In verband met alle corona maatregelen mogen er a.s. zondag maar dertig mensen de viering in Enschede bijwonen.

Daarom is er na goed overleg besloten om de viering dit jaar kleinschalig te houden. We nodige dus geen bezoekers uit die van verre moeten komen. Ook de Kon. Leo Harmonie is niet aanwezig.

Mgr. Woorts zal de viering niet voorgaan, pastoor Daggenvoorde neemte de honneurs waar.

Wij wensen iedreen een goede gezondheid en hopenlijk tot volgend jaar.

icon1

 

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 17 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn 

kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht,  P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Ariënsgedachtenis viering zal aandacht aan besteden aan deze Werelddag.

Medewerking verleent ook weer de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,

Het Ariëns-comité
icon1

Op woensdag 10 mei heeft paus Franciscus de Italiaanse vertaling van de biografie over Alphons Ariëns van Henri ten Have in ontvangst genomen.

Ten Have: "De paus luisterde aandachtig naar wat ik over Ariëns te vertellen had. Ik zei zoiets als: “Heilige Vader , ik wil u graag deze biografie die gaat over de Dienaar Gods Alphons Ariëns aanbieden,  die zeer veel heeft gedaan voor de arbeiders en de armen en die een voorbeeld was voor de sociale betekenis van het evangelie. Omdat u ook zeer geïnteresseerd bent in het lot van de armen, zou dit u misschien kunnen interesseren. De paus luisterde aandachtig en gaf mij duidelijk blijk van zijn belangstelling. "

De dag tevoren had Ten Have zowel de Nederlands als de Italiaanse versie van zijn boek aangeboden aan Prins Jaime de Bourbon de Parme, ambassadeur van Nederland bij de Heilige Stoel. Hij nam ruim de tijd  en toonde zich zeer belangstellend voor de betekenis van het leven Ariëns.

Op advies van de relator (adviseur namens de congregatie voor heilig- en zaligverklaringen) heeft het Ariënscomité de biografie van Ariëns, die alweer bijna negen jaar geleden in het Nederlands verscheen,  laten vertalen door drs. Ronald Valk en laten uitgeven door Uitgeverij Effatà in Cantalupa (bij Turijn).

Zodoende kan de vertaling van het boek ook fungeren als onderdeel van de processtukken van het zaligverklaringsproces van Ariëns, en de uitgave ervan kan dienen tot grotere bekendheid van Ariëns in Italië, waar hij zelf ook gestudeerd had. In zijn voorwoord zegt Ten Have, dat hij dankbaar is dat door deze vertaling we iets van de inspiratie van Ariëns kunnen teruggeven aan Italië, die hij er ook zelf gevonden had (o.a. door zijn contacten met Don Bosco en zijn vele sociale bezoeken). In de Italiaanse versie is ook een gebed om de voorspraak van Ariëns opgenomen. Als er een wonder op zijn voorspraak zou gebeuren, dan kan dat doorgegeven worden aan het Ariënscomité of de vice-postulator Ten Have. Dat zou een van de belangrijkste stappen zijn voor de voortgang van het proces.

Ten Have: 'Ook als er geen wonder komt op korte of lange termijn is de voortzetting van het proces toch belangrijk.  Zonder wonder zal Ariëns waarschijnlijk weliswaar niet zaligverklaard worden, maar wel kan hij erkend worden als 'Eerbiedwaardige Dienaar Gods' . Dat is in ieder geval de hoogste erkenning van de kerk voor iemands heldhaftige deugdzaamheid op basis van het onderzoek naar zijn levensverhaal. Dat verdient hij wel, en zo kan hij ook goed in herinnering gehouden worden. Mocht er dan ooit weer een wonder gebeuren, dan is in ieder geval het meeste onderzoekswerk (namelijk naar zijn levensverhaal) alvast gedaan. Er zijn wel  wonderlijke gebedsverhoringen op voorspraak van Ariëns gemeld, maar ze waren niet voldoende gedocumenteerd om erkend te worden als wonder. Maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren" . 

icon1

31-5-2017

Kard_Eijk-ontvangt-boek-2017.jpg

v.l.n.r.: Ronald Valk, pastoor Ten Have, kardinaal Eijk en Jan Hinke

Ook paus Franciscus kreeg exemplaar van het boek

 
Kardinaal Eijk nam op 24 mei de Italiaanse vertaling van de biografie over Alphons Ariëns in ontvangst. Auteur Henri ten Have (pastoor van de parochie Zalige Titus Brandsma), secretaris Jan Hinke van het Ariëns Comité en vertaler Ronald Valk boden de Italiaanse versie (uitgeverij Effatà) aan kardinaal Eijk aan. Op 10 mei had Ten Have het boek ook al aangeboden aan paus Franciscus.

Bij die overhandiging aan de paus zei pastoor Ten Have onder meer: “Heilige Vader, ik wil u graag deze biografie aanbieden over de Dienaar Gods Alphons Ariëns, die zeer veel heeft gedaan voor de arbeiders en de armen en die een voorbeeld was voor de sociale betekenis van het Evangelie.” De paus gaf volgens Ten Have duidelijk blijk van zijn belangstelling. De dag tevoren had hij de Nederlandse en de Italiaanse edities van zijn boek aangeboden aan prins Jaime de Bourbon de Parme, de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel. “Hij had grote interesse in de betekenis van Ariëns’ leven,” aldus Ten Have.

Ten Have vertelde kardinaal Eijk dat relator (adviseur namens de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen) pater Kijas deze vertaling in het Italiaans had aangeraden. “We zijn dankbaar dat we hiermee iets van de inspiratie van Ariëns kunnen teruggeven aan Italië. Hij heeft daar gestudeerd en vond er zijn inspiratie onder andere door zijn contacten met Don Bosco en vele sociale bezoeken.”
De vertaling kan fungeren als onderdeel van de processtukken van Ariëns’ zaligverklaringsproces en zorgen voor grotere bekendheid in Italië. In de Italiaanse versie is ook een gebed om de voorspraak van Ariëns opgenomen. Een eventueel wonder op zijn voorspraak kan doorgegeven worden aan het Ariëns Comité of aan de vice-postulator Ten Have. Dat zou één van de belangrijkste stappen zijn in het proces. Ten Have: “Maar ook als dat wonder nog uitblijft, is voortzetting van het proces belangrijk. Zonder wonder wordt Ariëns waarschijnlijk niet zaligverklaard, maar kan hij wel erkend worden als ‘Eerbiedwaardige Dienaar Gods’: de hoogste erkenning van de Kerk voor iemands deugdzaamheid op basis van onderzoek naar zijn levensverhaal. Dat verdient Ariëns en zo kan hij goed in herinnering gehouden worden. Mocht er ooit een wonder gebeuren, dan is het meeste onderzoekswerk (namelijk naar zijn levensverhaal) al gedaan. Er zijn wel wonderlijke gebedsverhoringen op voorspraak van Ariëns gemeld, maar die waren onvoldoende gedocumenteerd om als wonder erkend te worden. Maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren.”
Kardinaal Eijk zei het drietal “zeer erkentelijk” te zijn voor alle aandacht voor Ariëns. “Ik vind hem een voorbeeldpriester – onze priesteropleiding het Ariënsinstituut is niet voor niets naar hem vernoemd. Hij is een icoon, een priester die leefde vanuit de Eucharistie met oog voor de pastorale en fysieke nood. Zo moeten priesters leven.”
icon1

Opmerking vooraf.
Pastoor Ten Have heeft in 2008 een biografie van Alphons Ariëns geschreven. In dat jaar heeft hij het boek aangeboden aan Paus benedictus.
Dit jaar is het boek vertaald in het Italiaans; L'amore di Cristo ci spinge. (Dit boek kunt u bestellen via het secretariaat. Kost €14,-)

Door Pastoor Henri ten Have: 
10 mei 2017

Ik heb jullie mooi nieuws te vertellen.

Ik ben een paar dagen naar Rome geweest. Daar ben ik in de gelegenheid geweest om op dinsdag jl aan de ambassadeur bij de heilige Stoel prins Jaime de Bourbon de Parme de Nederlandse en de Italiaanse versie van de biografie aan te bieden. Hij toonde zich zeer geinteresseerd en nam er ruim de tijd voor om meer over Ariens te weten te komen.

Tegen mijn verwachting in, bleek de kaart voor de audientie bij de paus de volgende dag, die ik via de nuntius had aangevraagd,  mij inderdaad in de gelegenheid te stellen om de Italiaanse versie ook aan de paus zelf aan te bieden. Hij luisterde aandachtig naar wat ik over Ariens te vertellen had.
Ik zei zoiets als:

(in spaans)
Heilige Vader , ik wil u graag deze biografie die gaat over de Dienaar Gods Alphons Ariëns aanbieden,  die zeer veel gedaan heeft voor de arbeiders en de armen en die een voorbeeld was voor de sociale betekenis van het evangelie. Omdat u ook zeer geinteresseerd bent in het lot van de armen, zou dit u misschien kunnen interesseren.

De paus luisterde aandachtig en zei "Lo leggero" (ik zal het lezen)

159005 10052017

159033 10052017

Op de website van de osservatore staan verschillende foto's van deze ontmoeting.
Ik hoop dat ik het bisdom daarvoor kan interesseren.

met vriendelijke groet
Henri 

icon1

Subcategories

Go to top