Loading...

Sociale encycliek voor een menswaardige toekomst van economie en arbeid

De encycliek Rerum novarum van paus Leo XIII verscheen 125 jaar geleden in 1891. Met deze encycliek reageerde de paus op de veranderingen in samenleving, politiek en economie: de opkomst van het vrije kapitalisme zorgde voor grote ongelijkheid tussen sociale klassen en voor zeer slechte leef- en werk-omstandigheden van de arbeiders. De Paus formuleerde als oplossing voor deze sociale kwestie een middenweg. Eigendom was toegestaan, maar mocht niet exclusief voor een bepaalde groep ter beschikking blijven. Arbeiders mochten zich verenigen in vakbonden om te ijveren voor hun rechten, en de overheid moest die rechten beschermen. Deze encycliek baande de weg voor de bijdrage van de katholieken aan de opbouw van en goede en rechtvaardige samenleving.

Om het verschijnen van deze encycliek te herdenken wordt op 29 april een jubileumbijeenkomst georganiseerd in het Catharijneconvent te Utrecht. Wat is de actualiteit van deze encycliek voor de huidige sociale kwestie? Want ook nu zorgen veranderingen in politiek, samenleving en economie voor onrechtvaardige verdeling van de welvaart in de samenleving en voor onzekere, kwetsbare economische posities. De overheid trekt zich verder terug, de bescherming van werkenden en werkzoekenden neemt af, en privaat vermogen wordt steeds meer geconcentreerd.

Wat heeft het sociale gedachtegoed van de katholieke kerk hierover te zeggen? Over deze vraag is een essaywedstrijd georganiseerd voor studenten. Op de prijswinnende essays zal worden gereageerd door mensen die mede beslissen over het huidige beleid.

Datum: 29 april 2016 | Plaats: auditorium Museum Catharijneconvent

Adres: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht | Graag aanmelden op www.socires.nl/rerumnovarum

Deur open 13:00uur

13:30 Presentatie van het winnende essay
14:00 Reactie Harry van de Kraats
14:30 Pauze
14.45 Reactie Patrick Fey
15:15 Reactie Ronald Jeurissen
15:45 Plenaire discussie
16:15 Overhandiging prijzen door Mgr. Punt,
bisschop van Haarlem-Amsterdam

Drs. Patrick Fey is voorzitter van CNV overheid & publieke diensten
Prof. dr. Ronald Jeurissen is hoogleraar business ethics aan Nyenrode Universiteit
Mr. Harry van de Kraats is directeur van het Algemeen Werkgeversverbond Nederland

icon1

LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING 2015

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 15 november a.s.


Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,                   pastoor A.G.M. Monninkhof, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede,         met assistentie van diaken Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs).

Het thema van de viering is 'Verheugt u', gebaseerd op dat van het jaar van de religieuzen.

Medewerking verlenen het Ariëns Koor van de Ariënsgedachteniskerk te Enschede, en de Kon. Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.
Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.
Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Voor ev. verdere inlichtingen: dhr. J.N. Hinke, secretaris tel.: 074 - 2 42 96 86

Onze parochie (Jacobus de Meerdere te Enschede) heeft van de Heer Koelink uit Nootdorp een bronzen replica van het beeld van Alphons Ariëns gekregen.

Hij is erg gehecht aan dit beeld, dat meer dan 50 jaar in zijn bezit was, maar gezien zijn leeftijd en levensverwachting wilde hij daar graag een waardige bestemming voor vinden en heeft  van Bisschop de Korte (bisdom Groningen-Leeuwarden) ons adres gekregen. Ik heb contact met hem gezocht met het bovenstaande resultaat.

De heer Koelink was in de 60-er jaren bestuurder van de Utrechtse Diocesane bond van de KAB. Hij hield veel spreekbeurten over Alphons Ariëns en Schaepman (Tubbergen) in het toenmalige aartsbisdom Utrecht. Hij heeft de fusie en overgang van de KAB naar het NKV mede begeleid. In 1963 werd het 70-jarig bestaan van de KAB gevierd in Zwolle. Daarbij kreeg de heer Koelink van een heer xxxx de bronzen replica van Alphons Ariëns. Dit is een replica van het standbeeld (1934) dat voor het ziekenhuis MST aan het Ariënsplein staat.
Het beeld zal een definitieve plaats krijgen in de St. Jozefkerk of in de Jacobuskerk in overleg met het Ariëns Comité.

Trees Schaap (bestuurslid Katholiek Enschede)

Na overleg is de replica geplaatst in de Ariënskapel van de Jacobuskerk.

Bron Museum Catharijneconvent:

Bon Ingen-Housz, August Falise

Staande Alphons Ariëns (1860-1928), met opschrift, replica naar standbeeld in Enschede

1938 - 1938

ALPHONSE ARIËNS 
B. Ingen Housz, 1938
RMCC b46

Als jonge kapelaan te Enschede wordt Ariëns (1860-1928) getroffen door de sociale wantoestanden onder textielarbeiders. Hij sticht in 1889 voor de Twentse textielarbeiders een aparte vakorganisatie, een initiatief waarin hij zijn geloofsgenoten ver vooruit is. Ook is hij de grote man van de drankbestrijding. Het beeldje is in een aantal exemplaren afgegoten in opdracht van het R.K. Werkliedenverbond, in welks verenigingsgebouwen het geplaatst werd.

Beeld replica2

Noot:
De Wageningse beeldhouwer August Falise heeft o.m. ook het Schaepman monument in Tubbergen vervaardigd.

icon1

 

 

28-4-2015   
 
In en rond de St. Jozefkerk te Enschede werd op 25 april de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden voor de leden van de diocesane Gebedskring voor roepingen. Na de pontificale Eucharistieviering waarin kardinaal Eijk hoofdcelebrant was, volgden de lunch en een middagprogramma. Daarin hield rector Kuipers een presentatie over het eerste jaar van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en gaf pastoor Ten Have (Zalige Titus Brandsmaparochie) een enthousiaste lezing over de priester Alphons Ariëns, die lang in Enschede werkte.

Ten Have schreef enkele jaren geleden een spirituele biografie over de kandidaat-zalige Ariëns en is bovendien vice-postulator in diens zaligverklaringsproces. Daarnaast gaven Jaider en Mauricio van de Colombiaanse Misioneros de Cristo Maestro, waarvan sinds de zomer van 2014 vier leden in het aartsbisdom hun priesteropleiding volgen, een presentatie over hun gemeenschap. Jaider en Mauricio waren tijdens de viering ‘s ochtends aangesteld als acoliet en lector.


 


Marcus In zijn welkomstwoord refereerde kardinaal Eijk aan de heropening van de Utrechtse priesteropleiding, nu bijna een jaar geleden. “Dat kon mede gebeuren door uw gebed om nieuwe roepingen. En dat geldt ook voor de komst van de religieuze gemeenschap uit Colombia,” zo zei hij tegen de aanwezige leden van de Gebedskring. “We houden deze ontmoetingsdag op het Hoogfeest van de apostel Marcus, laten we daarom mede tot hem bidden om nieuwe roepingen.” In zijn preek stond de kardinaal stil bij de figuur van Marcus. Die maakte aanvankelijk geen heldhaftige indruk, aldus de aartsbisschop, maar ontpopte zich later als een moedig mens: “Hij werd secretaris van Petrus en na diens dood in 64 ging hij naar Egypte, waar hij de kerk van Alexandrië stichtte. Uiteindelijk stierf Marcus als martelaar.” Bij Marcus staat binnen zijn roepingsgeschiedenis niet zozeer het moment van de roeping centraal, aldus kardinaal Eijk, maar zijn rijping en vorming binnen het kader van de roeping nadat hij daar ja op had gezegd. “Zijn Evangelie is de rijpe vrucht van deze groei. Het besef dat Jezus niet valt te begrijpen zonder Zijn dood en Verrijzenis en het besef van zijn innige relatie met God de Vader zijn bij deze evangelist de vrucht van een gerijpt geloofsleven en groei in het volgen van zijn roeping.”‘Niet vanzelfsprekend’ Kuipers benadrukte in zijn presentatie dat “we hier bij elkaar zijn voor ontmoeting, viering en vooral gebed – het is bijna Roepingenzondag. We hebben elkaar nodig en we hebben het gebed nodig. Want priesterroepingen zijn niet vanzelfsprekend in deze streken.” Via foto’s nam hij de aanwezigen mee door het afgelopen jaar, “zodat u zich nog meer verbonden voelt met de priesteropleiding.” Ten Have boeide de aanwezigen met een lezing over het leven van Alphons Ariëns, doorspekt met anekdotes. Ariëns is nog altijd bekend als drankbestrijder en ‘vakbondsman’ die opkwam voor de rechten van arbeiders, maar dat maakt hem niet inwisselbaar voor een politicus of sociaal werker nu, aldus Ten Have: “De kern van zijn werk werd gevormd door zijn liefde voor de mensen, die voortkwam uit zijn liefde voor Christus. Zijn spiritualiteit en priesterschap waren cruciaal voor zijn sociale werk.” Ariëns had volgens Ten Have dan ook hetzelfde motto als St. Paulus en Don Bosco: ‘De liefde van Christus laat ons geen rust.’‘Gedraafd en gehold’ Ariëns zette zich – met vallen en opstaan – vijftien jaar lang in Enschede in voor sociale wetgeving. Met steun van de bisschop richtte hij de eerste r.-k. arbeidersvereniging op en later zette hij zich ook in voor de drankbestrijding: drankmisbruik was een groot probleem onder arbeiders. Ariëns hield het niet bij woorden: hij verkocht zijn eigendommen of gaf deze weg aan minderbedeelden. In 1901 werd hij benoemd tot pastoor in Steenderen. Van 1908 tot 1926 was hij pastoor te Maarssen en in die fase kwam er meer nadruk te liggen op de spiritualiteit. “Ariëns besefte aan het eind dat hij zijn hele leven had gedraafd en gehold,” aldus Ten Have, “maar wijzend naar een boekenplankje met heiligenlevens zei hij: ‘Daar ligt de kern’.” Niet lang na zijn emeritaat (om gezondheidsredenen) overleed Alphons Ariëns in 1928 in Amersfoort.http://www.ariensinstituut.nl/Roepingenraad/Nieuws/Pages/OntmoetingsdaggebedskringinEnschede.aspx

 
 
Terug            
© Ariënsinstituut 2010 alle rechten voorbehouden |    Disclaimer |    Privacy |    Contact  
 
Ga naar boven