan bij. Het Ariëns Comité is hen daar zeer dankbaar voor. Omdat de Maria-Ariënskapel uit voorzorg gedurende bepaalde perioden gesloten moest worden, waren in dit corona-jaar de bezoekersaantallen aan fluctuaties onderhevig. Door de bank genomen zijn er dit jaar minder bezoekers geweest dan in voorgaande jaren.

Er zijn ook dit jaar weer vorderingen gemaakt in het zaligverklaringsproces van de Dienaar Gods Alphons Ariëns.
- Het Ariëns-Comité werkt sinds 2015 aan een nieuwe Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Alphonsis Ariëns, in te dienen bij de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen in Rome. Vijf onderdelen hiervan zijn inmiddels klaar en aan het zesde wordt gewerkt. Alle teksten van hoofdstukken en brondocumenten zijn in het Italiaans vertaald door dhr. R. Valk. Onderdeel één is het Summarium testimonium (samenvatting van de getuigenissen uit de twee diocesane processen van 1958-1965 en 2005). Onderdeel twee is de Biographia ex documentis van pastoor H.W.M. ten Have. Alle noten uit de biografie zijn in aparte documenten beschreven, in een context geplaatst, volledig uitgeschreven en benoemd met de vindplaats. Onderdeel drie is het hernieuwde hoofdstuk De Virtutibus (over de deugden) van Alphons Ariëns. Onderdeel vier is de Fama Signorum (de Faam van de Tekenen). Er zijn voor dit hoofdstuk van elke tien jaar schriftelijke getuigenissen, gebedsverhoringen en dankadvertenties gevonden met achterliggende documenten. Onderdeel vijf is het Summarium documentorum, de verzameling van alle documenten waar naar verwezen wordt. Het zesde onderdeel is de Fama Sanctitatis (de geschiedenis van de roep van heiligheid en de levende devotie). Hiervoor is in 2015 een nieuw onderzoek gestart met behulp van het gedigitaliseerde nationaal krantenarchief om de historie van de devotie in kaart te brengen van 1928 tot heden. De (samenvattende) tekst voor dit zesde onderdeel is einde 2020 gevorderd van 1928 tot

en met 1945. Voor elke vermelding is een achterliggend brondocument aanwezig.
In de afgelopen vijf jaar is over elk onderdeel contact geweest met relator pater Kijas van de Congregatie voor de Heiligverklaringen in Rome, die in november 2019 de teksten van de eerste vijf onderdelen als geheel heeft goedgekeurd, alsmede in februari 2020 de werkwijze voor het zesde hoofdstuk.
- Het Ariëns Comité blijft oproepen tot nieuwe getuigenissen van gebedsverhoring op voorspraak van Ariëns.

Andere activiteiten rond zaligverklaring en devotie
- Er heeft in Rome een wisseling van relator plaatsgevonden. Pater Z. Kijas is medio 2020 naar Polen teruggekeerd en zijn werk is overgenomen door de Poolse pater Sczczepan (Stefan) Praskiewicz. Mgr. Th.C.M. Hoogenboom heeft op 14 september met hem gesproken. De nieuwe relator vertelde o.a. dat zijn voorganger Kijas tevreden was over de voortgang bij het werk aan de nieuwe Positio van de causa Ariëns.
- na een vertaling in het Italiaans volgt nu ook een Engelse vertaling van het bidprentje en de gebedsfolder uit 2018. De verwachting is dat dit werk in 2021 voltooid kan worden.
- In 2020 bereikten ons maar liefst tien relikwieaanvragen, grotendeels uit de Filippijnen en Brazilië, maar ook uit Argentinië, Colombia en Portugal. In één geval ging het om een verzoek om de Ariëns relikwie te kunnen gebruiken bij ziekenbezoek. We antwoordden met het terugmailen van een korte Engelstalige biografie van Ariëns.
- Tijdens de wekelijkse eucharistieviering op maandagavond in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Enschede wordt elke keer tijdens de voorbeden gebeden voor de zaligverklaring van de Dienaar Gods Alphons Ariëns. Dit gebeurt ook tijdens de Eucharistische Aanbidding in dezelfde Jacobuskerk op maandag- en dinsdagavond.
- In het in de jaren ’40 verschenen tijdschrift ‘De vriend van Ariëns’ werden o.a. ook gebedsverhoringen gepubliceerd. Dit is iets om verder uit te zoeken. Dit zal niet gemakkelijk worden omdat een groot aantal nummers ontbreekt, zowel in ons eigen archief als in dat van het KDC. Dit blad was een initiatief van pastoor Geertman uit Enschede en drukker Roosenboom uit Heerlen. Het verscheen bij de Ariëns-Uitgeverij, dat we kennen met zowel Enschede als Heerlen als plaats van vestiging.

De website www.arienscomite.nl functioneert goed, zowel qua structuur als wat betreft de beveiliging. Ook wordt er voldoende kopij aangeleverd. Het aantal hits op de site loopt gestaag op. Door alle onduidelijkheden als gevolg van het coronavirus is er geen digitale Nieuwsbrief verschenen. Intussen wordt onze website door de Koninklijke Bibliotheek nog altijd gearchiveerd en duurzaam opgeslagen. “Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet”.
Per 1-1-2020 is bij de KB een andere regeling ingegaan wat betreft de uitgaven van het Ariëns Comité in boek- of brochurevorm. Omdat wij geen officiële uitgeverij zijn, kunnen wij onze nieuwe (papieren) uitgaven enkel nog digitaal aanleveren aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Dat zullen wij dan voortaan ook doen.

Het Ariëns-Comité onderhoudt contacten met verschillende organisaties, die een band hebben met Alphons Ariëns.
- De contacten met de Franciscaanse familie lopen vooral via ons bestuurslid diaken T.H.M. Reuling ofs van de Orde van Franciscaanse Seculieren.

- De band met vakcentrale FNV is dit jaar hernieuwd door de overhandiging van het Ariënsbeeld (serie Ingen Housz) bij te wonen (zie ook onder Bijlagen) en door de toetreding van dhr. G. van der Meulen tot het bestuur.
- De band met het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen is dit jaar hernieuwd door de toetreding van dhr. C. Dols tot het bestuur.

- Het Ariëns Comité onderhoudt goede contacten met de RK Studentenvereniging Alfons Ariëns van de Universiteit Twente (officieel genaamd: Stichting Ariëns Katholieke Studenten). Helaas waren die contacten in de praktijk minimaal in dit coronajaar.
- Met het Ariënsinstituut, het seminarie van het Aartsbisdom Utrecht, zijn jaarlijks contacten, die o.a. samenhangen met de Ariëns herdenking in Maarssen eind augustus.

- De Koninklijke Enschedese Leo Harmonie, vaste deelnemer aan de Ariëns gedachtenisviering, fuseerde dit jaar met het Muziekcorps der voormalige Schutterij tot de Stadsharmonie Enschede. Onze betrekkingen met deze harmonie zullen dezelfde blijven.
- Soortgelijke banden zijn er met het Ariënskoor dat in het vierde kwartaal van 2019 zijn negentigste verjaardag heeft gevierd. In ‘Pelgrim’, het parochieblad van de Jacobus de Meerdereparochie te Enschede, stond in januari een artikel ’90-jarig jubileum Ariënskoor 2019. Memoires van een 90- jarige’ met herinneringen van de sopraan Lies Brinkhuis, die meer dan vijftig jaar lid is van het Ariëns Koor van de H. Hartparochie (Ariëns gedachteniskerk).

- Vanwege hun financiële ondersteuning van onze werkzaamheden voor de causa Alphons Ariëns ontvangt de Stichting Sobriëtas elk jaar een rapportage over de voortgang hiervan.

De ontwikkelingen rond het Ariënsplein in Enschede worden door Ariëns Comité-bestuurslid en buurtbewoner dhr. A. Bakker gevolgd via een klankbordgroep. De plannen gaan in de richting van een verfraaiing van het plein. Daarin is voor het standbeeld van Ariëns een prominente plaats ingeruimd. Met de werkzaamheden voor de herinrichting is dit jaar gestart.

De tentoonstelling ‘Ariëns & Eendracht’ in Theeschenkerij Jordaan aan de Scholtenhagenweg 42 te Haaksbergen (nabij de ingang van het Recreatiehof ’t Stien’nboer) bleef ook het gehele jaar 2020 door lopen. Hoe lang de tentoonstelling nog in Haaksbergen zou blijven, hing steeds af van wanneer de theaterproductie over Ariëns in Enschede zou worden opgevoerd. Deze grootschalige theaterproductie zou aanvankelijk in 2019 plaatsvinden, maar werd om allerlei redenen uitgesteld. Omdat het onzeker blijft wanneer de productie nu plaats zal vinden, wordt nu gekeken naar andere oplossingen voor het voortzetten van de tentoonstelling op een andere plaats. Voorafgaande daaraan zijn er nu plannen in samenwerking met Hogeschool Saxion Twente en De Museumfabriek te Enschede om de tentoonstelling digitaal vast te leggen.

Ook in 2020 werden er weer documenten en voorwerpen aan het archief en de collecties van het Ariëns Comité toegevoegd. Ook verschenen er weer publicaties over Ariëns. Voor de resultaten op dit gebied verwijzen we naar de Bijlage bij dit Jaarverslag.

J.N. Hinke, secretaris
m.m.v. van H.J.G.M. Crijns, vice-voorzitter

 

 

Bijlage bij het Jaarverslag 2020 Ariëns-Comité

Het Ariëns Comité heeft een eigen archief- en documentatiecentrum in Haaksbergen bij de Historische Kring Haaksbergen.
- Waar mogelijk zijn aanvragen om materiaal of illustraties gehonoreerd. Waar dat niet kon, volgde verwijzing naar het Ariëns Archief van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen of het gedigitaliseerde Ariëns archief op de site www.ru.nl/kdc.
Het Ariëns Comité verzamelt boeken, voorwerpen en kunstwerken die met Ariëns te maken hebben. De navolgende voorwerpen konden in 2020 aan de collectie worden toegevoegd.
- Vice-voorzitter dhr. H. Crijns verwierf in januari via Marktplaats een 35mm filmstrook / diafilm uit de jaren '50 met als onderwerp MGR. DR. ARIËNS poc 370N. Het betreft een prachtige, gedetailleerde fotoreportage van het leven van Ariëns in ca. 65 foto's en tekeningen (als dia’s) op een strook film. De filmstrook is medio jaren vijftig uitgegeven door de Projectie Onderwijs Centrale om te gebruiken bij educatie over Alphons Ariëns. Het filmpje is verpakt in het origineel kartonnen doosje en verkeert in zeer goede staat. Bekeken wordt hoe de film gedigitaliseerd kan worden.
- Dhr. P. Quik van het Ariëns Comité heeft een ingelijste zeefdruk van de portrettekening van Ariëns door Jan Toorop toegevoegd aan de permanente expositie in de kerk te Maarssen.
- Via mevr. J. Bergervoet is een 15e beeld uit de serie Ariënsbeelden van Bon Ingen-Housz in ons zicht gekomen. Zij was secretaresse van de heer Frans van der Gun, toenmalig secretaris van het NKV, toen hij in april 1971 naar de Tweede Kamer vertrok. Bij zijn vertrek schonk hij het beeld aan mw. Bergervoet, omdat zij uit Twente afkomstig was. Na haar pensionering heeft zij besloten het beeld een plaats te geven in het nieuwe FNV-vakbondshuis te Utrecht. Dhr. Crijns en dhr. Quik waren op 17 september aanwezig bij de overhandiging van het Ariënsbeeld in de Ariënszaal van het nieuwe FNV- vakbondshuis te Utrecht.
De kunstenaar Bon Ingen-Housz (1881-1953) maakte in 1937 een verkleinde weergave van het Ariëns standbeeld van Falise in Enschede. Het landelijk R.K. Werkliedenverbond kocht een serie beelden voor de eigen kantoren. In de loop van de tijd zijn exemplaren van dit beeld terecht gekomen in musea en bij het Ariëns Comité. Van 15 exemplaren weet het Ariëns Comité waar zij zich bevinden: in twee musea en in Utrecht, Enschede, Steenderen, Maarssen en Haaksbergen. Op de website staat alle informatie over deze serie van 15 beelden. In de loop van 2020 werd het het Ariëns-Comité duidelijk dat het landelijk RK Werkliedenverbond in de loop van 1937 naar alle waarschijnlijkheid een serie van 19 beelden heeft besteld. Uit een reactie van dhr. B. Gosen uit Enschede blijkt dat er behalve deze bronzen beelden van Ariëns ook gipsen beelden bestaan. Er staat een nader gesprek met hem op het programma.
- Ook enkele bidprentjes werden ons aangeboden. Vanuit het Rotterdamse een bidprentje uit 1935 en vanuit Hilversum een uit 1961. Dit was voor de heren Crijns en Hinke aanleiding een overzicht op te stellen van alle series Ariëns bidprentjes die in de loop der jaren door het Ariëns Comité en verschillende uitgeverijen zijn uitgegeven.
- De heren H. Crijns en P. Quik van het Ariëns Comité brachten op 30 juli een bezoek aan de heren H. Verbeek en Th. Ariëns in resp. Warnsveld en Gorssel. Bij die gelegenheid ontving het Ariëns-Comité van de familie Verbeek een collectie boeken en brochures over Ariëns en andere catholica.
- Bij herdenkingen en bijeenkomsten zorgt het bestuur van het Ariëns Comité voor een kleine informatie- en boekenstand. De verkoop van boeken over Ariëns ging ook gedurende dit jaar voor zover mogelijk door.

Ariëns en het Ariëns Comité zijn in 2020 een aantal keren in de publiciteit geweest.
- In het maartnummer (jrg. 31, 2020-03, pag.14-16) van het bisdomblad ‘OpTocht’ van het Aartsbisdom Utrecht staat het artikel ‘Alphons Ariëns over caritas en diaconaat’, geschreven door H. Crijns. Het werd ook gepubliceerd in: ‘Diakonie & Parochie’, uitgave van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), ’s-Hertogenbosch, jrg. 33, 2020-1, maart, pag. 6-9. Het artikel werd eveneens geplaatst op de website van het Ariëns-Comité: https://arienscomite.nl/over- ariens/publicaties/393-alfons-ariens-over-caritas-en-diaconaat
- het artikel van H. Crijns ‘Verbinding tussen gezin, werk, vereniging, politiek en geloof – Alphons Ariëns, kapelaan te Enschede’ onderzoekt de pastorale praktijk van Ariëns en de kern van zijn pastorale aanpak. Het artikel werd gepubliceerd in ‘Diakonie & Parochie’, september 2020, en in ‘OpTocht’, oktober 2020.
- Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker, bezocht de winnaars van de Ariëns Prijs 2019 en informeerde hoe het met hen gegaan is een jaar na de uitreiking. Dit artikel ‘De prijswinnaars van de Ariëns Prijs 2019 – Hoe gaat het hen in coronatijd?’ is verschenen in ‘OpTocht’ van oktober 2020.
- Daarnaast kondigde de Persdienst van het Aartsbisdom Utrecht regelmatig activiteiten in verband met Ariëns aan op de website van het aartsbisdom Utrecht en in de digitale nieuwsbrieven.
- In ‘OpTocht’ is in maart en oktober een nieuwe donateursadvertentie geplaatst voor hen, die het Ariëns-Comité met een gift willen ondersteunen. Deze advertentie is sinds april ook gepubliceerd in het parochieblad ‘Pelgrim’ van de parochie St. Jacobus de Meerdere in Enschede.
- In 2020 was het 160 jaar geleden dat Ariëns geboren werd. Vice-postulator pastoor H.W.M. ten Have maakte voor deze gelegenheid een digitale catecheseles rond Alphons Ariëns. De tweede aanleiding was de gesloten samenleving door het coronavirus. De film met de catecheseles over Alphons Ariëns is gepubliceerd op de facebook pagina van de Titus Brandsmaparochie te Wageningen en omgeving: https://www.facebook.com/rkpztb/videos/239365903971568/.
- Dhr. Ronald Valk is behalve bij de causa Ariëns ook betrokken bij die van de Dienares Gods Dora Visser, de andere Nederlandse kandidaat zalige. Hij vertaalde de dossiers van beide processen in het Italiaans. Met hem is een video gemaakt, waarin hij vertelt over de verschillende deugden en eigenschappen van deze twee bijzondere katholieken. De video is op 20 februari 2020 op de website van Katholiek Leven geplaatst en is ook te bekijken via https://youtu.be/OuNFbmzvUFU.
- Ons nieuwe bestuurslid dhr. C. Dols publiceerde op de website van het KDC een artikel: ‘Ariëns herdenken en verbeelden: dossier 454 uit het archief-Aalberse’. Hieruit blijkt dat Minister van Arbeid en toonaangevend katholiek politicus Piet Aalberse (1871-1948) van meet af aan betrokken is geweest bij het herdenken en verbeelden van Alphons Ariëns, of dit nu was bij de katholieke vereniging tegen het alcoholmisbruik, bij het tot stand komen van het Ariëns monument in Enschede of bij het ontstaan van het Ariëns-Comité. Het artikel is te vinden op: https://www.ru.nl/over- ons/overradboud/geschiedenis/radboud-erfgoed/verhalen-erfgoed/verhalen-erfgoed/ariens- herdenken-verbeelden-dossier-454-archief/.
- Op een Helmondse website (www.deweblogvanhelmond.nl/startpagina/alphons-laszlo) verscheen een artikel van de Helmondse stadsarchivaris Giel van Hooff over Ariëns en de drankbestrijding, toegespitst op de plaatselijke Ariënsvereniging, die ooit een briefkaart uitbracht met het portret van Ariëns. Met de verkoop hiervan hoopte men de kas te spekken. Voor dit kunstzinnig uitgevoerde portret tekende in 1927 een jonge kunstenaar van Hongaarse origine, Hernadi, artiestennaam van Ferenc Laszlo Hernady, die enige tijd in Helmond woonde.

- Pas dit jaar ontdekten we dat in de Overijsselse Historische Bijdragen 127e stuk (2012), p. 65-88 een artikel is geplaatst van de van origine Enschedese auteur Wim H. Nijhof, getiteld: Alphons Ariëns en

Herman Schaepman, leerling en leraar, vriend en tegenstander. Het artikel is integraal te lezen op de website van de auteur www.devalkenberg.nl > artikelen > 2012.
- Naar aanleiding hiervan konden nog twee artikelen over dit onderwerp worden getraceerd:
- ‘Schaepman en Ariëns’ door Gerard Brom in het kader van een boekbespreking van de biografie van Van Wely over Schaepman. Dit artikel verscheen in Roeping. Jaargang 29(1953), nr. 9, p. 629-641, digitaal te raadplegen via https://www.dbnl.org/tekst/_roe003195301_01/_roe003195301_01_0085.php.

- De bondsadviseur en Kannunik J.G. van Schaik, Proost van het Metropolitaan Kapittel en Geestelijk adviseur van het R. K. Werkliedenverbond, houdt op 22 juni 1933 een rede over ‘Ariëns en Schaepman’ tijdens het zilveren jubileum van het R. K. Werkliedenverbond en ‘De Tijd: godsdienstig maandblad’ publiceert erover in de edities van 21 juni 1933 (redactioneel bericht), 29 juni 1933 (deel I van de Rede), en 5 juli 1933 (deel II van de Rede). Een en ander is digitaal terug te vinden via www.delpher.nl

- De uitzending van RTV Oost het Oversticht over Ariëns, daterend van 17 februari 2004 resp. 23 maart 2004, is herhaald in de middag van 19 augustus 2020, zoals blijkt uit de website, waar de film gepubliceerd is: https://www.rtvoost.nl/tv/programma/83/Het-Oversticht/aflevering/334126/128.


icon1

Inkomsten en uitgaven 2021  
   
Baten  
Verkopen winkel  
Giften  €                  125 
Legaten  €             23.000 
Rente  €                       3 
Ariensprijs 2019 subsidie DISK  €               3.500 
Subsidie t.b.v. proces zaligverklaring  
Totaal  €             26.628 
   
Lasten  
Overhead kosten  €                  350 
Lezingen  
Herdenkingen  
Inkopen winkel  
Diverse subsidies  
Kosten m.b.t. zaligverklaring  €                  138 
Reservering zaligmakingsproces  
Kosten Ariënsprijs 2019  
Reservering Ariënsprijs  
Totaal  €                  488 
   
Resultaat  €             26.140 
   
   
Vermogen op 31 december 2021  
   
Reservering Ariënsherdenking  €       17.000,00 
Reservering Ariënsprijs  €         3.500,00 
Reservering zaligmakingsproces  €       32.074,10 
Algemene reserve  €         6.320,55 
Vermogen  €       58.894,65 
Inkomsten en uitgaven 2020    
     
Baten    
Verkopen winkel    €           148 
Giften    
Rente    €                4 
Ariensprijs 2019 subsidie DISK    €        1.642 
Subsidie t.b.v. proces zaligverklaring    ___________
Totaal    €        1.794 
     
Lasten    
Overhead kosten    €           277 
Lezingen    
Herdenkingen    
Inkopen winkel    €           125 
Diverse subsidies    
Kosten m.b.t. zaligverklaring    
Reservering zaligmakingsproces    
Kosten Ariënsprijs 2019    
Reservering Ariënsprijs   ___________
Totaal    €           402 
     ___________
Resultaat    €        1.392 
     
     
Vermogen op 31 december 2020    
     
Reservering Ariënsherdenking    €      17.000 
Reservering Ariënsprijs    
Reservering zaligmakingsproces    €      14.169 
Reservering kosten positio    
Algemene reserve    €        1.586 
Vermogen    €      32.755 

Sottocategorie

Vai all'inizio della pagina