Bij de opening van de Ariëns tentoonstelling in de Hl Hartkerk 25 augustus 2018

Beste mensen

Ik ben Hub Crijns en vice-voorzittter van het Ariëns-Comité. Het is een bijzondere eer om de Ariëns tentoonstelling in de Hl Hartkerk vandaag mede te mogen openen. Ik noem u enkele bijzondere voorwerpen uit de tentoonstelling.

We kennen allen de nis in de muur, in 1955 door aartsbisschop Alfrink ingewijd, voor de kelk van pastoor Ariëns, die hij verkocht had om de schulden rond de coöperatieve weverij ‘De Eendracht’ af te lossen, en die hem door de parochie na zijn benoeming tot Geheim Kamerheer van de Paus in 1919 is teruggegeven. De kelk is vandaag in de eucharistie viering gebruikt.

Boven de kelk staat het houten beeld, dat René van Seumeren in 1961 heeft gemaakt met hulp van een gipsen afdruk naar een origineel van Charles Vos uit Rolduc.

We hebben nu een groot deel van het ameublement van pastoor Ariëns in de kerk staan. Hij heeft dit ontvangen van alle door hem opgerichte organisaties in Enschede bij zijn vertrek in 1901 naar Steenderen. De kast, stoelen, tafel en bureau zijn ontworpen door architect Jan Stuyt en door meester meubelmaker Gerard Platvoet uitgevoerd. Omdat Ariëns al zijn bezit weggaf of verkocht, is in de stoelen een ‘A’ ingelegd, om te voorkomen dat hij de stoelen zou verkopen.

In 1937 hield Gerard Brom, de toenmalige voorzitter van het Ariëns-Comité. een prijsvraag onder veertig kunstenaars om een werkstuk over Ariëns te maken. Daarvan hebben we er vandaag twee kunstwerken in bruikleen.

U ziet op het bureau staan een bronzen beeld van Bon Ingen-Housz, die later in opdracht van de R.K. werkliedenvereniging van het aartsbisdom Utrecht een serie van 14 beelden mocht maken. Dit is er een van, dat in bruikleen is gegeven door mevrouw A. van Dommelen.

En u ziet een Ariëns reliëf in brons uitgevoerd liggen, gemaakt door Cor Kennedy, dat via mensen uit Almere terecht is gekomen bij de nieuwe buren van Maria Schotman op de Ariëns straat in Steenderen.

In de tentoonstellingskast is een originele lithografie van Toorop aanwezig, afkomstig van zijn nicht Maria Goossens, die via Theo Ariëns in 1997 aan de Hl Hart kerk is geschonken. Toorop heeft in de linkerhoek een opdracht geschreven: “Voor mijn heerlijke vriend Dr. Ariëns”.

We hopen als Ariëns-Comité dat we nog lang mogen genieten van deze tentoonstelling met voorwerpen van, gebruikt door, en rond pastoor Alphons Ariëns.

Loading...

Ariëns Comité 2017Arienslogo 2014

Graag willen wij u in het kort een overzicht geven van onze activiteiten in het afgelopen jaar.

- De Ariëns Lezing 2017 hebben we in juni in het Franciscuscentrum van de Franciscaanse Beweging en de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) te ’s-Hertogenbosch gehouden. Dit jaar heeft Dr. Erik Sengers, theoloog en godsdienst socioloog, leven en werk van Joannes Aengenent (1873-1935) centraal gesteld. De lezing vindt u op de website www.arienscomite.nl.
- In mei 2016 is een Ariëns tentoonstelling geopend in theeschenkerij Jordaan op camping 't Stien'nboer bij Haaksbergen, die het hele jaar te bezichtigen is. U kunt deze nog de hele winter bezoeken (op vrijdag, zaterdag en zondag, zie op www.theeschenkerij-jordaan.nl.
- We hebben in Maarssen eind augustus een herdenkingsviering gehouden op het kerkhof bij het graf van Alphons Ariëns en in de kerk. Tijdens deze herdenkingsdag opent ook het nieuwe cursusjaar van het Ariëns Instituut: de priesteropleiding van het aartsbisdom.
- En natuurlijk is vandaag op 19 november de landelijke herdenkingsdag in Enschede. Wij  openen vandaag ook het komende Ariënsjaar 2018, waarin we de negentigste sterfdag van Alphons Ariëns herdenken. We organiseren diverse activiteiten.

- Wij vertellen u elk jaar ook over de voortgang van het proces tot zaligverklaring in Rome. Door veranderingen in de regels rond het indienen van een zaligverklaring zijn we bezig met het schrijven van een nieuwe Positio Causae. In overleg met Dr. Waldery Hilgeman, de postulator in Rome, en Drs. Henri ten Have, de vice-postulator in Nederland, hebben we schrijver en vertaler Ronald Valk betrokken bij dit werk. Inmiddels hebben we de samenvatting van de getuigenverklaringen uit het eerste diocesane proces van 1958-1965 en van het tweede uit 2005 in het Italiaans afgerond en is de tekst door Rome goedgekeurd. De Italiaanse vertaling van de spirituele biografie ‘De liefde van Christus laat ons geen rust’ van Henri ten Have is in april verschenen. We zijn nu bezig met de derde opgave: het onderbouwen van het notenapparaat en het beschrijven van de bronnen als basis voor de samenvatting van de gebruikte documenten. Als vierde onderdeel is een beschrijving van de deugden waarin Alphons Ariëns uitblinkt rondgekomen, eveneens in het Italiaans.
- We hebben ook een onderzoek verricht naar de fama sanctitatis ofwel de geschiedenis van de herdenkingen rond Alphons Ariëns, van het Ariëns-Comité en van het proces van zaligverklaring sinds de sterfdatum van Ariëns in 1928. Ook dit onderzoek kunt u vinden op onze website. En we zijn een deel fama signorum aan het schrijven over de getuigenissen van devotie en bijzondere tekenen.

- Oproep tot getuigenis van devotie. Voor zowel de levende devotie tot Ariëns als bijzondere tekenen daarvan wil het Ariëns-Comité getuigenissen inzamelen. Misschien zijn er mensen die een genezing aan Ariëns’ voorspraak toeschrijven of regelmatig tot hem bidden. Misschien zijn er mensen die er vanuit hun geloof en devotie van overtuigd zijn dat er op voorspraak van Ariëns iets bijzonders is gebeurd of een gebedsverhoring heeft plaatsgevonden. Het Ariëns Comité ontvangt graag een brief, voorzien van volledige naam en contactgegevens, waarin getuigenis wordt gegeven over de devotie, het geloof, de voorspraak, de ontvangen gunst.
- De belangstelling voor Ariëns groeit. We hebben aanwijzingen dat de devotie tot Ariëns is toegenomen, zelfs internationaal. De Maria-Ariëns kapel in deze kerk trekt volop bezoekers. U kunt meehelpen aan het proces van zaligverklaring door uw gebed of uw voorspraak bij Alphons Ariëns.

Ik wens ons allen een goede Ariënsgedachtenis-viering toe.

19 november 2017
Hub Crijns, vice-voorzitter van Het Ariëns-Comité
icon1

Eén van de bezoekers van de Ariëns lezing 2018 in Den Bosch was de heer G.J.M. Jansen uit Nijmegen.

Van hem ontving onze vice-voorzitter bijgaande foto:

Ariëns (met hoge hoed) gefotografeerd te Nijmegen ten huize van dr. Banning ca. 1910.

Een volgens ons onbekende foto.

Jan Hinke

Theo KrabbeKAF EN KOREN Column (uit TCTubantia 11 november 2017)

Hoe merkwaardig het ook mag overkomen dat het jongste gebouw van de Saxion Hogescholen in Enschede vernoemd is naar de rooms-katholieke priester Alphonse Marie Auguste Joseph Arïens (1860-1928), dat besluit is niet meer dan terecht genomen. Saxion heeft al zijn panden de naam van een bekende persoon uit Twente gegeven. Alphons Arïens staat nu in het rijtje met Epi Drost en Ko Wieringa. Delen van die gebouwen dragen alleen achternamen: Wolvecamp, Haanstra, Elderink, Schierbeek, Hofstede Crull, Stork en Hazemeijer. Eigenlijk was er ook geen andere keuze mogelijk. Het nieuwste Saxiongebouw is het voormalige ziekenhuis Medisch Spectrum Twente aan het Arïensplein. Op dat plein is Alphons Arïens in brons afgebeeld als een ingetogen, wat stijve, statige en strenge man, die in diep gepeins verzonken is.

Alphons Arïens, die 15 jaar kapelaan was in Enschede, trok zich op het einde van de negentiende eeuw het lot van de rooms-katholieke arbeiders aan. Hij organiseerde ze in arbeidersverenigingen en vakbonden en streed tegen het wijdverbreide drankmisbruik.

Het gedachtegoed en de spiritualiteit van Alphons Arïens zijn actueler dan ooit. Enschede was in de jaren van zijn verblijf een troosteloze provinciestad, zwart van de rook met alleen textielfabrieken en armoedige arbeiderswoningen. Arïens verdiepte zich direct na zijn aankomst in wat destijds de 'sociale kwestie' genoemd werd: de zeer slechte woon- en werkomstandigheden, de lange arbeidsduur, de lage lonen en de vrouwen- en kinderarbeid. De jonge Enschedese kapelaan liet zich leiden door de katholieke sociale leer, zoals die zich vanaf de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XII uit 1891 ontwikkeld heeft. De samenleving, die de katholieke sociale leer propageerde, positioneerde zich tussen het kapitalisme en het socialisme. Voortdurend heeft de katholieke sociale doctrine zich scherp gekeerd tegen het ongebreidelde kapitalisme, waarvan de uitwassen bestreden dienen te worden en waarbij aan arbeiders het recht toegekend werd zich te organiseren in vakorganisaties om hun belangen te kunnen verdedigen.

Een eeuw na Alphons Arïens bestaat er nog altijd een 'sociale kwestie'. In de huidige, zo veelgeprezen vrije markt-economie groeit de kloof tussen arm en rijk, worden de bodemschatten op nietsontziende wijze geplunderd en wordt het milieu onherstelbaar aangetast. De liberale vrije markt-economie is bovendien niet in staat bestaanszekerheid te bieden aan grote delen van de bevolking. Banen worden vernietigd, arbeid wordt uitgestoten en gemarginaliseerd, sociale voorzieningen worden teruggeschroefd, mensen worden teruggeworpen op hun vermogen om te kunnen overleven.

De sociale priester was ervan overtuigd dat een samenleving een bezield verband nodig heeft, een gemeenschappelijk ideaal en verbindende waarden, die voortkomen uit het geloof. Het ging hem om de materiële en spirituele verheffing van de arbeiders. Daarbij hoorde ook het streven om hen voor de katholieke kerk te behouden en ze uit de invloedssfeer van het socialisme te houden. Een bezield verband is in onze tegenwoordige samenleving nauwelijks nog te ontdekken. Individualisme, consumentisme en genotzucht daarentegen vieren hoogtij. Mensen hebben geen boodschap aan plichten tegenover de gemeenschap, maar eisen wel hun rechten op. In die zin is het denken van Alphons Arïens nog steeds actueel. Zijn naam verdient het om in ere gehouden te worden.

@TheoKrabbe
TCTubantia 11 november 2017

Ga naar boven